KOOP NU

Prijs : € 9,85

Makkelijk Hindi woorden opzoeken

Eline Santokhi en dr Lydius Nienhuis hebben een zeer toegankelijk tweetalig woordenboek Hindi-Nederlands en Nederlands-Hindi samengesteld. Hindi is de taal die in India wordt gesproken. Door de grote Indiase diaspora en - niet te vergeten - de enorme Indiase filmindustrie is deze taal ook buiten India veel te horen.

Omdat niet iedereen bekend is met het dewanagri schrift waarin het Hindi wordt geschreven, zijn alle woorden ook in het latijnse schrift opgenomen. Bovendien volgt het woordenboek het latijnse alfabet, waardoor woorden snel en makkelijk kunnen worden opgezocht.

Het woordenboek is gebaseerd op het Hindi-Nederlands woordenboek dat in 1953 was samengesteld door de Surinaamse geleerde dr.mr.drs. Jnan H. Adhin. De auteurs hebben dit met veel andere en ook ‘moderne’ woorden uitgebreid en zij hebben een deel Nederlands-Hindi toegevoegd.

De auteurs zijn ook de samenstellers van het Sarnámi Woordenboek - Een tweetalig woordenboek van het Surinaams Hindostaans (2004, 2005), en van 500 Spreekwoorden en Gezegden uit het Sarnámi en het Hindi (2006).

Vanwege het handige formaat (A5, 392 pag. + omslag, genaaid gebrocheerd met linnen laminaat zacht kaft) is het woordenboek makkelijk mee te nemen op vakantie naar India.

KOOP NU

Prijs : € 11,95

Dit boek brengt de positie van Hindostanen op verschillende terreinen in beeld. Hindostanen vormen met 160.000 personen ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking en de helft van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De Hindostaanse groep is minder zichtbaar en ook minder dan andere groepen in de Nederlandse samenleving. Hindostanen zijn afstammelingen van de contractarbeiders die uit het toenmalige Brits-Indië (nu India, Pakistan en Bangladesh) tussen 1873-1916 werden gerekruteerd om in Surinama op de plantages te werken. Van de bijna 34.000 Hindostaanse contractarbeiders keerden 22.000 niet terug naar hun moederland. Zij vestigden zich voorgoed in Suriname. Nakomelingen van deze Hindostaanse migranten migreerden aan de vooravond van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 massaal naar Nederland. Ook daarna is de politieke en sociaal-economische situatie in dat land een voedingsbodem voor emigratie gebleven, zij het in minder massale vorm. Er bestaat nog steeds weinig kennis voer de Hindostanen in Nederland. Een leemte waarin dit boek poogt te voorzien. Naast de migratie van Brits-Indië naar Suriname en van Suriname naar Nederland wordt de maatschappelijke positie en de emancipatie van de Hindostanen besproken. Voorts komen aan de orde organisatievorming, de positie van vrouwen, jongeren, politieke participatie en de ontwikkeling van de Hindostaanse taal. Het boek eindigt met een nabeschouwing waarin een blik wordt geworpen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dit boek is tevens een gedenkboek uitgebracht ter herdenking van 130 jaar immigratie van Hindostanen. De auteurs zijn allen van Hindostaanse afkomst.

KOOP NU

Prijs : € 14,85

Dit woordenboek is bestemd voor iedereen die het Sarnámi beter wil leren begrijpen, verstaan of spreken. Dit zullen vooral Nederlandssprekende Hindostanen zijn vanwege hun contacten met Sarnámisprekende familie en kennissen. Aan de andere kant kan het woordenboek nuttig zijn voor diegenen die voornamelijk Sarnámi spreken en voor hun gebruik van het Nederlands hun woordenschat willen uitbreiden. Maar vanzelfsprekend is dit boek bestemd voor iedereen die het Sarnámi een warm hart toedraagt. In dit woordenboek is er veel aandacht voor de verschillende betekenissen die woorden kunnen hebben, én voor hun gebruik in combinatie met andere woorden. Ook zijn vaak meerdere vertalingen of synoniemen van woordbetekenissen opgenomen. Bij veel woorden staan korte voorbeeldzinnetjes, zodat het gebruik van het woord duidelijk wordt. Voor de schrijfwijze van het Sarnámi is de in 1986 vastgestelde spelling aangehouden. In het voorwoord is een uitleg over deze spelling opgenomen.

