Uit de klei van Saramacca - K.R. Sing

Een Surinaams-Hindostaanse familie­ge­schie­denis tegen de achter­grond van (post)koloniale ontwik­ke­lingen in Suriname.

Wie ik ben en wat ik denk is vanaf 1873 gevormd en gekneed door vier generaties van immigranten en harde werkers. Ik ben gevormd door katho­lieke scholen en de St. Rosakerk, maar ook door de Hindoe-pandits Haldar, Sahtoe en Raghoebier.’

– K.R. Sing

 

Nandoe en Trees

Uit de klei van Saramacca is het verhaal van een kleer­maker en een onder­wij­zeres die hun weg door het leven moeten zoeken langs armoede, culturele en religieuze barrières. Nandoe is een ongeschoolde Hindoe van een plantage in Saramacca, waar zijn voorouders ooit, ander­halve eeuw geleden, als contract­ar­beiders naartoe kwamen vanuit Brits-Indië. In Paramaribo leert hij Trees kennen, een katho­lieke vrouw die in bittere armoede leeft. Haar ouders zijn vroeg overleden. Met haar broer heeft ze heftige botsingen over de tradi­ti­onele cultuur, want ze wil in vrijheid over haar toekomst kunnen beslissen. Nandoe vindt haar aantrek­kelijk maar is onzeker, want ze heeft – zo jong nog – een doordachte visie op het leven.

(post)koloniale ontwik­ke­lingen

Uit de klei van Saramacca is een liefdevol maar ook zeldzaam openhartig familie­portret vanuit de Hindostaans-Surinaamse gemeen­schap, die doorgaans zeer gesloten is. Problemen met alcohol­ge­bruik, liefdes­trouw en politieke omwen­te­lingen worden zonder taboes benoemd. Het verhaal speelt zich af tegen de achter­grond van de koloniale tijd, de Tweede Wereldoorlog – die paradoxaal genoeg econo­mische voorspoed brengt – en de Surinaamse onafhan­ke­lijkheid na 1975. In de jaren tachtig brengt de militaire dictatuur een golf van marte­lingen en moorden met zich mee. Nandoe en Trees komen voor een levens­groot dilemma te staan: blijven of vluchten?

Uniek bronnen­ma­te­riaal

De auteur baseerde zich voor dit verhaal op circa 600 brieven van de familie, onderzoek in openbare archieven, tientallen inter­views en litera­tuur­on­derzoek. Hij geeft hiermee een unieke inkijk in de – veelal onder­be­lichte – geschie­denis van Hindostanen in Suriname, en daarmee ook in de Nederlandse koloniale geschie­denis.

‘Unieke benadering van Hindostaanse contract­ar­beiders en hun emanci­pa­tie­proces in Suriname. Dit boek legt een stuk onbeschreven Surinaamse geschie­denis vast.’

– Rajendre Khargi, Leerstoel Lalla Rookh (VU Amsterdam)

Over de auteur

K.R. Sing is het pseudoniem van Stanley Raghoebarsingh (Paramaribo, 1956), een bekend Surinaams politicus van de
Vooruitstrevende Hervormingspartij. Hij studeerde economie in Tilburg en was van 2000 tot 2010 minister in Suriname in twee kabinetten-Venetiaan.

 

TOP