VHP INFORMATIE

Mediadienst

Publicatie:  15/5/20

Download

Presentatie Wederopbouwprogramma VHP 14 mei 2020 Persconferentie

VHP ontvouwt concreet Wederopbouw Programma

De VHP heeft donderdag haar Wederopbouw Programma gepresenteerd. Daarin geeft de partij aan hoe zij in een nieuwe regeerperiode met concrete plannen Suriname uit de crisis gaat halen en onze bevolking weer perspectief geeft op een nieuwe toekomst. Naast het verkiezingsprogramma – dat afgelopen januari werd gepresenteerd – ontvouwd de VHP nu ook hoe zij in een regering de financiële crisis concreet wil aanpakken. In het plan getiteld Onze toekomst maken we samen staat hoe de VHP op verschillende beleidsterreinen reeds plannen heeft om corruptie aan te pakken, buurten weer veilig te maken, midden- en klein bedrijven ruimte geeft om te groeien, de gezondheidszorg op orde wil brengen en de investering in onze kinderen via het onderwijs.

De plannen zijn een combinatie van het wegsnijden van de grove verspilling en corruptie door de NDP regering, het saneren van de schulden, het stimuleren van de economie en een pakket van maatregelen om de zwaksten in de samenleving te beschermen.

Voorzitter Chan Santokhi gaf aan dat een nieuwe regering de economische crisis als hoogte prioriteit zal oplossen, maar tegelijkertijd op ander vlak beleid zal maken. “Vanuit de VHP hebben wij het initiatief genomen om een groot aantal deskundigen, binnen en buiten de partij, te laten nadenken over het beleid in de komende vijf jaar, zodat wij tijd winnen. En na het aantreden meteen aan de slag kunnen. Het Wederopbouw Plan bevat de bouwstenen voor een Regeerprogramma en zal daarom aan de regeerpartners worden aangeboden”, aldus Santokhi.

Hij zei verder dat er in totaal meer dan 60 deskundigen hebben gewerkt aan het Wederopbouw Plan. Twee trekkers van het programma, econoom Stanley Raghoebarsing en socioloog professor Marten Schalkwijk gingen op de persconferentie dieper op het Wederopbouw Plan. Bij de totstandkoming is eerst in groepen gewerkt, waarbij deskundigen zijn uitgenodigd (ook veel niet VHP-ers). Er zijn probleemanalyses van alle sectoren gemaakt en oplossingen geformuleerd en rondgestuurd voor feedback. Er zijn strategische doelen vastgesteld. Er is gekeken naar de Sustainable Development Goals (SDG’s). Er is een sterkte en zwakte analyse van Suriname gemaakt. Er zijn rapporten over verschillende sectoren bestudeerd. Er is data verzameld uit de rapporten, maar ook uit de begroting. Waar nodig zijn additionele binnenlandse en buitenlandse experts benaderd.

Omdat de huidige regering niet transparant rapporteert (sinds 2014 is er geen jaarverslag van de Centrale Bank gepubliceerd), is gewerkt met de best beschikbare informatie, waarbij rekening moet worden gehouden dat een nieuwe regering een grotere financiële crisis aantreft dan nu bekend is. In het Wederopbouw Plan is ook rekening gehouden met de impact van de COVID19 epidemie.

Bij de regeringsformatie is er vanuit de VHP dus al een belangrijke bijdrage geleverd met dit Wederopbouwplan. Nadat de regering is geformeerd zullen er beleidsnota’s per ministerie gemaakt worden en nota’s per sector geschreven worden. Ook daarvoor kan het WOP als basis gebruikt worden. Santokhi benadrukte dat een nieuwe regering de plannen gaat uitvoeren met alle sociale partners en met Surinamers, ongeacht hun politieke kleur. “We hebben iedereen nodig, we hebben alle deskundigheid nodig. Onze toekomst maken we samen”.

