VHP INFORMATIE

Mediadienst

Publicatie:  15/5/20

Download

Presentatie Wederopbouwprogramma VHP 14 mei 2020 Persconferentie

VHP ontvouwt concreet Wederopbouw Programma

De VHP heeft donderdag haar Wederopbouw Programma gepre­sen­teerd. Daarin geeft de partij aan hoe zij in een nieuwe regeer­pe­riode met concrete plannen Suriname uit de crisis gaat halen en onze bevolking weer perspectief geeft op een nieuwe toekomst. Naast het verkie­zings­pro­gramma — dat afgelopen januari werd gepre­sen­teerd — ontvouwd de VHP nu ook hoe zij in een regering de finan­ciële crisis concreet wil aanpakken. In het plan getiteld Onze toekomst maken we samen staat hoe de VHP op verschil­lende beleids­ter­reinen reeds plannen heeft om corruptie aan te pakken, buurten weer veilig te maken, midden- en klein bedrijven ruimte geeft om te groeien, de gezond­heidszorg op orde wil brengen en de inves­tering in onze kinderen via het onderwijs.

De plannen zijn een combi­natie van het wegsnijden van de grove verspilling en corruptie door de NDP regering, het saneren van de schulden, het stimu­leren van de economie en een pakket van maatre­gelen om de zwaksten in de samen­leving te beschermen.

Voorzitter Chan Santokhi gaf aan dat een nieuwe regering de econo­mische crisis als hoogte prioriteit zal oplossen, maar tegelij­kertijd op ander vlak beleid zal maken. “Vanuit de VHP hebben wij het initi­atief genomen om een groot aantal deskun­digen, binnen en buiten de partij, te laten nadenken over het beleid in de komende vijf jaar, zodat wij tijd winnen. En na het aantreden meteen aan de slag kunnen. Het Wederopbouw Plan bevat de bouwstenen voor een Regeerprogramma en zal daarom aan de regeer­partners worden aange­boden”, aldus Santokhi.

Hij zei verder dat er in totaal meer dan 60 deskun­digen hebben gewerkt aan het Wederopbouw Plan. Twee trekkers van het programma, econoom Stanley Raghoebarsing en socioloog professor Marten Schalkwijk gingen op de perscon­fe­rentie dieper op het Wederopbouw Plan. Bij de totstand­koming is eerst in groepen gewerkt, waarbij deskun­digen zijn uitge­nodigd (ook veel niet VHP-ers). Er zijn probleem­ana­lyses van alle sectoren gemaakt en oplos­singen gefor­mu­leerd en rondge­stuurd voor feedback. Er zijn strate­gische doelen vastge­steld. Er is gekeken naar de Sustainable Development Goals (SDG’s). Er is een sterkte en zwakte analyse van Suriname gemaakt. Er zijn rapporten over verschil­lende sectoren bestu­deerd. Er is data verzameld uit de rapporten, maar ook uit de begroting. Waar nodig zijn additi­onele binnen­landse en buiten­landse experts benaderd.

Omdat de huidige regering niet trans­parant rappor­teert (sinds 2014 is er geen jaarverslag van de Centrale Bank gepubli­ceerd), is gewerkt met de best beschikbare infor­matie, waarbij rekening moet worden gehouden dat een nieuwe regering een grotere finan­ciële crisis aantreft dan nu bekend is. In het Wederopbouw Plan is ook rekening gehouden met de impact van de COVID19 epidemie.

Bij de regerings­for­matie is er vanuit de VHP dus al een belang­rijke bijdrage geleverd met dit Wederopbouwplan. Nadat de regering is gefor­meerd zullen er beleidsnota’s per minis­terie gemaakt worden en nota’s per sector geschreven worden. Ook daarvoor kan het WOP als basis gebruikt worden. Santokhi benadrukte dat een nieuwe regering de plannen gaat uitvoeren met alle sociale partners en met Surinamers, ongeacht hun politieke kleur. “We hebben iedereen nodig, we hebben alle deskun­digheid nodig. Onze toekomst maken we samen”.

