Professor Sieuwnath Naipal ontvangt elfde vedánta-prijs

Sabitrie Gangapersad

Toen Sieuwnath Naipal vijf jaar geleden begon met het planten van mangrove bomen te Weg naar Zee, waren velen heel sceptisch. Zou de dwaze professor proberen om de machtige zee met kleine mangrove plantjes te bedwingen?, vroegen mensen zich af. Ze noemden het initi­atief: water naar zee dragen. Maar intussen heeft Naipal bewezen dat het initi­atief succesvol werkt. Voor zijn verdiensten op het gebied van natuur en milieu is hij door de stichting Jnan Adhin Fonds onder­scheiden met de elfde vedánta-prijs.

Succes
“Naipal heeft bewezen dat mangrove het antwoord is op de stijgende zeespiegel. Zijn inspan­ningen op het gebied van natuur en milieu ademen de geest van het vedán­tisch univer­sa­lisme. Hij heeft met dit project inter­na­ti­onale faam gekregen en Suriname op de wereld­kaart geplaatst. Zelfs koningin Elizabeth II heeft recen­telijk nog haar waardering hierover uitge­sproken”, zegt Carlo Jadnanansing, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Jnan Adhin Fonds.  “Het is Naipal gelukt om met dit project de kust met meer dan een meter op te hogen. Op bepaalde plekken is het wat meer of minder, maar het is een succes. Het mangrove project is in verschil­lende landen uitge­voerd, maar niet overal geslaagd. Mangrove vervult een nierfunctie, zodat dialyse niet hoeft. Bij de toekenning van de vedánta-prijs wordt voorna­melijk gelet op het bevor­deren van het besef van de eenheid van al het bestaande. Naipal etaleert met dit project verant­woor­de­lijkheid voor de medemens en juist beheer van natuur en milieu.”

Natuurlijke bescherming
Tijdens de onder­scheiding laat Naipal beelden zien van wat de aanwe­zigheid van mangrove betekent voor bescherming van de kust tegen de opruk­kende zee. “Er gaat veel kapot, maar dat kan weer worden hersteld. Met een natuur­lijke bescherming kun je het ecosysteem herstellen. Dit betekent dat je meer vissen, krabben, garnalen en vogels krijgt in het gebied. Onze kust is zo dynamisch en rijk aan hulpbronnen, dat het een grote zonde is om het allemaal te verliezen. Een kust met alleen maar dijken is niet in staat om te produ­ceren waarvan we afhan­kelijk zijn. Een op natuur gebaseerde bescherming biedt veel meer mogelijk­heden, denk maar aan mensen die aan bijen­teelt, landbouw en toerisme doen. Iedereen heeft er baat bij”, zegt de laureaat. Hij geeft toe dat mensen en organi­saties in het begin sceptisch waren. “Maar ik krijg nu veel hulp. Mangrove is de sleutel voor de toekomst. Het is een van de weinige ecosys­temen dat in staat is om de effecten van klimaats­ver­an­dering tegen te gaan. Iedereen kan hieraan een bijdrage leveren.”

Periodieke uitreiking
“Het Jnan Adhin Fonds heeft sinds haar oprichting in januari 2000 verschil­lende activi­teiten gehouden om de vedán­tisch-univer­sa­lis­tische eenheids­ge­dachte in Suriname te bevor­deren. De toekenning van de perio­dieke vedánta-prijs aan iemand die zich hiervoor verdien­stelijk heeft gemaakt, is daarvan een onderdeel”, zegt voorzitter Rakesh Adhin. De vedánta-prijs is eerder toegekend aan Jef Crab (2001), Martinus Lutchman (2002), Abdoelgaffar Muradin (2003), Nico Waagmeester (2005), Vera Kaffiludi (2007), Roshnie Radhakishun (2009), James Ramlall (2011), Ronald van der Maesen (2015) en Monique Pool (2017).

Bij de foto: Overhandiging van de vedánta-prijs 2019 door Rakesh Adhin aan professor Sieuwnath Naipal. Elena Naipal vrouw van professor Naipal ontvangt ook de feleci­taties en een bloemstuk van de stichting.

Foto’s: Jnan Adhin Fonds

 

TOP