NIEUWS UIT SURINAME

De Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname heeft in de Shri Vishnu mandir een speciale gebeds­dienst gehouden om de verbon­denheid met Ayodhya te etaleren. Hindoes over de hele wereld zijn enthou­siast over de eerste aanzet voor de bouw van de Ram mandir in India. Premier Narendra Modi, die op 5 augustus meedeed aan de bijzondere

Op internet zijn er vele versies van de Hanumán chálísá beschikbaar. Verschillende artiesten brengen de lofzang op geëigende wijze ten gehore. Sommige zijn heel snel gezongen en anderen weer langzaam met een aangepast refrein. Over een week komt er een nieuwe video van de Hanumán chálísá uit. Hierin presen­teren veertig Surinaamse jongeren de chálísá in

Inaugurele Rede President van Suriname Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op donderdag 16 juli 2020 Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo   Acceptatie speech president-elect Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op maandag 13 juli 2020 De Nationale Assemblee, Paramaribo *** INAUGURELE REDE PRESIDENT VAN SURINAME Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op donderdag 16 juli 2020 Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo   Geachte voorzitter en vicevoor­zitter van de Nationale

Met het aantreden van de nieuwe Surinaamse regering onder president Santokhi is de weg weer vrij voor norma­li­sering van de Surinaamse-Nederlandse betrek­kingen. Deze betrek­kingen hadden in de periode 1975–2010 het karakter van een ‘belaste relatie’ die het gevolg was van verschillen in opvatting over de besteding van de Nf 3.5 miljard ontwik­ke­lingshulp die Suriname als

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft een ambulance, gedoneerd door tussen­komst van Stichting Suridocs, ontvangen. Het voertuig is in april in Suriname gearri­veerd. Na enkele weken van voorbe­reiding in Suriname (inklaring, inschrijving, keuring, inspectie, bestic­kering en inrichting) kan de ambulance nu worden ingezet. De geste is ter onder­steuning van het proces van verdere profes­si­o­na­li­sering van

Zowel in Suriname als in het buurland Guyana zijn kortge­leden verkie­zingen gehouden. In beide landen weigeren de zittende presi­denten zich echter neer te leggen bij hun verkie­zings­ne­derlaag. Bij de afgelopen verkie­zingen op 25 mei in Suriname leed Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) een grote nederlaag (van 26 naar 16 zetels). Hij wenst een hertelling van

Alle peilingen wijzen uit dat President D.D. Bouterse en zijn Nationale Democratische Partij (NDP) de verkie­zingen die op 25 mei worden gehouden in Suriname zullen verliezen. Vijf jaar geleden had de NDP met bijna de helft van de stemmen 26 van de 51 parle­ments­zetels gewonnen. Bouterse werd daarna democra­tisch gekozen tot President van Suriname.  Al

Toen op 13 maart 2020 de eerste Covid-19 besmette persoon in Suriname werd genoteerd, brandde de vraag op vele lippen: gaan de verkie­zingen in Suriname nog door? Op dezelfde dag werden de trainingen aan personen die op 25 mei moeten werken op een stembureau opgeschort. Intussen zijn deze online opgepakt en zijn alle andere activi­teiten

You can fool some people all of the time, You can fool all people some of the time, But you cannot fool all people all of the time. Abraham Lincoln 1858 Van de Britse oud-premier Winston Churchill is de uitspraak dat de democratie de slechtste staatsvorm is die hij kende op alle andere na die

Op 15 december 1954 werd het zogeheten Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden onder­tekend en werd Suriname een Rijksdeel van het Koninkrijk. Gaandeweg ontstond de behoefte aan een eigen officiële Surinaamse vlag. Pas na 5 jaar, namelijk op 15 december 1959 werd een Surinaamse vlag officieel geïntro­du­ceerd. Vóór deze datum was de officiële vlag in

Ik bezoek Suriname elk jaar en rijd daar in een huurauto. De laatste jaren is het verkeer drukker geworden en het lijkt steeds onvei­liger. Uiteraard kijk ik als Surinaamse Nederlander naar de verkeers­vei­ligheid in Suriname, maar ik ben ook geboren  en getogen in Suriname. Niettemin zijn deze obser­vaties van belang; ook omdat velen als toerist

Op de avond van 18 maart 2012 belde een jonge vrouw panie­kerig naar het ufo-meldpunt in Suriname dat er ‘vliegende schotels’ over haar huis vlogen. In de minuten die daarop volgden rinkelde de telefoon van het meldpunt nog vijf keer. De bellers vermoedden een buiten­aardse invasie. Het waren allemaal meldingen uit de midden­standswijk Elisabethshof (Flamingo

Geachte broeders en zusters, goeden­avond, Namaste, We zijn vandaag weer bij elkaar, maar met een zekere mate van tevre­denheid met betrekking tot het verloop van de rechtszaak. Het geeft een goed gevoel te weten dat de recht­staat Suriname leeft. Er zijn groepen van mensen en personen in Suriname die niet kunnen of willen begrijpen dat

