Standbeeld van Gandhi in Amsterdam beklad met rode verf

NOS 17 juni 2020

In Ams­ter­dam is het beeld van de Indi­ase onafhanke­lijkhei­dsstri­jder Mahat­ma Gand­hi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is ‘racist’ geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de let­ters A‑C-A‑B, all cops are bas­tards.

De gemeen­telijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens verniel­ing, meldt AT5. Het beeld wordt zo snel mogelijk schoonge­maakt.

Mahat­ma Gand­hi streed met geweld­loze mid­de­len tegen de kolo­niale over­heers­ing van zijn land door de Brit­ten. Toch is Gand­hi niet onom­stre­den. Hij woonde en werk­te 20 jaar in Zuid-Afri­ka, waar hij zich inzette voor de burg­er­recht­en van Indi­ase migranten. Vol­gens crit­i­ci liet hij zich des­ti­jds minach­t­end uit over Afrika­nen, die hij betitelde als ‘wilden’ en ‘mensen zon­der beschav­ing’.

In Ghana protes­teer­den stu­den­ten in 2016 tegen de plaats­ing van een beeld van Gand­hi op een uni­ver­siteitscam­pus. De stu­den­ten von­den dat de Indiër onterecht een stand­beeld voor zijn ver­di­en­sten kreeg.

Stand­beelden

De afgelopen tijd zijn op ver­schil­lende plaat­sen in Ned­er­land beelden en pan­den beklad die ver­wi­jzen naar het kolo­niale verleden van Ned­er­land, zoals het beeld van Piet Hein in Rot­ter­dam.

Ook in andere lan­den zijn beelden en ver­noemin­gen van mensen die ver­di­end hebben aan koloniën en slaven­han­del beklad en ver­wi­jderd. Zo werd in Brus­sel een beeld van kon­ing Leopold II wegge­haald en gooiden betogers in Bris­tol het beeld van slaven­han­de­laar Edward Col­ston in het water bij een antiracis­me­protest.

Het is nog onduidelijk of de bekladding van het stand­beeld van Gand­hi te mak­en heeft met eerdere vernielin­gen, schri­jft NH Nieuws. Ook is niet bek­end wan­neer het beeld beklad is.

TOP