KOOP NU

Prijs : € 14,15

Dit boek telt ruim 500 spreekwoorden en gezegden. Ze komen uit het Sar­námi, dat is het Surinaams Hindostaans, en ge­deel­te­lijk uit het nauw verwante Hin­di; deze laatsten zijn steeds zo gekozen dat ze ‘dicht tegen het Sarnámi aanliggen’.

Alle spreekwoorden en gezegden geven wij in het Latijnse schrift én in het Dewa­nágri; daarna komt de letterlijke vertaling in het Nederlands, ge­volgd door de eigenlijke, onderliggende betekenis en ten­slotte het daarmee zoveel mogelijk overeenkomende Nederlandse spreekwoord of gezegde.

Dit boek is vooral be­stemd voor sprekers van het Sar­námi en iedereen die be­langstelling heeft voor deze taal en de Hin­do­­staanse cul­tuur. Maar aan­gezien wij steeds de let­terlijke ver­ta­ling én de onderliggende be­tekenis geven, mét het meest daar­mee overeenkomende Neder­­­landse spreekwoord of ge­zeg­de, zal verder iedereen met belangstelling voor dit soort taaluitingen in dit boek iets van zijn gading kunnen vinden. Soms komt het Sarnámi of Hindi spreekwoord nauw overeen met het Neder­land­se, maar vaak ook zal de lezer typische cultuur- of andere verschillen ontdekken.

Wij hebben gekozen voor een alfabetische presentatie op hoofdwoord van de spreekwoorden en gezegden, omdat zo een be­paald spreekwoord of gezegde gemakkelijk te vinden is.

Van de auteurs Eline Santokhi en Lydius Nienhuis verscheen in 2004 bij dezelfde uitgever het Sarnámi Woorden­boek – een tweetalig woordenboek van het Suri­naams Hindostaans en het Hindi Woordenboek.

KOOP NU

Prijs : € 14,15

Dit boek telt ruim 500 spreek­woorden en gezegden. Ze komen uit het Sar­námi, dat is het Surinaams Hindostaans, en ge­deel­te­lijk uit het nauw verwante Hin­di; deze laatsten zijn steeds zo gekozen dat ze ‘dicht tegen het Sarnámi aanliggen’.

Alle spreek­woorden en gezegden geven wij in het Latijnse schrift én in het Dewa­nágri; daarna komt de letter­lijke vertaling in het Nederlands, ge­volgd door de eigen­lijke, onder­lig­gende betekenis en ten­slotte het daarmee zoveel mogelijk overeen­ko­mende Nederlandse spreek­woord of gezegde.

Dit boek is vooral be­stemd voor sprekers van het Sar­námi en iedereen die be­langstelling heeft voor deze taal en de Hin­do­­staanse cul­tuur. Maar aan­gezien wij steeds de let­terlijke ver­ta­ling én de onder­lig­gende be­tekenis geven, mét het meest daar­mee overeen­ko­mende Neder­­­landse spreek­woord of ge­zeg­de, zal verder iedereen met belang­stelling voor dit soort taalui­tingen in dit boek iets van zijn gading kunnen vinden. Soms komt het Sarnámi of Hindi spreek­woord nauw overeen met het Neder­land­se, maar vaak ook zal de lezer typische cultuur- of andere verschillen ontdekken.

Wij hebben gekozen voor een alfabe­tische presen­tatie op hoofd­woord van de spreek­woorden en gezegden, omdat zo een be­paald spreek­woord of gezegde gemak­kelijk te vinden is.

Van de auteurs Eline Santokhi en Lydius Nienhuis verscheen in 2004 bij dezelfde uitgever het Sarnámi Woorden­boek — een tweetalig woordenboek van het Suri­naams Hindostaans en het Hindi Woordenboek.

