Viering en Herdenking 146 jaar Hindostaanse Immigratie

In juni is het pre­cies 146 jaar gele­den dat de eerste licht­ing Hin­dostaanse con­trac­tar­bei­ders uit India in Suri­name voet aan wal zetten. Zij vertrokken met het zeilschip Lal­la Rookh ( de Tulpen­wangige) van de haven­stad Cal­cut­ta ( nu Kolkata)  en kwa­men na een zeereis van lief­st drie maan­den, op 4 juni1873 in Suri­name aan. De  401 Hin­dostaanse con­trac­tar­bei­ders wer­den op 5 juni 1873 ontscheept.

Daarom is 5 juni de dag gewor­den waarop de Hin­dostaanse immi­gratie wordt gevierd. Daar­na, tussen 1873 en 1916, zijn er nog 63 scheep­strans­porten geweest waarin ruim 34.000 Hin­dostaanse con­trac­tar­bei­ders arriveer­den. De meerder­heid ves­tigde zich voor­goed in Suri­name en ongeveer een derde keerde terug naar India. De vrij gewor­den Hin­dostaanse con­trac­tar­bei­ders wer­den gaan­deweg land­bouw­ers.

Hun nakomelin­gen dron­gen door in alle sec­toren van de Suri­naamse samen­lev­ing en wer­den de groot­ste bevolk­ings­groep. Een deel emi­greerde naar Ned­er­land. Hun kinderen en kleinkinderen vor­men nu de meerder­heid van de Hin­dostaanse bevolk­ing.

Zow­el in Suri­name als in Ned­er­land vieren Hin­dosta­nen de immi­gratie dag ter herin­ner­ing aan hun moedi­ge en ijverige vooroud­ers. Zij her­denken ook hen die slachtof­fer zijn gewor­den: een aan­tal zijn doorgeschoten tij­dens opstanden en anderen zijn door uit­putting en ziek­ten overleden. Ook Hin­dosta­nen geboren in Ned­er­land moeten de Hin­dostaanse immi­gratie vieren en herdenken.Voor emi­gratie van Hin­dosta­nen naar Ned­er­land bestaat geen bij­zon­dere datum, omdat velen in ver­schil­lende peri­o­den naar Ned­er­land zijn gemi­greerd. De web­site Hindorama.com wordt dan ook gelanceerd ter gele­gen­heid van 146 jaar Hin­dostaanse immi­gratie.

TOP