Uitleg over de schilderij Mor (Pauw) en logo 146 jaar Hindostaanse Immigratie

Uit­leg over het schilder­ij Mor (Pauw)

Na de lancer­ing van de web­site Hindorama.com op 5 juni 2019 door Kan­ta Adhin, kreeg zij een schilder­ij als cadeau aange­bo­den door het oude en nieuwe team van Hin­do­ra­ma. Dit, als dank voor haar onbaatzuchtig inzet al die jaren ten beho­eve van het glossy mag­a­zine Hin­do­ra­ma van en voor Hin­dosta­nen.

Het schilder­ij waarop een trotse pauw te zien is, is geschilderd door Ran­jan Akloe. De schilder geeft de vol­gende uit­leg over zijn werk dat is gebaseerd op het logo van 146 jaar Hin­dostaanse Immi­gratie waarin ook een gestileerde pauw is ver­w­erkt in de 6.

“De pauw op dit schilder­ij is veel kleurijk­er uit­ge­beeld, waar­bij de staartv­eren als een zwierige boog naar voren zijn gespreid. De pauw bewon­dert hier­bij ook zijn veren. Vaak zien wij niet wat voor moois wijzelf hebben. Wij ver­geten ook onze oor­sprong en ook wat voor bagage wij mee­dra­gen. Van tijd tot tijd is het zek­er gewenst jezelf een spiegel voor te houden. We kun­nen stellen dat zel­fre­flec­tie en eval­u­atie een must zijn om veel beter te kun­nen func­tioneren en te presteren. Ook hier geldt: Let’s do more, let’s show mor(e).”

Kan­ta Adhin vond het schilder­ij ook zeer toepas­selijk voor het moment van de lancer­ing van de nieuwe web­site. De Morkent ook veel sym­bol­iek kent, zow­el in de oost­erse tra­di­ties als in de west­erse chris­telijke tra­di­tie.  In de chris­telijke tra­di­tie wordt de pauw met een nieuw lev­en, de wederop­stand­ing geas­so­cieerd (vernieuwing van veren in de lente). In India staat de pauw sym­bool voor schoonheid, waardigheid, maar ook waakza­amheid (van­wege de staart vol ogen, die de hele omgev­ing overzien). Saras­vati, de godin van de rijk­dom, wijsheid, weten­schap en kun­st heeft de pauw als rijdi­er.

“Waardigheid, wijsheid en waakza­amheid zijn belan­grijke begrip­pen voor behoud van de eigen cul­tu­ur in een mul­ti­cul­turele omgev­ing. Het is van belang de eigen cul­tu­ur niet op een kortzichtige wijze te willen beleven, maar ook oog te hebben voor de wijdere omgev­ing waarin we ons bevin­den. Dat is pre­cies ook wat Hin­do­ra­ma beoogt. Het achter­voegsel “rama” – zoals in cin­era­ma, panora­ma — geeft aan dat het gaat om een wijde blik van Hin­dosta­nen op de samen­lev­ing”, aldus Kan­ta Adhin.

Logo 146 jaar Hin­dostaanse Immi­gratie

Op 5 juni 2019 hebben wij 146 jaar Hin­dostaanse Immi­gratie her­dacht. In Suri­name en ook in Ned­er­land hebben wij rond 5 juni  diverse activiteit­en gehad om deze heugelijke dag niet onge­merkt voor­bij te lat­en gaan.

Wij van Hin­do­ra­ma, had­den bewust ook de datum van 5 juni gekozen om deze web­site, HINDORAMA.COM, te launchen. Zie fotore­portages en een ver­slag hier­van in het bib­lio­theek (videoga­lerie). Tij­dens de launch & pre­sen­tatie van deze web­site in Indi­an Busi­ness & Cul­tur­al Cen­ter (IBCC), Volmer­laan, Rijswijk is ook het logo van 146 HI  gepro­jecteerd en bespro­ken.

De ontwer­p­er, Ran­jan Akloe, geeft de vol­gende uit­leg hierover:

Het inmid­dels bek­ende logo is in 2013 gelanceerd bij de 140eher­denk­ing. Dit op ini­ti­atief van de Nationale Com­missie Hin­dostaanse Immi­gratie waar o.a. Stg. OHM en Cul­turele Unie Suri­name (CUS) zit­ting in hebben.

Het logo is elk jaar erna cre­atief aangepast. Vorig jaar bij 145 is de 5 geas­so­cieerd met de sikkel (haswa).

 

Dit jaar wordt de 6 gesym­bol­iseerd met een trotse pauw. Met het cre­do: Let’s do more, let’s show mor(e)!

Beteke­nis van dit logo :

De 1 en 4 samen met de Suri­naamse en Indi­ase vlag zijn gesitueerd in de vorm van de zeil­boot Lal­la­Rookh met de 6 als een trotse pauw die zijn veren uit­sprei­dt en ten­toon­stelt van “Kijk mij hier!”.

De pauw (mor) komt veelvuldig voor in de Indi­ase mytholo­gie. Het cre­do “Let’s do more, let’s show mor(e)” spreekt voor zich. Lat­en we meer doen, lat­en we meer ten­toon­stellen! Onze vooroud­ers hebben veel offers gebracht en hebben ons ook veel vaardighe­den gegeven om ons verder te ontwikke­len.

Het gele driehoekige vlagget­je staat voor een­heid en hoop: áshá.

1873, het jaar waarin de Hin­dostaanse immi­gratie in Suri­name begon, staat in het kiel­zog. India was zeer pop­u­lair bij de Euro­pea­nen. Denk maar aan Mar­co Polo en ook aan Colum­bus die een alter­natieve route zocht­en naar India. In dit geval zijn samen met de immi­granten daad­w­erke­lijk al de schat­ten, kun­st, cul­tu­ur, specer­i­jen etc. meegekomen naar Suri­name. Dit wordt uit­ge­beeld met een kwart gedeelte van de Ashoka Chakra in het voor­ruim van de boot. Dit sym­bool is te zien op de vlag van India, die ook trots is afge­beeld op het boeg­beeld.

Voorts kun­nen we (heel sub­tiel) de 1 zien als het kruis­teken, de 3 als het AUM-teken. Het moslim- teken, de maan is ook te vin­den in de gebo­gen vorm van de pauw (6). Dit was ook te zien in de sikkel (5) bij 145.

De 8 als het goed- teken oftewel het oneindig teken.

De 7 zit vast ver­ankerd aan de gol­ven. De 7 staat voor de haak, de ‘kubri’, van de land­be­w­erk­ers. De ‘kubri’ is een werk­tu­ig die het werken verge­makke­lijkt. Voor mij staat dit sym­bool voor innovatie/creativiteit van de land­bouw­ers.

Vanaf 1873 zijn wij in Suri­name ver­ankerd en hebben dit land mee helpen opbouwen. Los van alle mis­bruik en uit­buit­ing door de kolonisatoren, hebben onze vooroud­ers van dit land toch een land van Rama proberen te mak­en.

De 2 gol­vende strepen hebben de kleur van de Ned­er­landse vlag, omdat veel afs­tam­melin­gen van de immi­granten tegen­wo­ordig ook in Ned­er­land wonen. Het dias­po­ra land dat een spe­ciale band heeft met Suri­name.

TOP