Sarnami woordenboek

KOOP NU

Prijs : € 14,85

Dit woordenboek is bestemd voor iedereen die het Sarnámi beter wil leren begrijpen, verstaan of spreken. Dit zullen vooral Nederlandssprekende Hindostanen zijn vanwege hun contacten met Sarnámisprekende familie en kennissen. Aan de andere kant kan het woordenboek nuttig zijn voor diegenen die voorna­melijk Sarnámi spreken en voor hun gebruik van het Nederlands hun woorden­schat willen uitbreiden. Maar vanzelf­sprekend is dit boek bestemd voor iedereen die het Sarnámi een warm hart toedraagt. In dit woordenboek is er veel aandacht voor de verschil­lende beteke­nissen die woorden kunnen hebben, én voor hun gebruik in combi­natie met andere woorden. Ook zijn vaak meerdere verta­lingen of synoniemen van woord­be­te­ke­nissen opgenomen. Bij veel woorden staan korte voorbeeld­zin­netjes, zodat het gebruik van het woord duidelijk wordt. Voor de schrijf­wijze van het Sarnámi is de in 1986 vastge­stelde spelling aange­houden. In het voorwoord is een uitleg over deze spelling opgenomen.

Hindostanen

KOOP NU

Prijs : € 11,95

Dit boek brengt de positie van Hindostanen op verschil­lende terreinen in beeld. Hindostanen vormen met 160.000 personen ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking en de helft van de Surinaamse gemeen­schap in Nederland. De Hindostaanse groep is minder zichtbaar en ook minder dan andere groepen in de Nederlandse samen­leving. Hindostanen zijn afstam­me­lingen van de contract­ar­beiders die uit het toenmalige Brits-Indië (nu India, Pakistan en Bangladesh) tussen 1873–1916 werden gerekru­teerd om in Surinama op de plantages te werken. Van de bijna 34.000 Hindostaanse contract­ar­beiders keerden 22.000 niet terug naar hun moederland. Zij vestigden zich voorgoed in Suriname. Nakomelingen van deze Hindostaanse migranten migreerden aan de vooravond van de onafhan­ke­lijkheid van Suriname in 1975 massaal naar Nederland. Ook daarna is de politieke en sociaal-econo­mische situatie in dat land een voedings­bodem voor emigratie gebleven, zij het in minder massale vorm. Er bestaat nog steeds weinig kennis voer de Hindostanen in Nederland. Een leemte waarin dit boek poogt te voorzien. Naast de migratie van Brits-Indië naar Suriname en van Suriname naar Nederland wordt de maatschap­pe­lijke positie en de emanci­patie van de Hindostanen besproken. Voorts komen aan de orde organi­sa­tie­vorming, de positie van vrouwen, jongeren, politieke parti­ci­patie en de ontwik­keling van de Hindostaanse taal. Het boek eindigt met een nabeschouwing waarin een blik wordt geworpen op mogelijke toekom­stige ontwik­ke­lingen. Dit boek is tevens een gedenkboek uitge­bracht ter herdenking van 130 jaar immigratie van Hindostanen. De auteurs zijn allen van Hindostaanse afkomst.

Hindi Woordenboek

KOOP NU

Prijs : € 9,85

Makkelijk Hindi woorden opzoeken

Eline Santokhi en dr Lydius Nienhuis hebben een zeer toegan­kelijk tweetalig woordenboek Hindi-Nederlands en Nederlands-Hindi samen­ge­steld. Hindi is de taal die in India wordt gesproken. Door de grote Indiase diaspora en — niet te vergeten — de enorme Indiase filmin­du­strie is deze taal ook buiten India veel te horen.

Omdat niet iedereen bekend is met het dewanagri schrift waarin het Hindi wordt geschreven, zijn alle woorden ook in het latijnse schrift opgenomen. Bovendien volgt het woordenboek het latijnse alfabet, waardoor woorden snel en makkelijk kunnen worden opgezocht.

Het woordenboek is gebaseerd op het Hindi-Nederlands woordenboek dat in 1953 was samen­ge­steld door de Surinaamse geleerde dr.mr.drs. Jnan H. Adhin. De auteurs hebben dit met veel andere en ook ‘moderne’ woorden uitge­breid en zij hebben een deel Nederlands-Hindi toege­voegd.

De auteurs zijn ook de samen­stellers van het Sarnámi Woordenboek — Een tweetalig woordenboek van het Surinaams Hindostaans (2004, 2005), en van 500 Spreekwoorden en Gezegden uit het Sarnámi en het Hindi (2006).

Vanwege het handige formaat (A5, 392 pag. + omslag, genaaid gebro­cheerd met linnen laminaat zacht kaft) is het woordenboek makkelijk mee te nemen op vakantie naar India.

TOP