*****

Publicatie:  10/5/20

51 Kandidaten 2020

De volledige kandidatenlijst van VHP kunt u terugvinden op https://www.vhpnederland.nl/kandidaten-2020. Op deze pagina treft u alle 51 kandidaten die deelnemen aan de verkiezing van 25 mei aanstaande.

*****

Publicatie:  30/4/20

VHP: zaak Hoefdraad mag niet in de doofpot

Alle leden van het parlement moeten hun verantwoordelijkheid nemen en voorkomen dat de zaak Hoefdraad in de doofpot verdwijnt. Alle leden, dus ook de NDP-fractieleden hebben zich te houden aan de wet en die is duidelijk. In zaken waar het OM ernstige verdenkingen heeft tegen een minister, moet zij de ruimte krijgen om dit tot op de bodem uit te zoeken. Integer bestuur dicteert de enige weg: opheffing van de immuniteit van de minister zodat hij in staat van beschuldiging kan worden gesteld. Andere regeringen hebben dit ook gedaan door zich aan de wet te houden, zelfs als het ging op een minister uit de eigen partij.

Het kiezersvolk doorziet het gedraai van de  NDP en zal dit ook kenbaar maken op 25 mei a.s. wanneer zij een einde maakt aan 10 jaar corrupt, incompetent en armoedebeleid van deze NDP regering. De NDP-fractie heeft zich de afgelopen jaren gedragen als een stelletje ja-knikkers. Ze hebben de rechtszekerheid steeds verder uitgehold. Ze hebben ingestemd met wetten die de rechtstaat ondermijnen, zoals bijvoorbeeld met terugwerkende kracht strafbare feiten van de minister van financiën rond het schuldenplafond te “witwassen”. In het recente statement van de NDP neemt zij niet alleen het politiek standpunt in om de minister blindelings te beschermen, maar speelt de NDP zelf voor rechter door de minister bij voorbaat onschuldig te verklaren. Zij somt daarbij zaken op die niet ter zake doen bij het onderzoek; zaken die niets te maken hebben met de inhoud van het strafdossier. De dreigende taal van de NDP richting het Openbaar Ministerie keurt de VHP dan krachtig af.

DNA is geen rechter en velt geen oordeel

Het Openbaar Ministerie o.l.v. de Procureur Generaal heeft het dossier over minister Hoefdraad naar DNA gestuurd, omdat dit de juiste procedure is bij een onderzoek tegen een bewindsman. Volgens artikel 140 van de Grondwet kan de PG niet zomaar tot vervolging van een politiek ambtsdrager (waaronder een minister) overgaan. De Nationale Assemblee moet de PG daartoe de ruimte geven. Het gaat dus niet om “de minister door tussenkomst van het parlement op te sluiten” zoals de NDP onterecht stelt, maar om het Openbaar Ministerie de ruimte te geven haar onderzoek grondig te doen. DNA velt dus ook geen juridisch oordeel en is geen rechter, maar stelt de onafhankelijke rechterlijke macht (waartoe de PG behoort) in staat haar werk te doen. Indien de minister niets strafbaars heeft gedaan zal dat blijken uit het onderzoek en dat hoort zo te zijn in een functionerende rechtsstaat. De NDP wil echter dat DNA nu al een oordeel velt door het onderzoek te stuiten en het Openbaar Ministerie te belemmeren haar werk te doen. Dat is politieke inmenging die niet toegestaan mag worden. Het is niet aan de NDP om de minister te oordelen of vrij te pleiten en ook niet aan de VHP of welke andere partij dan ook. Dat werk moeten wij aan de deskundigen overlaten die hiervoor zijn opgeleid en die de verantwoordelijkheid dragen.

