Nederland voor Suriname. Maar door Surinamers?

Amar K. Soekhlal

Ter­wi­jl het debat over racisme in de samen­lev­ing in alle media gevo­erd wordt, pre­sen­teert de NPO-tele­visie een pro­gram­ma waarin zowat alle Suri­naamse bevolk­ings­groepen wor­den buitenges­loten. Alledaags racisme noemde Philom­e­na Essed dit sluipende, zoge­naamd “kleine racisme” al in een studie uit 1991, die onlangs werd her­drukt. De organ­isatoren van de bene­fi­etavond Ned­er­land voor Suri­name, Jör­gen Ray­mann en Hum­ber­to Tan, hebben niet door dat zij er zichzelf ook schuldig aan mak­en. Ned­er­land voor Suri­name, maar door Suri­namers?, vraagt Amar Soekhlal zich af.

Op woens­dag 8 juli 2020 was er een bene­fi­etavond op NPO1 onder de titel Ned­er­land voor Suri­name. De bedoel­ing van deze avond was om geld op te halen om de coro­nacri­sis in Suri­name te bestri­j­den. De tussen­stand op woens­da­gavond was om 21.45 ongeveer € 500.000 en is inmid­dels opgelopen tot € 1,5 miljoen. Mijn prob­leem met de avond was dat het geen Suri­naamse aan­gele­gen­heid was, maar een Afro-Suri­naamse aan­gele­gen­heid. De Hin­dosta­nen, Chinezen, Java­nen en andere Suri­naamse groepen waren afwezig. Wederom werd het beeld beves­tigd dat Suri­name alleen maar bestaat uit Afro-Suri­namers.

Een aan­tal van de Afro-Suri­namers die aan­wezig waren op die uitzend­ing, zijn niet weg te slaan uit de diverse praatprogramma’s als het gaat over racisme en dis­crim­i­natie. Zij ver­wi­jten de witte Ned­er­lan­ders dis­crim­i­natie en uit­sluit­ing op tal van gebieden zoals werk, media, scholen, won­ing­markt en dergelijke. En terecht, maar tegen die mensen zou ik willen zeggen: haal de balk uit uw oog. Jaren­lang hebben met name de Afro-Suri­namers lopen jere­miëren over dis­crim­i­natie in Hil­ver­sum, maar als het gaat om uit­sluit­ing van de andere bevolk­ings­groepen – en niet alleen uit Suri­name – dan vin­den de Afro-Suri­namers dit klaar­blijke­lijk nor­maal. De Afro-Suri­namers kopiëren het dis­crim­i­natiege­drag van de witte Ned­er­lan­ders.

Ook bij de grote Suri­name-ten­toon­stelling in Ams­ter­dam zag je dit patroon. De kun­st- en cul­tu­u­ruitin­gen van de Afro-Suri­namers dom­i­neer­den de ten­toon­stelling, ter­wi­jl die van de Hin­dosta­nen, Java­nen en Chinezen nauwelijks te zien waren. En toch werd de ten­toon­stelling aange­duid als de grote Suri­name-ten­toon­stelling! Ook hier werd Suri­name vereen­zelvigd met alles wat Afro-Suri­naams was. Gekscherend zei een vriend tegen mij dat het beter zou zijn als de organ­isatoren, alweer nage­noeg alleen Afro-Suri­namers, de ten­toon­stelling “Blaka­mang-ten­toon­stelling” had­den genoemd. Ik vind deze opmerk­ing veel­beteke­nend. Het is een breed gedra­gen gevoel dat Suri­naamse bevolk­ings­groepen door de Afro-Suri­namers wor­den genegeerd als er pro­jecten wor­den geor­gan­iseerd onder de noe­mer Suri­name.

Hum­ber­to Tan, die de pre­sen­ta­tor was op die avond, is benoemd tot voorzit­ter van de com­missie-Mij­nals, die de KNVB en de Rijksover­heid gaat advis­eren om inclu­siviteit te bevorderen en racisme in het voet­bal tegen te gaan. Maar inclu­siviteit was op 8 juli ver te zoeken. De samen­stellers van het pro­gram­ma kun­nen zich niet beroepen op onwe­tend­heid – zij zijn immers toch ook Suri­namers? Suri­name is het land van Indi­a­nen, Chinezen, Cre­olen, Hin­does­ta­nen, Java­nen, Boeroes, Haï­tia­nen en Brazil­ia­nen. Ook ik onder­s­te­un het project, maar met mij hebben velen er een bit­tere nas­maak aan overge­houden.

Zie ook: Werk­groep Caraïbis­che Let­teren
Caraïbisch Uitzicht Het alledaags racisme van Jör­gen Ray­mann en Hum­ber­to Tan

TOP