apan-apan dhaplá apan-apan awáj

Succesvolle boekpresentatie Verhalenbundel in het Sarnámi

Uitgeverij Surinen

apan-apan dhap­lá apan-apan awáj
ver­halen­bun­del in het Sarná­mi

Op zondag 12 juli vond de pre­sen­tatie plaats van de eerste ver­halen­bun­del in het Sarná­mi waaraan 13 ver­schil­lende auteurs hebben meegew­erkt. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarná­mi is ver­sch­enen waaraan 13 schri­jvers hun bij­drage hebben geleverd. De boekp­re­sen­tatie werd geor­gan­iseerd tij­dens een lit­erair café in samen­werk­ing met Sticht­ing Eek­ta. Van­wege de Coro­na­maa­trege­len kon een beperk aan­tal mensen de pre­sen­tatie bij­wo­nen. Ongeveer 50 mensen waren aan­wezig en hebben genoten van een mid­dag met zang, muziek, een inlei­d­ing over de stand van zak­en over het Sarná­mi en de offi­ciële lancer­ing van het boek. Daar­na was er een informeel samen­z­i­jn met een drankje en heer­lijke bará’s.

Voorzit­ter Mahen­der Autar van Sticht­ing Eek­ta was erg ent­hou­si­ast over de pre­sen­tatie: “Het was werke­lijk een mooie mid­dag. Na een lange peri­ode van een soort van lock­down hebben we deze activiteit kun­nen organ­is­eren. Uit­er­aard met in acht­ne­m­ing van alle vei­lighei­d­sregels die er gelden. De sfeer was uit­stek­end en de inhoud van het pro­gram­ma heeft veel mensen ent­hou­si­ast gemaakt. Dit snakt naar meer!”

Rabin Baldews­ingh (rechts) over­handigt het ver­halen­bun­del aan de aan­wezige auteurs

Door uit­gev­er Rabin Baldews­ingh werd de eerste exem­plaren uit­gereikt aan enkele aan­wezige schri­jvers. Hij sprak alle aan­wezige auteurs per­soon­lijk toe en bood hen een exem­plaar van het boek aan. “Ik ben erg trots op jul­lie en jul­lie bij­drage. Jul­lie hebben onbaatzuchtig een belan­grijke bij­drage geleverd om onze moed­er­taal verder te emanciperen”, aldus Baldews­ingh die ook een bij­drage heeft geleverd in het boek met zijn ver­haal “Dhokhá”.

Na ont­vangst van het boek vertelden de aan­wezige schri­jvers wat het Sarná­mi voor hen per­soon­lijk betekent, hoe ze in aan­rak­ing zijn gekomen met de taal en waarover ze hun ver­haal hebben geschreven. Ver­vol­gens hebben ze een pas­sage uit hun ver­haal voorgelezen voor het pub­liek dat laaiend ent­hou­si­ast reageerde.

Het gaat hier dus om een uniek boek met mooie ver­halen. Vaak zijn het herin­ner­in­gen aan het lev­en van vroeger, de eigen belevenis­sen, het ver­haal van de Hin­dus­taanse immi­gratie en ver­halen die het een­voudi­ge lev­en beschri­jven.

apan-apan dhap­lá apan-apan awáj
ISBN 987–90-71995–22‑5
196 pagina’s
Uit­gev­er­ij Suri­nen, Den Haag
Pri­js in Ned­er­land: € 17,50 (excl. verzend­kosten)

In Ned­er­land is het boek verkri­jg­baar via elk erk­ende boekhan­del of kan wor­den besteld via het e‑mailadres: uitgeverijsurinen@gmail.com

In Suri­name bij boekhan­del VACO aan de Dom­i­neestraat of bij Sticht­ing OHM

TOP