SURINAME

De laatste jaren is er steeds meer belang­stelling voor de slavernij in Suriname en het slaver­nij­ver­leden van Nederland. Ook de contract­arbeid en de contracttijd in Suriname genieten steeds meer belang­stelling. Informatie over deze perioden kan men krijgen door de boeken en artikelen die worden gepubli­ceerd te lezen. Een andere infor­ma­tiebron vormen de zogeheten histo­rische romans.

Inaugurele Rede President van Suriname Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op donderdag 16 juli 2020 Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo   Acceptatie speech president-elect Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op maandag 13 juli 2020 De Nationale Assemblee, Paramaribo *** INAUGURELE REDE PRESIDENT VAN SURINAME Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op donderdag 16 juli 2020 Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo   Geachte voorzitter en vicevoor­zitter van de Nationale

Met het aantreden van de nieuwe Surinaamse regering onder president Santokhi is de weg weer vrij voor norma­li­sering van de Surinaamse-Nederlandse betrek­kingen. Deze betrek­kingen hadden in de periode 1975–2010 het karakter van een ‘belaste relatie’ die het gevolg was van verschillen in opvatting over de besteding van de Nf 3.5 miljard ontwik­ke­lingshulp die Suriname als

Terwijl het debat over racisme in de samen­leving in alle media gevoerd wordt, presen­teert de NPO-televisie een programma waarin zowat alle Surinaamse bevol­kings­groepen worden buiten­ge­sloten. Alledaags racisme noemde Philomena Essed dit sluipende, zogenaamd “kleine racisme” al in een studie uit 1991, die onlangs werd herdrukt. De organi­sa­toren van de benefiet­avond Nederland voor Suriname, Jörgen Raymann

Inleiding De vermenging van Surinamers behorende tot verschil­lende bevol­kings­groepen in Suriname neemt de laatste jaren toe. In 2012 was bijna één op de zeven Surinamers van Gemengde afkomst. De zogenoemde groep Gemengden kan tegen­woordig dan ook worden gerekend tot een grote bevol­kings­groep in Suriname. In dit artikel geef ik een demogra­fische analyse van deze bevol­kings­groep. Omdat

Zowel in Suriname als in het buurland Guyana zijn kortge­leden verkie­zingen gehouden. In beide landen weigeren de zittende presi­denten zich echter neer te leggen bij hun verkie­zings­ne­derlaag. Bij de afgelopen verkie­zingen op 25 mei in Suriname leed Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) een grote nederlaag (van 26 naar 16 zetels). Hij wenst een hertelling van

Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor

Tagged under: ,

WINACTIE  Doe mee en win het boek Oog in oog met Paramaribo Lees het artikel Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herin­ne­ringserfgoed. In samen­werking met de uitgever LM Publishers organi­seert Hindorama een winactie. Doe mee en maak kans om het boek te winnen. Er worden 2 exemplaren verloot. Beantwoord de volgende vraag: In

Mahatma Gandhi (2 oktober 1869–30 januari 1948) geldt inter­na­ti­onaal als een icoon van geweldloos verzet tegen racisme, discri­mi­natie en koloni­a­lisme. Veel strijders voor mensen­rechten vonden en vinden hun inspi­ratie in Gandhi en zijn levens­missie, zoals Martin Luther King Jr. en Nelson Mandela. In 2007 werd zijn geboor­tedag door de Verenigde Naties uitge­roepen tot inter­na­ti­onale dag

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

Paramaribo kent veel gedenk­tekens, maar ik sluit niet uit dat bij het grote publiek slechts een aantal bekend is zoals het Monument van de Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog (1950) bij de Marinetrap aan de Waterkant, het stand­beeld van Mahatma Gandhi (1959) aan de Knuffelsgracht bij de Heiligenweg, het Vrijheidsbeeld Kwakoe (1963) op de

De Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is een belangrijk onderdeel van het collec­tieve Nederlandse bewustzijn. Met collectief bewustzijn wordt bedoeld dat mensen een bepaalde voorstelling hebben over de samen­leving waarvan zij deel uitmaken. Die voorstelling is collectief omdat de beelden uit het verleden in het socia­li­sa­tie­proces (zoals onderwijs) worden overge­dragen en daarmee

You can fool some people all of the time, You can fool all people some of the time, But you cannot fool all people all of the time. Abraham Lincoln 1858 Van de Britse oud-premier Winston Churchill is de uitspraak dat de democratie de slechtste staatsvorm is die hij kende op alle andere na die

Van de hand van oud-minister Jan Pronk (1940) verscheen zijn lang verwachte Suriname-boek: Suriname. Van wingewest tot natie­staat. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973–1977) en een groot voorstander van Suriname’s onafhan­ke­lijkheid. Samen met premier Den Uyl en minister De Gaay Fortman (ARP) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden geldt Pronk als

Na de afschaffing van de immigratie van Hindostanen naar Suriname vanuit India in 1917, werden er pogingen onder­nomen om de vrije vestiging van Hindostanen aan te moedigen. Er was vooral een nijpend tekort aan Hindostaanse vrouwen. Vermeldenswaard is dat vanwege de Eerste Wereldoorlog twee lichtingen van contract­ar­beiders Suriname niet hebben bereikt. Zij waren al geselec­teerd

In de loop der tijd is de etnische samen­stelling van bevolking in Suriname in aanzien­lijke mate veranderd. Tot 1970 vormden Creolen de grootste bevol­kings­groep van Suriname. Daarna werden de Hindostanen de grootste bevol­kings­groep. De laatste 10 jaar is de Creoolse groep echter in omvang  niet meer de tweede grootste bevol­kings­groep. De Marrons, die voorheen bekend

George Hindori gold in 1975 en in de jaren daarna voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en veel Hindostanen als een ‘verrader’ en ‘overloper’. Tijdens de politieke patstelling in Suriname rond de onafhan­ke­lijkheid in oktober 1975 hielp hij als opposi­tielid de regerings­co­a­litie aan een nipte meerderheid (1 stem) waardoor de onafhan­ke­lijkheid alsnog met een parle­men­taire meerderheid

Het beeld van Suriname als een raciaal paradijs is tegen­woordig een populaire visie op de Surinaamse samen­leving. Culturele diver­siteit wordt aange­prezen als kenmerk van Suriname en de Surinaamse nationale identiteit. Tijdens de ACP/EU-parle­­men­taire verga­dering die in november 2012 in Suriname werd gehouden hield de toenmalige Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Moestadja, een lezing met als

Een seculiere staat betekent de scheiding van staat en religie. In bijna alle seculiere staten heeft alleen trouwen voor de burger­lijke stand een wette­lijke basis. Een kerkelijk of religieus huwelijk is in deze staten dan ook niet rechts­geldig. Lang niet alle Hindostanen in Nederland gaan eerst naar de burger­lijke stand gevolgd door een religieus huwelijk.

Onlangs is voldoende geld verzameld om het zogeheten slaven­re­gister openbaar te maken. De slaven­re­gisters zijn boeken waarin van iedereen die in slavernij leefde het geboor­tejaar wordt vermeld en meestal ook met de naam van de moeder erbij. Verder staat er infor­matie over wanneer ze waren overleden, wanneer ze werden verkocht en wanneer ze werden vrijge­laten.

Het is een feit dat het leven niet eeuwig is. Dagelijks is het komen en gaan van zielen. Frappant wordt het wel als  binnen een tijds­bestek van niet eens twee maanden, drie bijzondere zonen ervoor kiezen om het aardse te verlaten. Ja! Het Surinaamse, Nederlandse en Caraïbische gebied schrok er wel van. De Surinaamse dichter

TOP