MIGRATIEGESCHIEDENIS

Op zaterdag 9 augustus 1890  kwam de eerste groep Javaanse contract­ar­beiders in Suriname aan. Ter gelegenheid van de viering en herdenking 130 jaar Javaanse  immigratie publi­ceren wij dit artikel over deze bijzondere Surinaamse bevol­kings­groep. Tussen 1890 en 1939 zijn in totaal 32.956 Javanen van uit Indonesië naar Suriname gemigreerd. Bijna een kwart keerde terug tussen

Over de contracttijd die geduurd heeft van 1873 tot en met 1920 is betrek­kelijk weinig bekend. De laatste groep contract­ar­beiders kwam in mei 1916 in Suriname aan en diende tot eind 1920 toen hun contract afliep. Na 1920 waren er nog steeds Hindostanen die als contract­ar­beiders werkten, omdat zij bijvoor­beeld een hercon­tract (tweede contract) waren

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd

Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor

Tagged under: ,

WINACTIE  Doe mee en win het boek Oog in oog met Paramaribo Lees het artikel Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herin­ne­ringserfgoed. In samen­werking met de uitgever LM Publishers organi­seert Hindorama een winactie. Doe mee en maak kans om het boek te winnen. Er worden 2 exemplaren verloot. Beantwoord de volgende vraag: In

BESTEL

Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) Het handzame boekje  Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contract­pe­riode in Suriname. Voorts

DONATIE

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama 2020’. Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons

De 64 overtochten naar Suriname beslaan een periode van 44 jaar (1873–1916). Door de tijd heen werd het (scheeps)transport steeds beter mede als gevolg van vernieu­wingen in de (scheeps)transporttechnologie. Dat had natuurlijk invloed op de verkorting van de reisduur (van drie naar één maand) en verbe­tering van de voorzie­ningen aan boord en dat leidde weer

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

Hindostanen zijn de nakome­lingen van de ruim 34.000 contract­ar­beiders die tussen 1873–1916 met 64 scheepstrans­porten van India naar Suriname zijn overge­bracht om op de plantages te werken. Ongeveer een derde is terug­ge­keerd naar India en tweederde heeft zich gevestigd in Suriname. Daarnaast hebben ongeveer 3.000 Hindostanen uit het Caraïbisch gebied zich gevestigd in Suriname. De

Hindorama publi­ceert een serie artikelen over de Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis van prof. dr. Chan E.S. Choenni. Tevens zijn wij bezig om oude foto’s en documenten uit de Hindostaanse geschie­denis te verza­melen, in het bijzonder foto’s uit de contract­pe­riode (1873–1920) en de periode 1921–1970. Uitgever Sampreshan en Hindorama willen samen een collectie samen­stellen en op deze wijze

De Hindostaanse contract­ar­beiders die naar Suriname kwamen tekenden in het hoofd­depot in Calcutta voor vertrek een definitief arbeids­con­tract. De meerderheid kwam per trein aan in Calcutta en pas na onder­te­kening van hun contract mochten zij gebruik maken van de voorzie­ningen, zoals huisvesting, voeding en derge­lijke. Zij kregen ook nieuwe kleding. De Nederlandse regering zou immers

Belangrijke data en bijzondere ontwik­ke­lingen met betrekking tot de Hindostaanse geschie­denis op een rij. 1863: Afschaffing van de slavernij op 1 juli in Suriname. Dit was een belang­rijke reden voor de Hindostaanse immigratie. 1870: Totstandkoming van het Immigratie traktaat (koelie­traktaat). Er werd toestemming verleend door de Brits-Indische regering aan de Nederlandse regering om Hindostaanse contract­ar­beiders te werven

TOP