*****

Publicatie:  10/5/20

51 Kandidaten 2020

De volledige kandi­da­ten­lijst van VHP kunt u terug­vinden op https://www.vhpnederland.nl/kandidaten-2020. Op deze pagina treft u alle 51 kandi­daten die deelnemen aan de verkiezing van 25 mei aanstaande.

*****

Publicatie:  30/4/20

VHP: zaak Hoefdraad mag niet in de doofpot

Alle leden van het parlement moeten hun verant­woor­de­lijkheid nemen en voorkomen dat de zaak Hoefdraad in de doofpot verdwijnt. Alle leden, dus ook de NDP-fractie­leden hebben zich te houden aan de wet en die is duidelijk. In zaken waar het OM ernstige verden­kingen heeft tegen een minister, moet zij de ruimte krijgen om dit tot op de bodem uit te zoeken. Integer bestuur dicteert de enige weg: opheffing van de immuniteit van de minister zodat hij in staat van beschul­diging kan worden gesteld. Andere regeringen hebben dit ook gedaan door zich aan de wet te houden, zelfs als het ging op een minister uit de eigen partij.

Het kiezersvolk doorziet het gedraai van de  NDP en zal dit ook kenbaar maken op 25 mei a.s. wanneer zij een einde maakt aan 10 jaar corrupt, incom­petent en armoe­de­beleid van deze NDP regering. De NDP-fractie heeft zich de afgelopen jaren gedragen als een stelletje ja-knikkers. Ze hebben de rechts­ze­kerheid steeds verder uitgehold. Ze hebben ingestemd met wetten die de recht­staat onder­mijnen, zoals bijvoor­beeld met terug­wer­kende kracht strafbare feiten van de minister van financiën rond het schul­den­plafond te “witwassen”. In het recente statement van de NDP neemt zij niet alleen het politiek standpunt in om de minister blinde­lings te beschermen, maar speelt de NDP zelf voor rechter door de minister bij voorbaat onschuldig te verklaren. Zij somt daarbij zaken op die niet ter zake doen bij het onderzoek; zaken die niets te maken hebben met de inhoud van het straf­dossier. De dreigende taal van de NDP richting het Openbaar Ministerie keurt de VHP dan krachtig af.

DNA is geen rechter en velt geen oordeel

Het Openbaar Ministerie o.l.v. de Procureur Generaal heeft het dossier over minister Hoefdraad naar DNA gestuurd, omdat dit de juiste procedure is bij een onderzoek tegen een bewindsman. Volgens artikel 140 van de Grondwet kan de PG niet zomaar tot vervolging van een politiek ambts­drager (waaronder een minister) overgaan. De Nationale Assemblee moet de PG daartoe de ruimte geven. Het gaat dus niet om “de minister door tussen­komst van het parlement op te sluiten” zoals de NDP onterecht stelt, maar om het Openbaar Ministerie de ruimte te geven haar onderzoek grondig te doen. DNA velt dus ook geen juridisch oordeel en is geen rechter, maar stelt de onafhan­ke­lijke rechter­lijke macht (waartoe de PG behoort) in staat haar werk te doen. Indien de minister niets straf­baars heeft gedaan zal dat blijken uit het onderzoek en dat hoort zo te zijn in een functi­o­ne­rende rechts­staat. De NDP wil echter dat DNA nu al een oordeel velt door het onderzoek te stuiten en het Openbaar Ministerie te belem­meren haar werk te doen. Dat is politieke inmenging die niet toege­staan mag worden. Het is niet aan de NDP om de minister te oordelen of vrij te pleiten en ook niet aan de VHP of welke andere partij dan ook. Dat werk moeten wij aan de deskun­digen overlaten die hiervoor zijn opgeleid en die de verant­woor­de­lijkheid dragen.

De NDP onder­mijnt vaker de rechts­staat

Het is jammer te moeten consta­teren dat de NDP in de afgelopen jaren meerdere malen gepoogd heeft om de rechts­staat en de onafhan­ke­lijke rechter­lijke macht te onder­mijnen. Dat is meerdere malen gebleken bij het 8 december proces, waarbij zelfs een amnes­tiewet werd aange­nomen en het proces jarenlang gefrus­treerd is. Ook na het overlopen van de DNA leden Sapoen en Chitan is de terug­roeping gefrus­treerd middels ad hoc wetgeving en het niet naleven van het rechter­lijke vonnis. Vaker is de rechter­lijke macht en met name ook de PG onterecht beschuldigd en zelfs bedreigd. Dit  terwijl de regering zelf misbruik van macht maakt zoals onlangs weer is gebleken in de mislukte ontvoering van dhr. Cairo door de Nationale Veiligheidsdienst. Daarover zwijgt de NDP in alle talen of probeert via haar woord­voerders zaken bewust te verdraaien.