De NDP ondermijnt vaker de rechtsstaat

Het is jammer te moeten constateren dat de NDP in de afgelopen jaren meerdere malen gepoogd heeft om de rechtsstaat en de onafhankelijke rechterlijke macht te ondermijnen. Dat is meerdere malen gebleken bij het 8 december proces, waarbij zelfs een amnestiewet werd aangenomen en het proces jarenlang gefrustreerd is. Ook na het overlopen van de DNA leden Sapoen en Chitan is de terugroeping gefrustreerd middels ad hoc wetgeving en het niet naleven van het rechterlijke vonnis. Vaker is de rechterlijke macht en met name ook de PG onterecht beschuldigd en zelfs bedreigd. Dit  terwijl de regering zelf misbruik van macht maakt zoals onlangs weer is gebleken in de mislukte ontvoering van dhr. Cairo door de Nationale Veiligheidsdienst. Daarover zwijgt de NDP in alle talen of probeert via haar woordvoerders zaken bewust te verdraaien.

Voortgang onderzoek

Het onderzoek naar minister Hoefdraad is niet pas een maand voor de verkiezingen opgestart, maar is begonnen toen minister Hoefdraad zelf op 21 januari de inmiddels ex-governor van de Centrale Bank beschuldigde van frauduleuze handelingen in DNA. Eind januari is toen de PG ingeschakeld voor het doen van onderzoek. Gebleken is dat ex-governor van Trikt zaken naar voren heeft gebracht die zijn uitgemond in het huidig dossier.  Het Openbaar Ministerie gaat gewoon door met haar werk van de afgelopen maanden en dat heeft dus niets met de verkiezingen te maken. Uit het onderzoek tot nu toe blijken o.m. 17 overheidsgebouwen verkocht te zijn aan de Centrale Bank voor 105 miljoen Euro, terwijl de bank die absoluut niet nodig had. Ook zijn royalties van de IAMGOLD meerdere malen aan financiers in onderpand gegeven. Kortom zaken die voldoende ernstig zijn om een gedegen onderzoek te rechtvaardigen.  Geen wonder dat de NDP dit zo snel mogelijk wil stopzetten, net zoals de vele corruptiezaken, want als de beerput echt open gaat zal de stank veel groter worden. De VHP roept alle geledingen in de samenleving op om samen op 25 mei een einde te maken aan deze willekeur van de NDP. Het is tijd voor een andere regering die voor het volk werkt, corruptie aanpakt en rechtszekerheid biedt aan alle inwoners, ongeacht hun afkomst, geloof of politieke kleur.

*****

Publicatie:  23/4/20

VHP standpunt inzake internationale waarnemers

Suriname heeft tijdens algemene en regionale verkiezingen in de afgelopen decennia altijd internationale en regionale waarnemers mogen ontvangen om het proces naar, tijdens en na de verkiezingen te monitoren en haar bevindingen kenbaar te maken. Deze waarnemingen dragen bij aan het nationale en internationale vertrouwen in geheime, transparante en eerlijke verkiezingen.

Vanwege de huidige Covid 19 situatie is het verwachtbaar dat verschillende internationale partners uitdagingen zullen hebben met het afvaardigen van missies.

De VHP heeft actief de traditionele waarnemers missies, zoals de Caribische Gemeenschap, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie, geïnformeerd over de ontwikkelingen, zorgpunten en voorbereidingen tot dusverre en aangedrongen op een substantiële aanwezigheid bij de aanstaande cruciale verkiezingen.

Wij hebben inmiddels vernomen dat de Europese Unie vanwege de huidige Covid-19 situatie en de vigerende reisbeperkingen, dit jaar niet in staat zal  zijn een missie af te vaardigen. Wij hebben vernomen dat zowel Caricom als de OAS in een proces van voorbereiding zijn, om na te gaan op welke wijze aanwezig te zijn en de verkiezingen te observeren. De VHP benadrukt het belang van deze waarnemers missies en kijkt derhalve uit naar de finale beslissingen van beide organisaties.

De VHP is verheugd dat een aantal van de in ons land gevestigde bilaterale diplomatieke missies in principe de bereidheid hebben om zoals gebruikelijk ook de algemene verkiezingen op 25 mei a.s. waar te nemen en daarover te rapporteren. De VHP is de mening toegedaan dat vanwege de verminderde aanwezigheid van internationale en regionale missies, de waarneming door diplomatieke missies hier te lande een speciale dimensie krijgt.

