NIEUWS

apan-apan dhaplá apan-apan awáj verha­len­bundel in het Sarnámi Op zondag 12 juli vond de presen­tatie plaats van de eerste verha­len­bundel in het Sarnámi waaraan 13 verschil­lende auteurs hebben meege­werkt. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarnámi is verschenen waaraan 13 schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. De boekpre­sen­tatie werd georga­ni­seerd tijdens

Terwijl het debat over racisme in de samen­leving in alle media gevoerd wordt, presen­teert de NPO-televisie een programma waarin zowat alle Surinaamse bevol­kings­groepen worden buiten­ge­sloten. Alledaags racisme noemde Philomena Essed dit sluipende, zogenaamd “kleine racisme” al in een studie uit 1991, die onlangs werd herdrukt. De organi­sa­toren van de benefiet­avond Nederland voor Suriname, Jörgen Raymann

Inleiding De vermenging van Surinamers behorende tot verschil­lende bevol­kings­groepen in Suriname neemt de laatste jaren toe. In 2012 was bijna één op de zeven Surinamers van Gemengde afkomst. De zogenoemde groep Gemengden kan tegen­woordig dan ook worden gerekend tot een grote bevol­kings­groep in Suriname. In dit artikel geef ik een demogra­fische analyse van deze bevol­kings­groep. Omdat

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft een ambulance, gedoneerd door tussen­komst van Stichting Suridocs, ontvangen. Het voertuig is in april in Suriname gearri­veerd. Na enkele weken van voorbe­reiding in Suriname (inklaring, inschrijving, keuring, inspectie, bestic­kering en inrichting) kan de ambulance nu worden ingezet. De geste is ter onder­steuning van het proces van verdere profes­si­o­na­li­sering van

‘Een volstrekt eigen­zinnige vrijdenker’, noemt zijn ontdekker Frits Bolkestein (oud politiek leider van de VVD) trend­watcher Adjiedj Bakas. Ex-premier Jan Peter Balkenende zegt: ‘Adjiedj brengt de mensen hoop en troost.’ De Volkskrant noemt Bakas ‘de vooruit­blik­koning’ en volgens De Telegraaf is hij ‘de visionair des vader­lands’. Dat kan Bakas allemaal mooi in zijn zak steken.

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd

Op de golven van de wereld­wijde protesten tegen racisme en discri­mi­natie raast er een beelden­storm. Standbeelden van personen die symbool staan voor racisme en discri­mi­natie worden omver gehaald (ontsok­keling) of beklad. Een stand­beeld dat het inmiddels ook moet ontgelden is dat van Mahatma Gandhi. In een aantal Afrikaanse landen wordt al enkele jaren gepro­tes­teerd tegen

In Amsterdam is het beeld van de Indiase onafhan­ke­lijk­heids­strijder Mahatma Gandhi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is ‘racist’ geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de letters A‑C‑A‑B, all cops are bastards. De gemeen­te­lijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens vernieling, meldt AT5. Het beeld wordt zo

De politie­moord op de 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis in de VS op 25 mei j.l. heeft wereldwijd geleid tot een golf van anti-racis­­me­pro­­testen. Behalve in veel Amerikaanse steden gingen ook in andere steden buiten de VS demon­stranten de straat op om te protes­teren tegen racisme en discri­mi­natie. Sociale media spelen een belang­rijke rol

Zowel in Suriname als in het buurland Guyana zijn kortge­leden verkie­zingen gehouden. In beide landen weigeren de zittende presi­denten zich echter neer te leggen bij hun verkie­zings­ne­derlaag. Bij de afgelopen verkie­zingen op 25 mei in Suriname leed Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) een grote nederlaag (van 26 naar 16 zetels). Hij wenst een hertelling van

Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor

Tagged under: ,

BESTEL

Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) Het handzame boekje  Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contract­pe­riode in Suriname. Voorts

Alle peilingen wijzen uit dat President D.D. Bouterse en zijn Nationale Democratische Partij (NDP) de verkie­zingen die op 25 mei worden gehouden in Suriname zullen verliezen. Vijf jaar geleden had de NDP met bijna de helft van de stemmen 26 van de 51 parle­ments­zetels gewonnen. Bouterse werd daarna democra­tisch gekozen tot President van Suriname.  Al

DONATIE

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama 2020’. Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