Voortgang onderzoek

Het onderzoek naar minister Hoefdraad is niet pas een maand voor de verkie­zingen opgestart, maar is begonnen toen minister Hoefdraad zelf op 21 januari de inmiddels ex-governor van de Centrale Bank beschul­digde van fraudu­leuze hande­lingen in DNA. Eind januari is toen de PG ingeschakeld voor het doen van onderzoek. Gebleken is dat ex-governor van Trikt zaken naar voren heeft gebracht die zijn uitgemond in het huidig dossier.  Het Openbaar Ministerie gaat gewoon door met haar werk van de afgelopen maanden en dat heeft dus niets met de verkie­zingen te maken. Uit het onderzoek tot nu toe blijken o.m. 17 overheids­ge­bouwen verkocht te zijn aan de Centrale Bank voor 105 miljoen Euro, terwijl de bank die absoluut niet nodig had. Ook zijn royalties van de IAMGOLD meerdere malen aan finan­ciers in onderpand gegeven. Kortom zaken die voldoende ernstig zijn om een gedegen onderzoek te recht­vaar­digen.  Geen wonder dat de NDP dit zo snel mogelijk wil stopzetten, net zoals de vele corrup­tie­zaken, want als de beerput echt open gaat zal de stank veel groter worden. De VHP roept alle geledingen in de samen­leving op om samen op 25 mei een einde te maken aan deze willekeur van de NDP. Het is tijd voor een andere regering die voor het volk werkt, corruptie aanpakt en rechts­ze­kerheid biedt aan alle inwoners, ongeacht hun afkomst, geloof of politieke kleur.

*****

Publicatie:  23/4/20

VHP standpunt inzake inter­na­ti­onale waarnemers

Suriname heeft tijdens algemene en regionale verkie­zingen in de afgelopen decennia altijd inter­na­ti­onale en regionale waarnemers mogen ontvangen om het proces naar, tijdens en na de verkie­zingen te monitoren en haar bevin­dingen kenbaar te maken. Deze waarne­mingen dragen bij aan het nationale en inter­na­ti­onale vertrouwen in geheime, trans­pa­rante en eerlijke verkie­zingen.

Vanwege de huidige Covid 19 situatie is het verwachtbaar dat verschil­lende inter­na­ti­onale partners uitda­gingen zullen hebben met het afvaar­digen van missies.

De VHP heeft actief de tradi­ti­onele waarnemers missies, zoals de Caribische Gemeenschap, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie, geïnfor­meerd over de ontwik­ke­lingen, zorgpunten en voorbe­rei­dingen tot dusverre en aange­drongen op een substan­tiële aanwe­zigheid bij de aanstaande cruciale verkie­zingen.

Wij hebben inmiddels vernomen dat de Europese Unie vanwege de huidige Covid-19 situatie en de vigerende reisbe­per­kingen, dit jaar niet in staat zal  zijn een missie af te vaardigen. Wij hebben vernomen dat zowel Caricom als de OAS in een proces van voorbe­reiding zijn, om na te gaan op welke wijze aanwezig te zijn en de verkie­zingen te obser­veren. De VHP benadrukt het belang van deze waarnemers missies en kijkt derhalve uit naar de finale beslis­singen van beide organi­saties.

De VHP is verheugd dat een aantal van de in ons land geves­tigde bilaterale diplo­ma­tieke missies in principe de bereidheid hebben om zoals gebrui­kelijk ook de algemene verkie­zingen op 25 mei a.s. waar te nemen en daarover te rappor­teren. De VHP is de mening toegedaan dat vanwege de vermin­derde aanwe­zigheid van inter­na­ti­onale en regionale missies, de waarneming door diplo­ma­tieke missies hier te lande een speciale dimensie krijgt.