Ongeacht deze waarnemers missies, zal de VHP bij de verkiezingsautoriteiten blijven aandringen op een eerlijk en transparant proces, een degelijke en tijdige voorbereiding en conform de wet en daarbij horende regelgeving handelen. Er rust een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid op elke Surinaamse burger om hierop aan te dringen. Wij willen niet zien dat maar ook een individu haar of zijn recht via het stembiljet de toekomst van dit land mee te helpen bepalen, wordt benadeeld of dat recht onrechtmatig wordt ontnomen.

Voor de VHP is niet alleen de aanloop naar de verkiezingen belangrijk, maar evenzo een richtige uitvoering van de verkiezingen op de dag zelve en de telling van de stemmen. Zaken die in vorige jaren verkeerd zijn gegaan mogen zich niet herhalen.

Verschillende politieke partijen zullen vertegenwoordigers op verschillende stembureaus positioneren om het proces actief en secuur te volgen en daarover te rapporteren. De VHP zal deze informatie de gedurende gehele dag verzamelen en indien nodig bij de autoriteiten aan de bel trekken om corrigerend op te treden.

De VHP heeft in een eerder stadium reeds aangegeven dat zij de creatie van een nationaal waarnemers instituut ondersteund en daar veel heil in ziet. Zo’n instituut, goed uitgerust en aanwezig op elk stembureau, zal ten behoeve van het electoraat en het Volk van Suriname, de vinger aan de pols moeten houden. In de komende dagen zullen deze discussies verder gevoerd worden en zal nagegaan worden op welke wijze zo’n instituut met een breed maatschappelijk en politiek draagvlak gerealiseerd kan worden.

*****

Publicatie:  12/4/20

Transformatie zichtbaar op VHP kandidatenlijst 2020

Terugblik

De VHP heeft een lange traditie als partij en is één van de heel weinige partijen van het eerste uur die nog bestaat. Van de 12 politieke partijen en organisaties die in 1949 aan de eerste verkiezingen deelnamen zullen slechts 2 als zelfstandige partij ook aan de verkiezingen van 2020 deelnemen t.w. de VHP en de NPS. De VHP is vooral begonnen om de voormalige contractarbeiders die zeer gemarginaliseerd waren in de samenleving te emanciperen en te doen integreren in de samenleving. Dat is volledig gelukt en het moet gezien worden als een grote verdienste van de VHP.

Al in een vroeg stadium had de VHP oog voor andere groepen in de samenleving en de partij heeft altijd het nationaal belang in de politiekvoering centraal gesteld. Dat blijkt ook uit de bekende verbroederingspolitiek. In de jaren na de militaire dictatuur is er samen met andere partijen hard gewerkt om de democratie weer vorm te geven, de economie op gang te krijgen en instituten te versterken. Ook dat is gelukt, maar helaas werd dit een taak die verschillende keren herhaald moest worden. De afgelopen jaren is de VHP met een heroriëntatieproces bezig geweest onder leiding van de in 2011 gekozen voorzitter Chan Santokhi. Dat proces is begonnen met interne partijstructuren en regelgeving en daarna doorgevoerd naar verbreding van de partij.

Resultaat transformatieproces

Een transformatieproces is een gevoelig proces met name wanneer er veranderingen worden doorgevoerd in een partij met een lange traditie en gevestigde partijcultuur. De voorzitter moet daarom alle geledingen bij elkaar houden, terwijl hij de veranderingen doorvoert. Het belangrijkste doel van het transformatieproces is om de partij in de breedte uit te bouwen met name naar andere districten en niet-traditionele kiezers.  De tussenstand van dat proces kan thans getoetst worden aan de DNA kandidatenlijst van 2020 met name door deze te vergelijken met de DNA kandidatenlijst van 2015.

De VHP doet thans mee in alle 10 kiesdistricten met 51 kandidaten, terwijl in 2015 slechts in 5 districten met 13 kandidaten werd meegedaan. Dit betekent dat de partij duidelijk een nationaal karakter uitstraalt.

