Viering 70ste India Constitution Day

Sabitrie Gangapersad

Een commissie onder leiding van jurist en econoom Bhimrao Ambedkar  heeft twee jaren, elf maanden en zeventien dagen gewerkt aan de grondwet van India.  Deze werd op 26 november 1949 aange­nomen en ging twee maanden later, op 26 januari 1950, van kracht. De Indiase ambassade in Suriname heeft de 70ste Constitution Day (aanname van de grondwet) herdacht met een expositie over het leven van Ambedkar.

Blijvend
“De grondwet van India is de tweede grootste in de wereld en bevat 395 artikelen waarin verschil­lende aspecten zoals veiligheid, gelijkheid en de rechten en plichten van burgers aan de orde komen. Voor de commissie was het geen gemak­ke­lijke taak om dit document tot stand te brengen in een land met meer dan 122 talen, 1600 dialecten, zeven grote godsdiensten en zo een grote diver­siteit. Toch is dit gelukt en is de grondwet nu nog relevant en blijvend”, zegt ambas­sadeur Mahender Singh Kanyal. India is een democra­tische republiek met een overwegend federale structuur. Aan het hoofd staat een president. De taken van de president zijn groten­deels ceremo­nieel. De uitvoe­rende macht ligt bij de raad van ministers die wordt geleid door een premier. De president benoemt de premier die wordt voorge­dragen door de coalitie. Ministers worden door de president benoemd op voordracht van de premier. Het parlement kent twee kamers: het hogerhuis (Rajya Sabha) en het lagerhuis (Lok Sabha) en bestaat uit 790 leden: 245 van Rajya Sabha en 545 van Lok Sabha. De minimale leeftijd om te kunnen stemmen is achttien jaar.

Goddelijk geïnspi­reerd
Het publiek is onder de indruk van alles dat er over de grondwet van India is gezegd en kijkt respectvol naar de plaatjes van Ambedkar. “Het is bijzonder dat het document in deze tijd, na wat kleine aanpas­singen, nog relevant is. Dit is niet door de mens gemaakt, maar goddelijk geïnspi­reerd”, merken een paar mensen op. De expositie over Ambedkar begint met markante quotes over de grondwet van leiders zoals oud president Abdul Kalam en de huidige premier Narendra Modi. Er staan daarna foto’s van verschil­lende ontmoe­tingen en beraad­sla­gingen die Ambedkar had met groepe­ringen om te komen tot de grondwet.  De expositie eindigt met illustraties over zijn dood op 6 december 1956 en herden­kings­mo­menten rond zijn sterfdag.

Ruggengraat

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die samen met Kanyal de opening van de expositie heeft verricht, noemt de grondwet de ruggen­graat van een land. “De grondwet geeft kracht en fungeert als anker bij het uitzetten van ontwik­ke­lings­plannen. Als we kijken naar wat India in de afgelopen zeventig jaren heeft bereikt, dan is dat prijzens­waardig. Het land speelt op verschil­lende gebieden een leidende rol. Ik noem hierbij onder andere de ontwik­keling van hernieuwbare energie, wat erg relevant is in deze tijd van klimaats­ver­an­de­ringen.” De assem­blee­voor­zitter onder­streept de goede banden die Suriname en India met elkaar delen en felici­teert het land en de bevolking met het jubile­umjaar voor aanname van de grondwet.

Bij de foto: Opening expo en overhan­diging van een boek over de grondwet aan Jennifer Geerlings-Simons door de ambas­sadeur van India, de heer Mahender Singh Kanyal

Foto’s: Indiase Ambassade

TOP