Ongeacht deze waarnemers missies, zal de VHP bij de verkie­zings­au­to­ri­teiten blijven aandringen op een eerlijk en trans­parant proces, een degelijke en tijdige voorbe­reiding en conform de wet en daarbij horende regel­geving handelen. Er rust een uitermate belang­rijke verant­woor­de­lijkheid op elke Surinaamse burger om hierop aan te dringen. Wij willen niet zien dat maar ook een individu haar of zijn recht via het stembiljet de toekomst van dit land mee te helpen bepalen, wordt benadeeld of dat recht onrecht­matig wordt ontnomen.

Voor de VHP is niet alleen de aanloop naar de verkie­zingen belangrijk, maar evenzo een richtige uitvoering van de verkie­zingen op de dag zelve en de telling van de stemmen. Zaken die in vorige jaren verkeerd zijn gegaan mogen zich niet herhalen.

Verschillende politieke partijen zullen verte­gen­woor­digers op verschil­lende stembu­reaus positi­o­neren om het proces actief en secuur te volgen en daarover te rappor­teren. De VHP zal deze infor­matie de gedurende gehele dag verza­melen en indien nodig bij de autori­teiten aan de bel trekken om corri­gerend op te treden.

De VHP heeft in een eerder stadium reeds aange­geven dat zij de creatie van een nationaal waarnemers instituut onder­steund en daar veel heil in ziet. Zo’n instituut, goed uitgerust en aanwezig op elk stembureau, zal ten behoeve van het electoraat en het Volk van Suriname, de vinger aan de pols moeten houden. In de komende dagen zullen deze discussies verder gevoerd worden en zal nagegaan worden op welke wijze zo’n instituut met een breed maatschap­pelijk en politiek draagvlak gerea­li­seerd kan worden.

*****

Publicatie:  12/4/20

Transformatie zichtbaar op VHP kandi­da­ten­lijst 2020

Terugblik

De VHP heeft een lange traditie als partij en is één van de heel weinige partijen van het eerste uur die nog bestaat. Van de 12 politieke partijen en organi­saties die in 1949 aan de eerste verkie­zingen deelnamen zullen slechts 2 als zelfstandige partij ook aan de verkie­zingen van 2020 deelnemen t.w. de VHP en de NPS. De VHP is vooral begonnen om de voormalige contract­ar­beiders die zeer gemar­gi­na­li­seerd waren in de samen­leving te emanci­peren en te doen integreren in de samen­leving. Dat is volledig gelukt en het moet gezien worden als een grote verdienste van de VHP.

Al in een vroeg stadium had de VHP oog voor andere groepen in de samen­leving en de partij heeft altijd het nationaal belang in de politiek­voering centraal gesteld. Dat blijkt ook uit de bekende verbroe­de­rings­po­litiek. In de jaren na de militaire dictatuur is er samen met andere partijen hard gewerkt om de democratie weer vorm te geven, de economie op gang te krijgen en insti­tuten te versterken. Ook dat is gelukt, maar helaas werd dit een taak die verschil­lende keren herhaald moest worden. De afgelopen jaren is de VHP met een herori­ën­ta­tie­proces bezig geweest onder leiding van de in 2011 gekozen voorzitter Chan Santokhi. Dat proces is begonnen met interne partij­struc­turen en regel­geving en daarna doorge­voerd naar verbreding van de partij.

Resultaat trans­for­ma­tie­proces

Een trans­for­ma­tie­proces is een gevoelig proces met name wanneer er veran­de­ringen worden doorge­voerd in een partij met een lange traditie en geves­tigde partij­cultuur. De voorzitter moet daarom alle geledingen bij elkaar houden, terwijl hij de veran­de­ringen doorvoert. Het belang­rijkste doel van het trans­for­ma­tie­proces is om de partij in de breedte uit te bouwen met name naar andere districten en niet-tradi­ti­onele kiezers.  De tussen­stand van dat proces kan thans getoetst worden aan de DNA kandi­da­ten­lijst van 2020 met name door deze te verge­lijken met de DNA kandi­da­ten­lijst van 2015.

De VHP doet thans mee in alle 10 kiesdis­tricten met 51 kandi­daten, terwijl in 2015 slechts in 5 districten met 13 kandi­daten werd meegedaan. Dit betekent dat de partij duidelijk een nationaal karakter uitstraalt.

