Uitleg over de schilderij Mor (Pauw) en logo 146 jaar Hindostaanse Immigratie

Uitleg over het schil­derij Mor (Pauw)

Na de lancering van de website Hindorama.com op 5 juni 2019 door Kanta Adhin, kreeg zij een schil­derij als cadeau aange­boden door het oude en nieuwe team van Hindorama. Dit, als dank voor haar onbaat­zuchtig inzet al die jaren ten behoeve van het glossy magazine Hindorama van en voor Hindostanen.

Het schil­derij waarop een trotse pauw te zien is, is geschilderd door Ranjan Akloe. De schilder geeft de volgende uitleg over zijn werk dat is gebaseerd op het logo van 146 jaar Hindostaanse Immigratie waarin ook een gesti­leerde pauw is verwerkt in de 6.

“De pauw op dit schil­derij is veel kleurijker uitge­beeld, waarbij de staart­veren als een zwierige boog naar voren zijn gespreid. De pauw bewondert hierbij ook zijn veren. Vaak zien wij niet wat voor moois wijzelf hebben. Wij vergeten ook onze oorsprong en ook wat voor bagage wij meedragen. Van tijd tot tijd is het zeker gewenst jezelf een spiegel voor te houden. We kunnen stellen dat zelfre­flectie en evaluatie een must zijn om veel beter te kunnen functi­o­neren en te presteren. Ook hier geldt: Let’s do more, let’s show mor(e).”

Kanta Adhin vond het schil­derij ook zeer toepas­selijk voor het moment van de lancering van de nieuwe website. De Morkent ook veel symboliek kent, zowel in de oosterse tradities als in de westerse chris­te­lijke traditie.  In de chris­te­lijke traditie wordt de pauw met een nieuw leven, de weder­op­standing geasso­cieerd (vernieuwing van veren in de lente). In India staat de pauw symbool voor schoonheid, waardigheid, maar ook waakzaamheid (vanwege de staart vol ogen, die de hele omgeving overzien). Sarasvati, de godin van de rijkdom, wijsheid, weten­schap en kunst heeft de pauw als rijdier.

“Waardigheid, wijsheid en waakzaamheid zijn belang­rijke begrippen voor behoud van de eigen cultuur in een multi­cul­turele omgeving. Het is van belang de eigen cultuur niet op een kortzichtige wijze te willen beleven, maar ook oog te hebben voor de wijdere omgeving waarin we ons bevinden. Dat is precies ook wat Hindorama beoogt. Het achter­voegsel “rama” – zoals in cinerama, panorama — geeft aan dat het gaat om een wijde blik van Hindostanen op de samen­leving”, aldus Kanta Adhin.

Logo 146 jaar Hindostaanse Immigratie

Op 5 juni 2019 hebben wij 146 jaar Hindostaanse Immigratie herdacht. In Suriname en ook in Nederland hebben wij rond 5 juni  diverse activi­teiten gehad om deze heuge­lijke dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Wij van Hindorama, hadden bewust ook de datum van 5 juni gekozen om deze website, HINDORAMA.COM, te launchen. Zie fotore­por­tages en een verslag hiervan in het bibli­o­theek (video­ga­lerie). Tijdens de launch & presen­tatie van deze website in Indian Business & Cultural Center (IBCC), Volmerlaan, Rijswijk is ook het logo van 146 HI  gepro­jec­teerd en besproken.

De ontwerper, Ranjan Akloe, geeft de volgende uitleg hierover:

Het inmiddels bekende logo is in 2013 gelan­ceerd bij de 140eherdenking. Dit op initi­atief van de Nationale Commissie Hindostaanse Immigratie waar o.a. Stg. OHM en Culturele Unie Suriname (CUS) zitting in hebben.

Het logo is elk jaar erna creatief aangepast. Vorig jaar bij 145 is de 5 geasso­cieerd met de sikkel (haswa).

 

Dit jaar wordt de 6 gesym­bo­li­seerd met een trotse pauw. Met het credo: Let’s do more, let’s show mor(e)!

Betekenis van dit logo :

De 1 en 4 samen met de Surinaamse en Indiase vlag zijn gesitueerd in de vorm van de zeilboot LallaRookh met de 6 als een trotse pauw die zijn veren uitspreidt en tentoon­stelt van “Kijk mij hier!”.

De pauw (mor) komt veelvuldig voor in de Indiase mytho­logie. Het credo “Let’s do more, let’s show mor(e)” spreekt voor zich. Laten we meer doen, laten we meer tentoon­stellen! Onze voorouders hebben veel offers gebracht en hebben ons ook veel vaardig­heden gegeven om ons verder te ontwik­kelen.

Het gele driehoekige vlaggetje staat voor eenheid en hoop: áshá.

1873, het jaar waarin de Hindostaanse immigratie in Suriname begon, staat in het kielzog. India was zeer populair bij de Europeanen. Denk maar aan Marco Polo en ook aan Columbus die een alter­na­tieve route zochten naar India. In dit geval zijn samen met de immigranten daadwer­kelijk al de schatten, kunst, cultuur, spece­rijen etc. meege­komen naar Suriname. Dit wordt uitge­beeld met een kwart gedeelte van de Ashoka Chakra in het voorruim van de boot. Dit symbool is te zien op de vlag van India, die ook trots is afgebeeld op het boegbeeld.

Voorts kunnen we (heel subtiel) de 1 zien als het kruis­teken, de 3 als het AUM-teken. Het moslim- teken, de maan is ook te vinden in de gebogen vorm van de pauw (6). Dit was ook te zien in de sikkel (5) bij 145.

De 8 als het goed- teken oftewel het oneindig teken.

De 7 zit vast verankerd aan de golven. De 7 staat voor de haak, de ‘kubri’, van de landbe­werkers. De ‘kubri’ is een werktuig die het werken verge­mak­ke­lijkt. Voor mij staat dit symbool voor innovatie/creativiteit van de landbouwers.

Vanaf 1873 zijn wij in Suriname verankerd en hebben dit land mee helpen opbouwen. Los van alle misbruik en uitbuiting door de koloni­sa­toren, hebben onze voorouders van dit land toch een land van Rama proberen te maken.

De 2 golvende strepen hebben de kleur van de Nederlandse vlag, omdat veel afstam­me­lingen van de immigranten tegen­woordig ook in Nederland wonen. Het diaspora land dat een speciale band heeft met Suriname.

TOP