Een hulpproject van St. Suridocs:

Uitbreiding voor ambulancedienst Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)

De aan­winst van de ambu­lance­di­enst van het Acad­emisch Zieken­huis Para­mari­bo. De ambu­lance is “aangek­leed” in het AZP-uni­form.

Het Acad­emisch Zieken­huis Para­mari­bo (AZP), heeft een ambu­lance, gedoneerd door tussenkomst van Sticht­ing Suri­docs, ont­van­gen. Het voer­tu­ig is in april in Suri­name gear­riveerd. Na enkele weken van voor­berei­d­ing in Suri­name (inklar­ing, inschri­jv­ing, keur­ing, inspec­tie, bestick­er­ing en inricht­ing) kan de ambu­lance nu wor­den ingezet.

De geste is ter onder­s­te­un­ing van het pro­ces van verdere pro­fes­sion­alis­er­ing van de AZP ambu­lance­di­enst, zegt de sticht­ing in een pers­bericht. Vanu­it Ned­er­land zet zij zich al enkele jaren in voor de gezond­hei­d­szorg in Suri­name. Met dit project van het AZP — Ambu­lance­di­enst nieuwe sti­jl – wil zij actiev­er mee­helpen om de ambu­lance­zorg in Suri­name voor iedere burg­er bereik­baar te mak­en.

Samen met vrien­den van stg. Suri­docs wordt een meer­jaren­plan uit­gevo­erd, met diverse ambu­lance train­in­gen in samen­werk­ing met Kijl­stra Ambu­lance­groep Fries­land. De sticht­ing wil deze onder­s­te­un­ing in de toekomst voor het AZP en overige par­ti­jen het lief­st een struc­turel­er karak­ter geven. Eind 2019 is voor de eerste keer de FTCC (First Trau­ma Care Course) voor de ambu­lance­di­enst van het AZP ver­zorgd. De gep­lande ver­vol­gtrain­ing voor 2020 is door de Covid-19-sit­u­atie tot nad­er order uit­gesteld, maar zal zodra mogelijk weer inge­p­land wor­den, zegt de sticht­ing.

Kijl­stra Ambu­lance­groep Fries­land heeft met de ambu­lance ook een extra ambu­lance­bran­card meeges­tu­urd. Deze mod­erne bran­card is intussen ook al in gebruik genomen. Unit­ed Avi­a­tion Ser­vices N.V., heeft gezorgd voor de aan­kled­ing van de geschonken ambu­lance in het AZP-uni­form.

Foto’s: Suri­docs / Tekst: Starnieuws

Wilt u meer infor­matie over het ambu­lan­ce­pro­ject, Har­ry Bal­go­b­ind (project adviseur St. Suri­docs) • e‑mail: balgobindh@upcmail.nl

St. Suri­docs: https://www.facebook.com/suridocs

TOP