Unieke boekpresentatie India and The Netherlands

Past, Present and Future van de Indiase ambassadeur Venu Rajamony

Wist u dat de eerste Indiër naar Nederland kwam in 1667? En dat de beroemde schilder Rembrandt van Rijn maar liefst 9 tekeningen gemaakt heeft van Moghuls, geïnspi­reerd door de Indiase minia­tuur­schil­de­rijen? Of dat de Nederlandse VOC voor het eerst in India aankwam in 1602 en dat India daarmee een bijdrage heeft geleverd aan de Gouden Eeuw? Al deze wetens­waar­dig­heden zijn nu bijeen­ge­bracht in een bijzonder mooi en fraai uitge­geven boek van de Indiase ambas­sadeur in Nederland. Venu Rajamony is nu ruim twee jaar ambas­sadeur van India in Nederland maar nu al zeer verknocht aan de bijzondere econo­mische en vooral culturele band tussen deze beide landen.

In aanwe­zigheid van ruim honderd mensen van zowel Surinaams-Hindustaanse als Indiase afkomst werd onlangs het zeer lezens­waardige boek India and The Netherlands — Past, Present and Future - van de Indiase ambas­sadeur Venu Rajamony gepre­sen­teerd. Deze bijzondere boekpre­sen­tatie was georga­ni­seerd door Uitgeverij Surinen, in samen­werking met de Dienst Openbare Bibliotheek van de gemeente Den Haag en de Indiase ambassade. De activiteit vond plaats in de debat­ruimte van de openbare bibli­o­theek aan het Spui in Den Haag. Tijdens een zeer geani­meerde bijeen­komst hield de ambas­sadeur een inleiding over de totstand­koming van het boek. Vervolgens was er een vraag­ge­sprek tussen de ambas­sadeur en oud-wethouder Rabin Baldewsingh over de inhoud van het boek. Daarna mochten de aanwe­zigen ook vragen stellen. Vervolgens werd er een exemplaar aange­boden aan zowel de Haagse openbare bibli­o­theek als aan Rabin Baldewsingh. Het geheel werd opgeluisterd met muziek door Lex Bholasing.

Venu Rajamony’s India and The Netherlands — Past, Present and Future - is een encyclo­pe­disch boek over de 400 jaar durende relatie tussen India en Nederland en het inter­cul­turele erfgoed dat met deze band is ontstaan. Het boek belicht de belang­rijke plaats die India inneemt in het Nederlandse wereld­beeld en de relatie tussen de twee landen die wordt gewaar­borgd door sterke econo­mische banden en levendige uitwis­se­lingen op het gebied van cultuur, sport en yoga. Het boek geeft levendige moment­op­namen van de relaties tussen de twee naties door de eeuwen heen. Het brengt persoon­lijk­heden tot leven die met hun bijdragen het Indo-Nederlandse discours hebben gevormd, soms zelfs ook met infor­matie die niet eerder bekend was. Het herinnert eraan dat India en Nederland vooral een culturele en intel­lec­tuele veerkracht delen, die de uitda­gingen van de tijd hebben overleefd. Het boek benadrukt ook de bilaterale kracht tussen de landen en het weder­zijdse poten­tieel voor de toekomst van zowel India als Nederland.

Vlak voor zijn recente staats­bezoek aan India werd het boek ook al aange­boden aan koning Willem-Alexander. De koning zei het volgende over het boek: “India is een zeer belangrijk land voor Nederland. Het schrijven van dit boek is een geweldige klus van de Indiase ambas­sadeur in Den Haag. Ik ben hem dankbaar dat hij veel te weten is gekomen over de geschie­denis van onze twee landen.”

Eerder is door Hindorama het monumentale boek van ambas­sadeur Rajamony ook besproken in een uitge­breid interview dat Chan Choenni en Radjin Thakoerdin onlangs met hem hadden. Zie het artikel elders op deze website. India and The Netherlands — Past, Present and Future - is zeer aan te bevelen. Het boek bevat een schat aan infor­matie over het cultureel erfgoed van India en Nederland en geeft ook veel inzichten in de politieke en econo­mische verhou­dingen tussen beide landen. Een aanrader voor iedereen die geïnte­res­seerd is in India.

Het encyclo­pe­disch boek kost € 39,99 en kan worden besteld bij www.bombayink.nl

Foto: Ranjan Akloe

TOP