Op gebied van gender kan aange­geven worden dat thans 39% van de kandi­daten een vrouw betreft, terwijl dit in 2015 slechts 15% was d.w.z. het is meer dan verdubbeld. Hiermee voldoet de VHP ook aan het quotum van minimaal 30%, welke door vrouwen­or­ga­ni­saties is aange­geven en dat inter­na­ti­onaal als norm wordt gehan­teerd. In 2015 was geen enkele vrouw lijst­trekker, terwijl nu in vijf van de tien districten een vrouw lijst­trekker is.

In 2015 had 92% van de kandi­daten een Hindostaanse achter­grond en slechts 8% een andere etnische achter­grond. Thans is het aantal kandi­daten met een Hindostaanse achter­grond gehal­veerd  (45%), terwijl personen met een andere achter­grond zeer gevarieerd is en samen 55% uitmaakt t.w. Marron (21%), Javaan (14%), Creool (14%), en Overig (6%). Ook naar religieuze achter­grond is er een grote diver­siteit.

Complex proces

Het proces van kandi­daat­stelling is ook nieuw geweest, waarbij een ieder kon solli­ci­teren naar een functie als kandidaat. Daarbij moest men een formulier invullen en een curri­culum vitae overleggen. In eerste instantie werden deze personen dan aspirant kandi­daten, waarna een selec­tie­proces volgde, waarbij een selec­tie­com­missie adviezen heeft uitge­bracht. Het hoofd­be­stuur heeft op basis van de adviezen een selectie gepleegd, welke is voorgelegd aan de verkie­zings­com­missie van de partij t.b.v. het partij­congres. Alle voorbe­rei­dingen waren dus getroffen, maar vanwege het verbod op grote bijeen­komsten kon het partij­congres van 560 leden geen voortgang vinden en moest het hoofd­be­stuur de kandi­daat­stelling afwik­kelen. De VHP is de eerste partij waarbij een dergelijk trans­parant proces van kandi­daat­stelling heeft plaats­ge­vonden en ook de eerste partij die met haar kandi­da­ten­lijst naar buiten is gekomen. Het proces is nog niet perfect, maar we zijn een heel eind vooruit­ge­komen v.w.b. de interne partij­de­mo­cratie.

Transitie is een complex proces, waarbij je niet in één verkiezing een volledige omvorming van de partij kan krijgen. Je hebt een tradi­ti­onele achterban, kader en werkers naast de nieuwe leden. In geen enkele bestaande organi­satie ga je meteen 100% nieuw personeel zien; er moet conti­nu­ïteit zijn en niet iedereen zal tevreden zijn, maar conflicten moeten beheersbaar zijn. Transitiemanagement is geen makke­lijke taak en vergt goed leider­schap: bij veel organi­saties lukt een transitie niet en valt de organi­satie uit elkaar.

Uiteraard is het wel makke­lijker nu de VHP alleen de verkie­zingen ingaat en 51 kandi­daten heeft gesteld, terwijl er in combi­na­tie­verband in 2015 maar 13 VHP kandi­daten op de V7 lijst konden worden geplaatst. Indien de VHP in combi­na­tie­verband was blijven werken was de transitie hoogst­waar­schijnlijk een heel stuk lastiger geweest. In dat opzicht is het alleen gaan van de VHP bevrijdend geweest en heeft veel meer talent de gelegenheid gekregen om zich te profi­leren.

De leiding van de partij is al met al zeer tevreden met het transi­tie­proces tot nu toe. De response vanuit de gemeen­schap is heel positief geweest. Wij gaan daarom op de ingeslagen weg verder.

VHP voorzitter,

Chan Santokhi

*****

Publicatie:  8/4/20

VHP presen­teert kandi­da­ten­lijsten met nationale uitstraling

De VHP heeft vandaag de kandi­da­ten­lijsten voor alle tien districten van ons land bekend gemaakt. Het zijn lijsten die in zijn geheel een nationale uitstraling hebben. In vijf van de tien districten wordt de DNA-lijst getrokken door een vrouw. Het is voor het eerst in haar geschie­denis dat de VHP zelfstandig, in alle districten de verkie­zings­strijd voert. De DNA-lijsten zijn een weerspie­geling van hun district en de uitkomst van het trans­for­matie proces van de VHP tot een waarachtige nationale partij.

