PRIVACY- en COOKIEBELEID

Disclaimer

Hindorama is een infosite die ruimte biedt aan verschillende meningen/opvattingen ook al representeren zij niet die van de redactie van Hindorama. Redactie en uitgever van Hindorama zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, beweringen en meningen, geuit in teksten en blogs op deze site. Deze staan los van de standpunten van Hindorama of bedrijven/organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten. De redactie van Hindorama behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Foto's op deze site waar geen bronvermelding bij staat zijn gehaald van internet of een andere bron waar ook geen bronvermelding bij staat.

Deze website Hindorama is een product van Sampreshan. Sampreshan accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De aansprakelijkheid van Hindorama.com, van de personeelsleden van Hindorama.com en van de personen voor wie Hindorama.com verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle (redactionele) informatie, of Informatie op andere wijze gepubliceerd op de websites van Hindorama.com is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Hindorama.com op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Hindorama.com en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze Informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken Informatie te controleren. De inhoud van advertenties, advertorials en persberichten samengesteld door of namens adverteerders, wordt door Hindorama.com niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Hindorama.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. Hindorama.com doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot websites van Hindorama.com kan niet leiden tot schadevergoeding door Hindorama.com aan (de) wederpartij. Hindorama.com is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen van welke aard dan ook (waaronder maar niet uitsluitend hacks en andere aanvallen). Privacy- en cookiebeleid Hindorama.com vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Privacy- en cookiebeleid

Hindorama.com vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

TOP