Toen op 13 maart 2020 de eerste Covid-19 besmette persoon in Suriname werd genoteerd, brandde de vraag op vele lippen: gaan de verkie­zingen in Suriname nog door? Op dezelfde dag werden de trainingen aan personen die op 25 mei moeten werken op een stembureau opgeschort. Intussen zijn deze online opgepakt en zijn alle andere activi­teiten

Op 24 april 2020 is prof. Chan Choenni door Koning Willem-Alexander gehono­reerd met een Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. De coron­a­maat­re­gelen verhin­derden een officiële opspelding van de versier­selen. Hij ontving een telefoontje van de burge­meester van Haarlem die hem het nieuws mededeelde. De toege­kende eer is een teken van waardering voor zijn grote ijver

You can fool some people all of the time, You can fool all people some of the time, But you cannot fool all people all of the time. Abraham Lincoln 1858 Van de Britse oud-premier Winston Churchill is de uitspraak dat de democratie de slechtste staatsvorm is die hij kende op alle andere na die

Van de hand van oud-minister Jan Pronk (1940) verscheen zijn lang verwachte Suriname-boek: Suriname. Van wingewest tot natie­staat. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973–1977) en een groot voorstander van Suriname’s onafhan­ke­lijkheid. Samen met premier Den Uyl en minister De Gaay Fortman (ARP) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden geldt Pronk als

Door de jaren heen volgt Ranjan Akloe (fotograaf/kunstenaar) de VHP in Suriname en Nederland. Nu is er hiervoor extra aandacht vanwege de aanko­mende verkie­zingen. [Powered by Sampreshan]

Download

BIBLIOTHEEK — DOWNLOADS CHAN  We gaan Suriname redden Munshi Rahman Khan, een prominent immigrant Themamiddag “Het Hindostaanse gedach­tegoed in heden­daagse context” Het Coronavirus en de VEDA’s Heilige symbolen Yama’s en Niyama’s Drie-cirkels-model Hindostaanse ouderen in Nederland Immigratie Hindostanen en afstand Goudkust   OVERIGE LINKS VRIENDEN van HINDORAMA Donatie BESTEL < 2 ex. ONLINE HINDOSTAANSE MIGRATIEGESCHIEDENIS

Publicatie:  15/5/20 Download Presentatie Wederopbouwprogramma VHP 14 mei 2020 Persconferentie VHP ontvouwt concreet Wederopbouw Programma De VHP heeft donderdag haar Wederopbouw Programma gepre­sen­teerd. Daarin geeft de partij aan hoe zij in een nieuwe regeer­pe­riode met concrete plannen Suriname uit de crisis gaat halen en onze bevolking weer perspectief geeft op een nieuwe toekomst. Naast het

Jonge Olifanten Nederland (JON) De interesse van jongeren in Nederland voor de Surinaamse politiek is altijd groot geweest. Op incidentele basis werden politieke discus­sie­bij­een­komsten georga­ni­seerd. Naar aanleiding van de gebleken behoefte aan gedach­te­wis­se­lingen over de politieke situatie in Suriname, ging een groep Hindostaanse studenten en werkende jongeren ertoe over om derge­lijke bijeen­komsten een meer regel­matig

In de loop der tijd is de etnische samen­stelling van bevolking in Suriname in aanzien­lijke mate veranderd. Tot 1970 vormden Creolen de grootste bevol­kings­groep van Suriname. Daarna werden de Hindostanen de grootste bevol­kings­groep. De laatste 10 jaar is de Creoolse groep echter in omvang  niet meer de tweede grootste bevol­kings­groep. De Marrons, die voorheen bekend

George Hindori gold in 1975 en in de jaren daarna voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en veel Hindostanen als een ‘verrader’ en ‘overloper’. Tijdens de politieke patstelling in Suriname rond de onafhan­ke­lijkheid in oktober 1975 hielp hij als opposi­tielid de regerings­co­a­litie aan een nipte meerderheid (1 stem) waardoor de onafhan­ke­lijkheid alsnog met een parle­men­taire meerderheid

Op 15 december 1954 werd het zogeheten Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden onder­tekend en werd Suriname een Rijksdeel van het Koninkrijk. Gaandeweg ontstond de behoefte aan een eigen officiële Surinaamse vlag. Pas na 5 jaar, namelijk op 15 december 1959 werd een Surinaamse vlag officieel geïntro­du­ceerd. Vóór deze datum was de officiële vlag in