Op gebied van gender kan aangegeven worden dat thans 39% van de kandidaten een vrouw betreft, terwijl dit in 2015 slechts 15% was d.w.z. het is meer dan verdubbeld. Hiermee voldoet de VHP ook aan het quotum van minimaal 30%, welke door vrouwenorganisaties is aangegeven en dat internationaal als norm wordt gehanteerd. In 2015 was geen enkele vrouw lijsttrekker, terwijl nu in vijf van de tien districten een vrouw lijsttrekker is.

In 2015 had 92% van de kandidaten een Hindostaanse achtergrond en slechts 8% een andere etnische achtergrond. Thans is het aantal kandidaten met een Hindostaanse achtergrond gehalveerd  (45%), terwijl personen met een andere achtergrond zeer gevarieerd is en samen 55% uitmaakt t.w. Marron (21%), Javaan (14%), Creool (14%), en Overig (6%). Ook naar religieuze achtergrond is er een grote diversiteit.

Complex proces

Het proces van kandidaatstelling is ook nieuw geweest, waarbij een ieder kon solliciteren naar een functie als kandidaat. Daarbij moest men een formulier invullen en een curriculum vitae overleggen. In eerste instantie werden deze personen dan aspirant kandidaten, waarna een selectieproces volgde, waarbij een selectiecommissie adviezen heeft uitgebracht. Het hoofdbestuur heeft op basis van de adviezen een selectie gepleegd, welke is voorgelegd aan de verkiezingscommissie van de partij t.b.v. het partijcongres. Alle voorbereidingen waren dus getroffen, maar vanwege het verbod op grote bijeenkomsten kon het partijcongres van 560 leden geen voortgang vinden en moest het hoofdbestuur de kandidaatstelling afwikkelen. De VHP is de eerste partij waarbij een dergelijk transparant proces van kandidaatstelling heeft plaatsgevonden en ook de eerste partij die met haar kandidatenlijst naar buiten is gekomen. Het proces is nog niet perfect, maar we zijn een heel eind vooruitgekomen v.w.b. de interne partijdemocratie.

Transitie is een complex proces, waarbij je niet in één verkiezing een volledige omvorming van de partij kan krijgen. Je hebt een traditionele achterban, kader en werkers naast de nieuwe leden. In geen enkele bestaande organisatie ga je meteen 100% nieuw personeel zien; er moet continuïteit zijn en niet iedereen zal tevreden zijn, maar conflicten moeten beheersbaar zijn. Transitiemanagement is geen makkelijke taak en vergt goed leiderschap: bij veel organisaties lukt een transitie niet en valt de organisatie uit elkaar.

Uiteraard is het wel makkelijker nu de VHP alleen de verkiezingen ingaat en 51 kandidaten heeft gesteld, terwijl er in combinatieverband in 2015 maar 13 VHP kandidaten op de V7 lijst konden worden geplaatst. Indien de VHP in combinatieverband was blijven werken was de transitie hoogstwaarschijnlijk een heel stuk lastiger geweest. In dat opzicht is het alleen gaan van de VHP bevrijdend geweest en heeft veel meer talent de gelegenheid gekregen om zich te profileren.

De leiding van de partij is al met al zeer tevreden met het transitieproces tot nu toe. De response vanuit de gemeenschap is heel positief geweest. Wij gaan daarom op de ingeslagen weg verder.

VHP voorzitter,

Chan Santokhi

*****

Publicatie:  8/4/20

VHP presenteert kandidatenlijsten met nationale uitstraling

De VHP heeft vandaag de kandidatenlijsten voor alle tien districten van ons land bekend gemaakt. Het zijn lijsten die in zijn geheel een nationale uitstraling hebben. In vijf van de tien districten wordt de DNA-lijst getrokken door een vrouw. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de VHP zelfstandig, in alle districten de verkiezingsstrijd voert. De DNA-lijsten zijn een weerspiegeling van hun district en de uitkomst van het transformatie proces van de VHP tot een waarachtige nationale partij.