PARAMARIBO — Ronald van der Maesen en Cecillia Manichand hebben vorige week een handboek over past-life therapie in Suriname uitge­bracht. Het boek bevat infor­matie over deze nieuwe therapie, de behan­del­tech­nieken die worden toegepast en de resul­taten van een tevre­den­heids­on­derzoek onder meer dan honderd cliënten. Complement Het handboek wordt gezien als een enorme aanwinst, complement (aanvulling)

Een commissie onder leiding van jurist en econoom Bhimrao Ambedkar  heeft twee jaren, elf maanden en zeventien dagen gewerkt aan de grondwet van India.  Deze werd op 26 november 1949 aange­nomen en ging twee maanden later, op 26 januari 1950, van kracht. De Indiase ambassade in Suriname heeft de 70ste Constitution Day (aanname van de

Toen Sieuwnath Naipal vijf jaar geleden begon met het planten van mangrove bomen te Weg naar Zee, waren velen heel sceptisch. Zou de dwaze professor proberen om de machtige zee met kleine mangrove plantjes te bedwingen?, vroegen mensen zich af. Ze noemden het initi­atief: water naar zee dragen. Maar intussen heeft Naipal bewezen dat het

De uitspraak van het Indiase hoogge­rechtshof over de toewijzing van de betwiste heilige plaats Ayodhya aan Hindoes, heeft ook in Suriname gezorgd voor veel blijd­schap binnen de Hindoegemeenschap. Nadat de Babri-moskee in de jaren negentig door Hindoes was gesloopt, werd ook uit Suriname geld en symbo­lische stenen opgestuurd voor de bouw van een Ram mandir

Paramaribo — Honderden mensen hebben het afgelopen weekend meegedaan aan de Shiv Parthiv puja. Bij de afsluiting van de driedaagse dienst, stonden bezoekers in de rij om een laatste offerande te brengen aan de kleien Shivling als  symbool voor het universum. Het beeld werd overladen met melk, honing, ghee, water en bloemen. Daarna werd het

De Organisatie Hindoe Media Suriname (OHM) en de sociaal culturele vereniging Sewa zijn geruime tijd bezig om Hindostaanse muziek­on­derwijs te standaar­di­seren. Er zijn verschil­lende ontmoe­tingen geweest met muziek­le­raren en er zijn afspraken gemaakt over de start van muziek­scholen in verschil­lende buurten over het hele land. Zouden ouders hun kinderen moeten stimu­leren in karaoke of ze

President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede op 30 september 2019 bekend­ge­maakt dat de algemene vrije en geheime verkie­zingen in Suriname op 25 mei 2020 plaats­vinden. Het minis­terie van Binnenlandse Zaken, dat belast is met de organi­satie van de verkie­zingen, is al geruime tijd bezig met de voorbe­rei­dingen. Vorige week werd speciaal voor jonge kiesge­rech­tigden

  Verschillende tempels in Suriname houden tijdens Navratri een speciale Gáw puja voor heil van de buurt. Hoewel het animo bij jongeren gering is, voelen veel ouderen zich verbonden met deze activiteit. “Er zijn heel veel mensen die niet vaak naar de mandir komen, maar graag hun bijdrage leveren aan de Gáw puja. Ze hebben

Verschillende ministers, parle­ments­leden, firstlady Ingrid Bouterse en anderen hebben op 2 oktober het stand­beeld van Mahatma Gandhi aan de Heiligenweg omhangen met mala’s. Zijn 150ste geboor­tedag wordt sinds vorig jaar wereldwijd gevierd met verschil­lende projecten die in het teken staan van klimaats­ver­an­dering en verant­woord milieu­ge­bruik. Klimaat en milieu In Suriname zijn er ruim 150 bomen

Op grootse wijze heeft de vereniging Arya Dewaker afgelopen weekend haar negen­tig­jarig bestaan gevierd. De organi­satie die beschikt over 22 tempels, dertien scholen en een kinderhuis, gaat zich nu ook richten op ouderenzorg. “Wij doen de samen­leving een senio­ren­centrum cadeau, omdat we weten dat adequate opvang en zorg voor ouderen een grote behoefte is”, zegt

In 2002 werd de histo­rische binnenstad van Paramaribo opgenomen op de werel­derf­goed­lijst van de Unesco. De Unesco is een  organi­satie van de Verenigde Naties die in 1945 is opgericht met onder meer als doel de bewust­wording van mensen voor het belang van erfgoed, bescherming en behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed wereldwijd. De status van werel­derfgoed brengt

Wie op 19 januari 2019 de zeven­tigste verjaardag van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) bijwoonde, zag geen Hindostaanse, maar een multi­cul­turele partij met veel jongeren. Nieuwe gezichten uit verschil­lende etnische groepen werden op die dag gepre­sen­teerd. De partij gaf ook het startsein voor de verkie­zings­cam­pagne van 2020. VHP-voorzitter Chan Santokhi wilt volgend jaar maar liefst

TOP