RELIGIE & LEVENSWIJZE

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path  and leave a trail (N.N.) Wereldtraditie In 1975 verhuisde ons gezin naar Nederland. Reden was de onzekerheid over de richting die het nieuwe Suriname zou inslaan. Ik kwam in Den Haag op een scholen­ge­meen­schap te zitten. Met een bepaalde klasgenoot

De Mahábhárata is één van de belang­rijkste zo niet het belang­rijkste geschrift van het Hindoeïsme dat ons leert hoe keuzes te maken in het leven. Het verhaal over de strijd van de Pandava’s en de Kaurava’s en de keuzes die zij maakten, zijn onze keuzes. Volgens sommigen uit andere religieuze tradities is het een menson­vrien­delijk

Navratri betekent letterlijk ‘negen nachten’. Gedurende deze periode vereren hindoes het vrouwe­lijke aspect van het godde­lijke. Per jaar zijn er twee van zulke periodes, namelijk in de maand Chait van de hindoe­ka­lender (maart / april) en in de maand Ashvin (september / oktober). De negen nachten liggen in de periode van de wassende maan, tussen

Vorm en Inhoud Tweemaal in het jaar, gedurende negen nachten (navrátri), vindt een bijzondere verering plaats: de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwe­lijke aspect van het godde­lijke, bekend als Shakti (letterlijk: kracht of energie) of Deví (d.i. de vrouwe­lijke vorm van Dev = de stralende). De “Navrátri” (in het Sarnámi: Navrátan) — in

Universeel Feest Het Holífeest, dat ook onder de dialec­tische benaming Phaguá bekend staat, is een nieuw­jaars­feest en een overwin­nings­feest, met een universeel en democra­tisch karakter: de viering ervan beperkt zich niet tot de belijders van slechts één godsdienst, doch de gehele buurt­schap doet eraan mee, zonder onder­scheid van rang of stand, leeftijd of geslacht. De

Het Communistisch Manifest uit 1848 van Karl Marx en Friederich Engels opent met de zin dat er een spook door Europa waart, te weten het spook van het commu­nisme. In de 21e eeuw waart er een nieuw spook: het spook van het identi­teits­denken. Het houdt in dat in ons denken en bij de analyse en

Speciaal aan Shiva gewijd is de nacht van de veertiende dag (chatur­dashí) van de donkere maand­helft (krishna-paksh) van elke maand. Maar van al deze Shivrátri’s is die van de maand Phálgun of Phágun (febr./maart) de belang­rijkste; deze staat bekend als Mahá-Shivrátri (de Grote Nacht van Shiva), dit jaar (1990) vallend op 24 februari. Waarom juist

Indrukken van de eerste topbij­een­komst van het Global Peace Initiative of Women Religious and Spiritual Leaders (Genève, 6–9 oktober 2002) “De toekomst van onze planeet is in handen van vrouwen.” Woorden van VN-chef Kofi Annan, waarmee hij een directe impuls aan vrouwen gaf om zich meer te profi­leren op wereld­vraag­stukken als vrede en veiligheid, groeiende armoede

Ouders zijn de eerste guru’s van een kind. Daarom is het nuttig de aandacht te vestigen op wat ouders hun kinderen en eventueel klein­kin­deren le­ren, op­dat deze de maatschappij als stabiele volwas­senen kunnen tegemoet treden. Om het karakter van het kind positief te beïnvloeden zouden ouders zich moeten concen­treren op negen basis­kwa­li­teiten die voor de

Wie in contact komt met een andere etnische groep of in een ander land komt, ervaart dat in bepaalde opzichten mensen daar anders omgaan met elkaar en met situaties. Dat wat opvallend anders is, noemen we in de regel typisch. Boeken over typisch Nederland of typisch Nederlanders vormen al enkele decennia een populair genre en

Over het algemeen cremeren hindoes hun overle­denen. Crematie wordt beschouwd als een hygië­nische en efficiënte methode om het lichaam snel te laten te ontbinden in de basis­ele­menten. Ook voor de zielenrust en weder­ge­boorte is crematie de beste methode. In India, Suriname en andere landen, waar hindoes als contract­ar­beiders zijn gemigreerd, vindt de crematie meestal in

Meestal praten we liever niet over de dood. We zien wel als het zover is, of eerder: de familie ziet het wel. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek om een aantal zaken goed te overwegen. Als je echt bijzondere wensen hebt ten aanzien van de uitvaart en het rouwproces, is het aan te

Lichtfeest De symboliek van het licht speelt in alle culturen en godsdiensten een belang­rijke rol. Want het licht is niet alleen de fysisch noodza­ke­lijke voorwaarde voor het zien, waardoor de mogelijkheid van oriën­tering in en verkenning van de wereld wordt geschapen. Maar ook in diepere psycho­lo­gische zin voldoet het licht in een wezen­lijke behoefte, omdat

Feest- en Hoogtijdagen

2020   ALGEMENE EN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN Nieuwjaar                   01 januari Drie Koningen             06 januari Aswoensdag                 26 februari Goede Vrijdag              10 april Pasen                              12 — 13 april Koningsdag            

De heer Jnan Adhin ging tijdens een in Den Haag gehouden lezing op 22 april 1989 in op de grond­slagen van de Vedánta en de wijze waarop oeroude Vedantische ideeën en principes kunnen worden toegepast op heden­daagse vraag­stukken, in casu de voort­schrij­dende milieu­pro­ble­matiek. Allereerst benadrukt de heer Adhin dat de Vedánta niet een filosofie is of

Tagged under: ,

Eindelijk was het zaterdag 14 september 2019 zover: de Arya Samaj Nederland (ASAN) mandir werd plechtig geopend in Den Haag. ASAN is een van de oude Hindoe-organi­­saties in Nederland en heeft er jarenlang naar gestreefd een karak­te­ris­tieke mandir te bouwen. Er is geld ingezameld op allerlei wijzen en na vele jaren is de Hindoe gemeen­schap

Met dank aan: dr. Freek L. Bakker (Hindus in the Netherlands) Omdat de Sikhs zichzelf niet als hindoes zien, zijn de gurudhwara’s niet in deze lijst van hindoe tempels opgenomen. De lijst is aangevuld met een aantal tempels die na de verschijning van het boek Hindus in The Netherlands (2018) geopend zijn. Mocht u tempels kennen

Hindus in the Netherlands is een studie van Freek L. Bakker over hindoeïsme en hindoes in Nederland met daarbij de focus op tempels die als tempels zijn gebouwd. De vraag­stelling luidt: wat is de plaats, positie en rol van deze tempels in Nederland? Waar in praktisch de meeste westerse landen het hindoeïsme wordt aange­hangen door hindoes

Waarom heeft u het boek de Vedische Dharma geschreven? Er bestaan veel boeken over het Hindoeïsme. Maar er zijn weinig boeken in het Nederlands die op gemak­ke­lijke en overzich­te­lijke wijze de belang­rijkste opvat­tingen en inzichten over het Hindoeïsme voor het voetlicht brengen. Daarom heb ik dit boek geschreven. Ik ga in dit boek in het bijzonder

TOP