Ik bezoek Suriname elk jaar en rijd daar in een huurauto. De laatste jaren is het verkeer drukker geworden en het lijkt steeds onvei­liger. Uiteraard kijk ik als Surinaamse Nederlander naar de verkeers­vei­ligheid in Suriname, maar ik ben ook geboren  en getogen in Suriname. Niettemin zijn deze obser­vaties van belang; ook omdat velen als toerist

Op de avond van 18 maart 2012 belde een jonge vrouw panie­kerig naar het ufo-meldpunt in Suriname dat er ‘vliegende schotels’ over haar huis vlogen. In de minuten die daarop volgden rinkelde de telefoon van het meldpunt nog vijf keer. De bellers vermoedden een buiten­aardse invasie. Het waren allemaal meldingen uit de midden­standswijk Elisabethshof (Flamingo

Geachte broeders en zusters, goeden­avond, Namaste, We zijn vandaag weer bij elkaar, maar met een zekere mate van tevre­denheid met betrekking tot het verloop van de rechtszaak. Het geeft een goed gevoel te weten dat de recht­staat Suriname leeft. Er zijn groepen van mensen en personen in Suriname die niet kunnen of willen begrijpen dat

Wist u dat de eerste Indiër naar Nederland kwam in 1667? En dat de beroemde schilder Rembrandt van Rijn maar liefst 9 tekeningen gemaakt heeft van Moghuls, geïnspi­reerd door de Indiase minia­tuur­schil­de­rijen? Of dat de Nederlandse VOC voor het eerst in India aankwam in 1602 en dat India daarmee een bijdrage heeft geleverd aan de

PARAMARIBO — Ronald van der Maesen en Cecillia Manichand hebben vorige week een handboek over past-life therapie in Suriname uitge­bracht. Het boek bevat infor­matie over deze nieuwe therapie, de behan­del­tech­nieken die worden toegepast en de resul­taten van een tevre­den­heids­on­derzoek onder meer dan honderd cliënten. Complement Het handboek wordt gezien als een enorme aanwinst, complement (aanvulling)

Een commissie onder leiding van jurist en econoom Bhimrao Ambedkar  heeft twee jaren, elf maanden en zeventien dagen gewerkt aan de grondwet van India.  Deze werd op 26 november 1949 aange­nomen en ging twee maanden later, op 26 januari 1950, van kracht. De Indiase ambassade in Suriname heeft de 70ste Constitution Day (aanname van de

Toen Sieuwnath Naipal vijf jaar geleden begon met het planten van mangrove bomen te Weg naar Zee, waren velen heel sceptisch. Zou de dwaze professor proberen om de machtige zee met kleine mangrove plantjes te bedwingen?, vroegen mensen zich af. Ze noemden het initi­atief: water naar zee dragen. Maar intussen heeft Naipal bewezen dat het

Open INHOUDSOPGAVEN | 2000–2004 en thema­nummers 1993/1998  | TROUW kranten­be­richt: Hindostaanse glossy met ’empowerment’   1993 HINDORAMA Themanummer (aug. 1993) t.g.v. 120 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 20 jaar in Nederland HINDORAMA Themanummer (juni 1998) t.g.v. 125 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 25 jaar in Nederland HINDORAMA JRG1 NR1 (maart/april 2000) HINDORAMA JRG1 NR2 (mei/juni 2000) HINDORAMA JRG1

De uitspraak van het Indiase hoogge­rechtshof over de toewijzing van de betwiste heilige plaats Ayodhya aan Hindoes, heeft ook in Suriname gezorgd voor veel blijd­schap binnen de Hindoegemeenschap. Nadat de Babri-moskee in de jaren negentig door Hindoes was gesloopt, werd ook uit Suriname geld en symbo­lische stenen opgestuurd voor de bouw van een Ram mandir

Paramaribo — Honderden mensen hebben het afgelopen weekend meegedaan aan de Shiv Parthiv puja. Bij de afsluiting van de driedaagse dienst, stonden bezoekers in de rij om een laatste offerande te brengen aan de kleien Shivling als  symbool voor het universum. Het beeld werd overladen met melk, honing, ghee, water en bloemen. Daarna werd het