“We zijn er trots op dat we de kiezer sterke DNA-lijsten kunnen bieden. Ze zijn een mooie mix van gender, leeftijd en culturele diversiteit. We hebben op de lijsten ook stevige kandidaten met een achtergrond in het bedrijfsleven, de wetenschap en verschillende andere maatschappelijke en geestelijke stromingen’, aldus voorzitter Chan Santokhi.

Nog niet eerder had de partij zoveel vrouwelijke lijstrekkers. Over de verschillende districten genomen zijn er 19 vrouwelijke kandidaten van verschillende culturen op de lijsten. “De VHP doet wat het zegt! We presenteren nu wat we hebben beloofd. Een partij waar elke Surinamer, ongeacht zijn ras, afkomst of geloof, zich thuis voelt. Nu is de volgende stap om bij de verkiezingen de grootste nationale partij van Suriname te worden.”, aldus Santokhi.

De weg naar de kandidaatstelling heeft meer dan een jaar geduurd, met trainingen, interviews en een open sollicitatieronde. In totaal hadden zich 160 aspirant kandidaten gemeld en ruim 1.500 DR en RR kandidaten. “Graag bedank ik een ieder die zich heeft ingezet om te komen tot deze lijsten. Het was geen eenvoudige taak voor de landelijke selectie- en advies commissies en de districtsselectie- en advies commissies. Iedereen heeft hard gewerkt en op zijn of haar manier een gewaardeerde bijdrage geleverd”, zijn de erkentelijk woorden van Santokhi.

Alle selecties zijn uiteindelijk  gepresenteerd aan het Centraal Verkiezings Orgaan. Die moest op zijn beurt, met een adviescollege voordrachten doen aan het Hoofdbestuur. Deze voordrachten zouden aan het congres worden voorgelegd. Door de Covid-19 epidemie, heeft het Hoofdbestuur, in overleg met het Congresbestuur, mandaat gegeven aan het Dagelijks Bestuur om de lijsten af te ronden. Er is daarbij rekening gehouden met de adviezen van de verschillende organen. Op dinsdag 7 april 2020 zijn de resultaten gepresenteerd aan het Hoofdbestuur, die ze heeft goedgekeurd.

Wij danken het dagelijks bestuur voor de gepleegde inspanningen zodat de lijsten konden voldoen aan de beginselen van de partij, rekening houdend met de opdracht aan het Hoofdbestuur door het Congres, gegeven in 2011.

Ons ‘doel:’ # Red Suriname, blijft recht overeind en wij zullen ons als VHP blijven inzetten voor een sterke regering met een sterke regeringsploeg voor een betere toekomst van ons land.

VHP

De kandidatenlijsten voor DNA

Paramaribo

 1. Krishna Mathoera
 2. Cedric van Samson
 3. Riad Nurmohamed
 4. Cheryl Dijksteel
 5. Dew Sharman
 6. Sham Binda
 7. Rui Wang
 8. Kishan Ramsukul
 9. Ronny Aloema
 10. Rayan Nannan
 11. Grachella Sluisdom
 12. Varsha Ramratan
 13. Thalicia Atmodimedjo
 14. Michelle Seedo
 15. Jason Gummels
 16. Reshma Kuldipsingh
 17. Ganeshkoemar Kandhai

Wanica

 1. Chan Santokhi
 2. Asiskumar Gajadien
 3. Reshma Mangre
 4. Sidik Moertabat
 5. Mohammad Mohab-Ali
 6. Henk Aviankoi
 7. Melissa Bruinhart