“We zijn er trots op dat we de kiezer sterke DNA-lijsten kunnen bieden. Ze zijn een mooie mix van gender, leeftijd en culturele diver­siteit. We hebben op de lijsten ook stevige kandi­daten met een achter­grond in het bedrijfs­leven, de weten­schap en verschil­lende andere maatschap­pe­lijke en geeste­lijke stromingen’, aldus voorzitter Chan Santokhi.

Nog niet eerder had de partij zoveel vrouwe­lijke lijstrekkers. Over de verschil­lende districten genomen zijn er 19 vrouwe­lijke kandi­daten van verschil­lende culturen op de lijsten. “De VHP doet wat het zegt! We presen­teren nu wat we hebben beloofd. Een partij waar elke Surinamer, ongeacht zijn ras, afkomst of geloof, zich thuis voelt. Nu is de volgende stap om bij de verkie­zingen de grootste nationale partij van Suriname te worden.”, aldus Santokhi.

De weg naar de kandi­daat­stelling heeft meer dan een jaar geduurd, met trainingen, inter­views en een open solli­ci­ta­tie­ronde. In totaal hadden zich 160 aspirant kandi­daten gemeld en ruim 1.500 DR en RR kandi­daten. “Graag bedank ik een ieder die zich heeft ingezet om te komen tot deze lijsten. Het was geen eenvoudige taak voor de lande­lijke selectie- en advies commissies en de districts­se­lectie- en advies commissies. Iedereen heeft hard gewerkt en op zijn of haar manier een gewaar­deerde bijdrage geleverd”, zijn de erken­telijk woorden van Santokhi.

Alle selecties zijn uitein­delijk  gepre­sen­teerd aan het Centraal Verkiezings Orgaan. Die moest op zijn beurt, met een advies­college voordrachten doen aan het Hoofdbestuur. Deze voordrachten zouden aan het congres worden voorgelegd. Door de Covid-19 epidemie, heeft het Hoofdbestuur, in overleg met het Congresbestuur, mandaat gegeven aan het Dagelijks Bestuur om de lijsten af te ronden. Er is daarbij rekening gehouden met de adviezen van de verschil­lende organen. Op dinsdag 7 april 2020 zijn de resul­taten gepre­sen­teerd aan het Hoofdbestuur, die ze heeft goedge­keurd.

Wij danken het dagelijks bestuur voor de gepleegde inspan­ningen zodat de lijsten konden voldoen aan de begin­selen van de partij, rekening houdend met de opdracht aan het Hoofdbestuur door het Congres, gegeven in 2011.

Ons ‘doel:’ # Red Suriname, blijft recht overeind en wij zullen ons als VHP blijven inzetten voor een sterke regering met een sterke regerings­ploeg voor een betere toekomst van ons land.

VHP

De kandi­da­ten­lijsten voor DNA

Paramaribo

 1. Krishna Mathoera
 2. Cedric van Samson
 3. Riad Nurmohamed
 4. Cheryl Dijksteel
 5. Dew Sharman
 6. Sham Binda
 7. Rui Wang
 8. Kishan Ramsukul
 9. Ronny Aloema
 10. Rayan Nannan
 11. Grachella Sluisdom
 12. Varsha Ramratan
 13. Thalicia Atmodimedjo
 14. Michelle Seedo
 15. Jason Gummels
 16. Reshma Kuldipsingh
 17. Ganeshkoemar Kandhai

Wanica

 1. Chan Santokhi
 2. Asiskumar Gajadien
 3. Reshma Mangre
 4. Sidik Moertabat
 5. Mohammad Mohab-Ali
 6. Henk Aviankoi
 7. Melissa Bruinhart

