KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Prof. dr. Chan E.S. Choenni Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 24 april 2020 is prof. Chan Choenni door Koning Willem-Alexander gehono­reerd met een Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. De coron­a­maat­re­gelen verhin­derden een officiële opspelding van de versier­selen. Hij ontving een telefoontje van de burge­meester van Haarlem die hem het nieuws mededeelde.

De toege­kende eer is een teken van waardering voor zijn grote ijver en bevlo­genheid om beter inzicht te verschaffen in de diver­siteit van de Nederlandse samen­leving. Hierbij heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op het verspreiden van kennis over de migra­tie­ge­schie­denis van de Surinaams-Hindostaanse gemeen­schap en uitda­gingen voor deze gemeen­schap in Nederland door middel van lezingen en diverse publi­caties. Hij schroomde daarbij niet gevoelige thema’s, zoals partner­keuze en zelfdoding, aan de orde te stellen. Als bijzonder hoogleraar van de diaspora leerstoel Lalla Rookh (2010–2015) heeft hij de Hindostaanse immigra­tie­ge­schie­denis kunnen vastleggen in  vijf publi­caties. Nog steeds zet hij zich in om de migra­tie­ge­schie­denis op toegan­ke­lijke wijze beschikbaar te maken, onder andere via een serie artikelen die in de periode april-juni 2020 op de website Hindorama.com, waarvan hij ook adviseur is, zullen worden geplaatst.

Chan Choenni heeft zich ook ingezet in het kader van het Jnan Adhin Instituut dat zich ten doel stelt bekendheid te geven aan alles wat verband houdt met de Hindostaanse cultuur teneinde mede bij te dragen aan een evenwichtige integratie van Hindostanen in Nederland. Vermeldenswaard is het onderzoek dat hij in dit verband heeft verricht naar de achter­gronden, behoeften en het welbe­vinden van Hindostaanse ouderen in Nederland, aangezien ouderen vaak cultuur­dragers zijn en daarmee ook een belang­rijke rol spelen in het proces van integratie. Momenteel is hij nog bezig met een studie van de honderd­jarige geschie­denis van Afro-Surinamers (1863–1963), namelijk de periode na de afschaffing van de slavernij tot en met 1963.

 —  Prof, van Harte Gefeliciteerd -

TOP