Nickerie

 1. Harriet Ramdien
 2. Niesha Jhakry
 3. Mohamedsafiek Gowrie
 4. Stephen Matzaleh
 5. Jeetendra Kalloe

Commewijne

 1. Roy Mohan
 2. Soerjani Karijomenawi-Mingoen
 3. Mohamedsafiek Radjab
 4. Mark Lall

Sipaliwini

 1. Harriette Lugard
 2. Olvie Gazon
 3. Violet King
 4. Evert Javinde

Saramacca

 1. Radjinder Debi
 2. Nathalie Amatmohamed
 3. Mahinder Jogi

Para

 1. Aleandro Karwofodi
 2. Desmond MacNack
 3. Soeshmakoemarie Bahadoer

Brokopondo

 1. Jozef Tooy
 2. Antonius Goedewacht
 3. Irene Main

Marowijne

 1. Rosinah Tomopawiro-Van Brussel
 2. Daniël Prika
 3. John van Genderen

Coronie

 1. Merlien Trustfull
 2. Cliffy Kartowitono

*****

Publicatie:  8/4/20

VHP: Noodwet in deze vorm overbodig

De VHP is van mening dat de concept noodwet in zijn huidige vorm overbodig is. Alle onderdelen die niet gericht zijn op de bestrijding van de Corona epidemie moeten worden geschrapt. Het huidige voorstel geeft de regering ongecontroleerde macht en zal fundamentele burgerrechten inperken. De maatregelen om de Corona epidemie te bestrijden moeten uitsluitend gebaseerd zijn op adviezen en inzichten van onze experts uit de gezondheidszorg.

Wereldwijd hebben democratische landen verregaande maatregelen genomen, zonder de grondwet buiten werking te stellen of essentiële rechten zoals de vrijheid van meningsuiting in te perken. Er zijn nu al voldoende wettelijke- en bestuurlijke instrumenten om sturing te geven aan de bestrijding van de Corona epidemie.

De noodwet brengt ook allerlei andere vragen met zich mee, zoals de periode dat het van kracht zal zijn en vooral het mandaat en de rol van de Nationale Assemblee. Voor de VHP is bijvoorbeeld niet duidelijk waar de geldigheidstermijn van drie maanden, die in de wet wordt genoemd, op is gebaseerd. Wereldwijd worden maatregelen rond de Corona epidemie genomen, die steeds van kortere duur zijn en telkens geëvalueerd worden op basis van de feitelijke ontwikkelingen rond de epidemie.

Voor de VHP staan de gezondheid en het welzijn van onze bevolking centraal. Als partij  ondersteunen we daarom de door medische deskundigen geadviseerde maatregelen, zoals onder andere ‘social distancing’ en een verbod op samenscholing in grote groepen. Op dit moment hebben wij geen indicaties of deze deskundigen meer of aanvullende maatregelen nodig achten. We kijken uit naar hun adviezen, die naar onze mening doorslaggevend moeten zijn.

Wat ons zorgen baart is het feit dat de regering de Corona virus situatie kennelijk wil aangrijpen of zelfs misbruiken voor verdere inperkingen van een aantal burgerrechten, door middel van een noodwet. Elke beperking moet ons inziens geworteld zijn in de vraag of het bijdraagt aan de bestrijding van Corina epidemie. Geen enkel ander criterium mag leidend zijn in deze situatie.

De samenleving wordt nu geconfronteerd met extra zorg over de eigen gezondheid. Dit boven op de economische ellende die zij ondervinden door het wanbeleid van deze NDP-regering. De regering wil nu een noodfonds instellen om de financiële ellende van personen en bedrijven te verlichten. Een dergelijk noodfonds hoort niet thuis in een noodwet. Dat fonds kan de regering nu al instellen. De VHP had eerder gepleit voor een dergelijk fonds, maar zoals vele andere deskundige adviezen heeft de regering niet willen luisteren.

De VHP verzet zich ook tegen bevoegdheden in de noodwet die het de DNA feitelijk onmogelijk maken het financieel beleid van de regering te controleren. Het biedt zelfs de ruimte om bijvoorbeeld de kasreserves verder te plunderen of over te gaan tot monetaire financiering. Allemaal bevoegdheden die de regering zonder overleg of politieke controle kan doen, als de wet wordt aangenomen. De VHP zal zich in het DNA tegen deze zaken verzetten.

TOP