De Organisatie Hindoe Media Suriname (OHM) en de sociaal culturele vereniging Sewa zijn geruime tijd bezig om Hindostaanse muziek­on­derwijs te standaar­di­seren. Er zijn verschil­lende ontmoe­tingen geweest met muziek­le­raren en er zijn afspraken gemaakt over de start van muziek­scholen in verschil­lende buurten over het hele land. Zouden ouders hun kinderen moeten stimu­leren in karaoke of ze

Bij  binnen­komst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waan je je in Suriname. In de hal is een (marron)korjaal tentoon­ge­steld en je wordt verwelkomd en begeleid door het geroep van de Grietjebie (op een band). De Grote Suriname-tentoon­­stelling in De Nieuwe Kerk is een visuele biografie, het levens­verhaal van Suriname en zijn bevolking, zoals vermeld

President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede op 30 september 2019 bekend­ge­maakt dat de algemene vrije en geheime verkie­zingen in Suriname op 25 mei 2020 plaats­vinden. Het minis­terie van Binnenlandse Zaken, dat belast is met de organi­satie van de verkie­zingen, is al geruime tijd bezig met de voorbe­rei­dingen. Vorige week werd speciaal voor jonge kiesge­rech­tigden

  Verschillende tempels in Suriname houden tijdens Navratri een speciale Gáw puja voor heil van de buurt. Hoewel het animo bij jongeren gering is, voelen veel ouderen zich verbonden met deze activiteit. “Er zijn heel veel mensen die niet vaak naar de mandir komen, maar graag hun bijdrage leveren aan de Gáw puja. Ze hebben

Verschillende ministers, parle­ments­leden, firstlady Ingrid Bouterse en anderen hebben op 2 oktober het stand­beeld van Mahatma Gandhi aan de Heiligenweg omhangen met mala’s. Zijn 150ste geboor­tedag wordt sinds vorig jaar wereldwijd gevierd met verschil­lende projecten die in het teken staan van klimaats­ver­an­dering en verant­woord milieu­ge­bruik. Klimaat en milieu In Suriname zijn er ruim 150 bomen

Op grootse wijze heeft de vereniging Arya Dewaker afgelopen weekend haar negen­tig­jarig bestaan gevierd. De organi­satie die beschikt over 22 tempels, dertien scholen en een kinderhuis, gaat zich nu ook richten op ouderenzorg. “Wij doen de samen­leving een senio­ren­centrum cadeau, omdat we weten dat adequate opvang en zorg voor ouderen een grote behoefte is”, zegt

In 2002 werd de histo­rische binnenstad van Paramaribo opgenomen op de werel­derf­goed­lijst van de Unesco. De Unesco is een  organi­satie van de Verenigde Naties die in 1945 is opgericht met onder meer als doel de bewust­wording van mensen voor het belang van erfgoed, bescherming en behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed wereldwijd. De status van werel­derfgoed brengt

De VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij)  is één van de grootste politieke partijen van Suriname. De partij werd in 1949 opgericht. Het Jubileumboek 70 jaargeeft een beeld van de partij over 70 jaren. Chan Santokhi is sedert juli 2011 partij­leider en de VHP is onder zijn leiding bezig aan een trans­for­matie. We zien een verloop van

Modi-mania — A. Bakas

Modi-mania in India Niet Rahul Gandhi, maar Narendra Modi wordt weer premier van India, het moederland van de 180.000 Surinaams-Nederlandse Hindostanen. Modi is in de Indiase diaspora, dus ook in Nederland, immens populair, ook al loste zijn partij, de BJP, veel van de gedane verkie­zings­be­loften de afgelopen jaren niet in. Maar de BJP deed meer

De nazaten van de Brits-Indische contract­ar­beiders in Suriname worden Hindostanen genoemd. Let wel: niet Hindoestanen. Het gaat hier namelijk niet om een cultureel-religieuze, maar om een etnische groep die zowel uit hindoes, moslims als chris­tenen bestaat. Sedert 1947 wordt deze groep in Suriname officieel met de term Hindostanen aangeduid. Daarvoor werden deze immigranten en hun

Wie op 19 januari 2019 de zeven­tigste verjaardag van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) bijwoonde, zag geen Hindostaanse, maar een multi­cul­turele partij met veel jongeren. Nieuwe gezichten uit verschil­lende etnische groepen werden op die dag gepre­sen­teerd. De partij gaf ook het startsein voor de verkie­zings­cam­pagne van 2020. VHP-voorzitter Chan Santokhi wilt volgend jaar maar liefst

TOP