Nickerie

 1. Harriet Ramdien
 2. Niesha Jhakry
 3. Mohamedsafiek Gowrie
 4. Stephen Matzaleh
 5. Jeetendra Kalloe

Commewijne

 1. Roy Mohan
 2. Soerjani Karijomenawi-Mingoen
 3. Mohamedsafiek Radjab
 4. Mark Lall

Sipaliwini

 1. Harriette Lugard
 2. Olvie Gazon
 3. Violet King
 4. Evert Javinde

Saramacca

 1. Radjinder Debi
 2. Nathalie Amatmohamed
 3. Mahinder Jogi

Para

 1. Aleandro Karwofodi
 2. Desmond MacNack
 3. Soeshmakoemarie Bahadoer

Brokopondo

 1. Jozef Tooy
 2. Antonius Goedewacht
 3. Irene Main

Marowijne

 1. Rosinah Tomopawiro-Van Brussel
 2. Daniël Prika
 3. John van Genderen

Coronie

 1. Merlien Trustfull
 2. Cliffy Kartowitono

*****

Publicatie:  8/4/20

VHP: Noodwet in deze vorm overbodig

De VHP is van mening dat de concept noodwet in zijn huidige vorm overbodig is. Alle onder­delen die niet gericht zijn op de bestrijding van de Corona epidemie moeten worden geschrapt. Het huidige voorstel geeft de regering ongecon­tro­leerde macht en zal funda­mentele burger­rechten inperken. De maatre­gelen om de Corona epidemie te bestrijden moeten uitsluitend gebaseerd zijn op adviezen en inzichten van onze experts uit de gezond­heidszorg.

Wereldwijd hebben democra­tische landen verre­gaande maatre­gelen genomen, zonder de grondwet buiten werking te stellen of essen­tiële rechten zoals de vrijheid van menings­uiting in te perken. Er zijn nu al voldoende wette­lijke- en bestuur­lijke instru­menten om sturing te geven aan de bestrijding van de Corona epidemie.

De noodwet brengt ook allerlei andere vragen met zich mee, zoals de periode dat het van kracht zal zijn en vooral het mandaat en de rol van de Nationale Assemblee. Voor de VHP is bijvoor­beeld niet duidelijk waar de geldig­heids­termijn van drie maanden, die in de wet wordt genoemd, op is gebaseerd. Wereldwijd worden maatre­gelen rond de Corona epidemie genomen, die steeds van kortere duur zijn en telkens geëva­lueerd worden op basis van de feite­lijke ontwik­ke­lingen rond de epidemie.

Voor de VHP staan de gezondheid en het welzijn van onze bevolking centraal. Als partij  onder­steunen we daarom de door medische deskun­digen geadvi­seerde maatre­gelen, zoals onder andere ‘social distancing’ en een verbod op samen­scholing in grote groepen. Op dit moment hebben wij geen indicaties of deze deskun­digen meer of aanvul­lende maatre­gelen nodig achten. We kijken uit naar hun adviezen, die naar onze mening doorslag­gevend moeten zijn.

Wat ons zorgen baart is het feit dat de regering de Corona virus situatie kennelijk wil aangrijpen of zelfs misbruiken voor verdere inper­kingen van een aantal burger­rechten, door middel van een noodwet. Elke beperking moet ons inziens geworteld zijn in de vraag of het bijdraagt aan de bestrijding van Corina epidemie. Geen enkel ander criterium mag leidend zijn in deze situatie.

De samen­leving wordt nu gecon­fron­teerd met extra zorg over de eigen gezondheid. Dit boven op de econo­mische ellende die zij onder­vinden door het wanbeleid van deze NDP-regering. De regering wil nu een noodfonds instellen om de finan­ciële ellende van personen en bedrijven te verlichten. Een dergelijk noodfonds hoort niet thuis in een noodwet. Dat fonds kan de regering nu al instellen. De VHP had eerder gepleit voor een dergelijk fonds, maar zoals vele andere deskundige adviezen heeft de regering niet willen luisteren.

De VHP verzet zich ook tegen bevoegd­heden in de noodwet die het de DNA feitelijk onmogelijk maken het finan­cieel beleid van de regering te contro­leren. Het biedt zelfs de ruimte om bijvoor­beeld de kasre­serves verder te plunderen of over te gaan tot monetaire finan­ciering. Allemaal bevoegd­heden die de regering zonder overleg of politieke controle kan doen, als de wet wordt aange­nomen. De VHP zal zich in het DNA tegen deze zaken verzetten.

TOP