VRIENDEN van HINDORAMA 2020

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hin­do­ra­ma

Beste lez­er van Hin­do­ra­ma,
Waardeert u de bij­dra­gen over de Suri­naams-Hin­dostaanse cul­tu­ur op de site van Hin­do­ra­ma en vin­dt u dat deze bij­dra­gen in een behoefte voorzien? Ste­un dan onze actie ‘Vriend en onder­s­te­uner van Hin­do­ra­ma’.

Wat houdt deze actie in?
Alle bij­dra­gen op de site van Hin­do­ra­ma wor­den geschreven door een groep vri­jwillige medew­erk­ers. Deze bij­dra­gen zijn gratis te lezen. Op de site is ook een dig­i­tale bib­lio­theek ingericht waar geïn­ter­esseer­den gratis achter­grond­in­for­matie kun­nen vin­den over de Suri­naams-Hin­dostaanse cul­tu­ur. De groep vri­jwillige medew­erk­ers schri­jft belan­geloos artike­len voor deze site, maar aan de instand­houd­ing van de site zijn uit­er­aard kosten ver­bon­den. Hier­voor hebben we uw onder­s­te­un­ing hard nodig.

Uw onder­s­te­un­ing
Wij stellen het zeer op pri­js indi­en u jaar­lijks een bedrag van min­i­maal tien euro (€ 10) wilt bij­dra­gen als vriend en onder­s­te­uner van Hin­do­ra­ma. Belan­grijk is dat we met uw bij­drage de site kun­nen con­tin­ueren en daarmee helpt u mee de Suri­naams-Hin­dostaanse gemeen­schap te informeren en te inspir­eren over de eigen cul­tu­ur.

Vriend en onder­s­te­uner van Hin­do­ra­ma
Na ont­vangst van uw bij­drage kan uw naam wor­den opgenomen op de web­site van Hin­do­ra­ma onder de rubriek ‘Vrien­den van Hin­do­ra­ma’ zon­der ver­meld­ing van het gedoneerde bedrag. Uit­er­aard is het mogelijk te doneren maar ervoor te kiezen anon­iem te bli­jven. Wij stellen het ook zeer op pri­js als u per­so­n­en in uw omgev­ing wilt atten­deren op de mogelijkheid om vriend en onder­s­te­uner van Hin­do­ra­ma te wor­den.  Bent u (nog) niet bek­end met Hin­do­ra­ma, bek­ijk dan onze web­site: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons mailen naar: info@hindorama.com.

Wijze van betal­ing
Hand­matige over­schri­jv­ing: U kunt u uw bij­drage storten op reken­ing IBAN NL53 INGB 0007 3722 30 ten name van Sam­pre­shan onder ver­meld­ing van ‘Vriend van Hin­do­ra­ma 2020’. Indi­en u anon­iem wenst te bli­jven kunt u dit als vol­gt aangeven: ‘Vriend van Hin­do­ra­ma: anon­iem’. Bij de omschri­jv­ing graag ook uw mailadres ver­melden. Sam­pre­shan is de beheerder van Hin­do­ra­ma web­site.
Donatiefor­muli­erDONEREN

Ga naar DONEREN!

Vrien­den mak­en het ver­schil!

Bij voor­baat mijn hartelijke dank

Rad­jin Thako­erdin
Sam­pre­shan | Hin­do­ra­ma

Mede namens de vri­jwillige medew­erk­ers,
Kan­ta Adhin | Ran­jan Akloe | Verdiep Akloe | Akash Baboer­am | Rabin Baldews­ingh | Dan­ny Bonoo | Chan Choen­ni | Sabi­trie Gan­gaper­sad | Sav­it­rie Marhe | Radj Ram­cha­ran | Shi­w­datt Ramd­harie | Hans Ram­soedh

TOP