Lifecoach en sociaalonderneemster Sunita Chote: 'Maak kracht van je klacht'

Hindorama

SB Fotografie: Sacha de Boer

Sunita Chote (Paramaribo, 1969) is lifecoach en sociaal onder­neemster die op een laagdrem­pelige manier probeert vrouwen met psychische klachten te helpen. De laagdrem­pe­ligheid zit in het bieden van zorg en hulp in een informele setting zoals in een buurthuis of als onderdeel van het vrijwil­li­gerswerk. Haar aandacht gaat in eerste instantie uit naar het welbe­vinden van de persoon zoals wat vindt iemand leuk om te doen, waar wordt zij blij van of waar put zij kracht uit. In deze fase richt Sunita zich niet op de klachten maar juist op de kracht, het talent en de kwali­teiten van iemand. Pas nadat er verbinding is ontstaan tussen haar en de persoon in kwestie komt de vraag aan de orde hoe de klachten kunnen worden omgezet naar kracht en wat er voor nodig is. Met andere woorden, het gaat niet om een (medisch) behan­delplan of andere formele zorg maar om een coachingstraject gericht op veran­dering van gedrag en commu­ni­catie. Sunita noemt het zelf geen hulpver­le­ningstraject, maar coaching. Op dit moment is zij MHFA-trainer (Mental Health First Aid) en ook bezig met de bacheloro­p­leiding HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Ervaringsdeskundigheid (Social Work).

Depressie
Sunita begon haar carrière ooit als medewerkster van het postsor­teer­centrum in Utrecht. Binnen dit bedrijf groeide zij door naar de functie van teamleider. Na een reorga­ni­satie stapte zij over naar Brink’s Nederland waar zij tot 2015 verschil­lende functies bekleedde onder andere als teamleder, vesti­gings­ma­nager en uitein­delijk als kwali­teits­co­ör­di­nator van zeven vesti­gingen. Sunita is op haar achttiende getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Op haar 27e raakte zij in een depressie als gevolg van een jeugd­trauma. Op haar vijfde jaar is zij seksueel misbruikt. Dit misbruik was het begin van een duistere reisgenoot. Op die leeftijd begrijp je niet wat er met je is gebeurd, aldus Sunita. Terwijl zij opgroeide had zij te maken met veel nacht­merries, werd zij een terug­ge­trokken, stil meisje met altijd een boze blik op haar gezicht en op school een eenling. Thuis leek ze wel een spons die alle ruzies, strenge opvoeding opzoog. Het betekende ook dat ze door de trauma­tische ervaring een laag zelfbeeld had ontwikkeld. Ze durfde nooit iets te zeggen of haar gevoel te uiten. De enige oplossing die zij toen zag was op haar achttiende trouwen en uit huis gaan, niet wetend dat haar ‘volle spons’ als reisgenoot met haar meeging. De depressies werden vanaf haar 27e jaar manifest. Voor de familie en haar gezin was het nieuw. Niemand had er ooit mee te maken gehad. Er werd ook niet openlijk gesproken over depressie en andere psychische aandoe­ningen. Als gevolg van de depressie deed Sunita een suïci­de­poging. Vanwege de crisis­si­tuatie werd ze door de huisarts doorver­wezen voor cogni­tieve gedrags­the­rapie. Zo begon haar eigen herstel­proces dat ruim dertien jaar duurde, een periode van vallen en opstaan. Om tot kracht en geluk te komen moest zij zichzelf leren liefhebben en goed voor zichzelf zorgen door de negatieve gedach­te­wereld die zij had ontwikkeld om te buigen naar positi­viteit. Deze zoektocht leidde bij haar ook tot verdieping in  hindoeïsme, meditatie, yoga, mindfulness, het oppakken van vrijwil­li­gerswerk en het lezen van veel inspi­re­rende werken van uiteen­lo­pende schrijvers.

Uitreiking certi­fi­caten Van klacht naar kracht training

Ondersteuning van vrouwen
In 2011 raakte Sunita in contact met vrouwen die ook soort­ge­lijke ervaringen hadden en uit angst niet durfden om hulp te vragen of met lotge­noten te praten. Dit maakte bij haar iets los. Zij heeft toen een training ontwikkeld met de inzichten, kennis wat haar in haar eigen verwer­kings­proces heeft geholpen. Zij startte in Houten met een stichting die op non-profit basis gratis trainingen aanbood aan vrouw met daarbij nazorg en coaching. Het betrof hierbij niet alleen vrouwen met een Hindostaanse achter­grond, maar ook autochtone vrouwen of vrouwen met een islami­tische of chris­te­lijke achter­grond. Deze vrouwen werden via via, door instanties (Buurtteam en Wijkpartners) doorge­stuurd of kwamen bij haar terecht via social media. Daarnaast verzorgt zij ook regel­matig online coaching met cliënten uit Suriname of India.

Ommekeer
In 2015 kwam een reorga­ni­satie bij Brink’s en die leidde bij haar tot de vraag of ze verder in loondienst werkzaam wilde zijn of als ZZP-er verder haar carrière wilde voort­zetten. In de tussentijd had zij inmiddels haar HBO-opleiding Integrale kwali­teits­ma­na­gement afgerond. Met de opgedane ervaringen als vrijwillige lifecoach besloot zij in 2017 als sociaal­on­der­neemster zelfstandig aan de slag te gaan onder de naam peersSCOaching. De inhou­de­lijke kant van haar coachingstraject is een samen­werking met de cliënt. Zij biedt een op een coaching, groeps­trai­ningen, mindfulness, meditatie en langdurige nazorg. De nazorg is het belang­rijkste onderdeel van het coachingstraject omdat de nieuw verworven kennis geïnte­greerd moet worden in het dagelijkse leven en als tweede natuur eigen gemaakt moet worden. Het betekent dat zij mensen leert hun leven anders in te richten of anders om te gaan met trauma­tische ervaringen uit het verleden. Het gaat daarbij vooral om coaching op maat. Een coachingstraject is geslaagd als de persoon in kwestie weer plezier en geluk kan ervaren op diverse leefge­bieden (finan­cieel, werk, studie, gezondheid, relatie) en zelfredzaam kan zijn in de maatschappij.

MK Fotowerken: Mariel Kolmschot

Inspiratie in het Hindoeïsme
Sunita vindt veel inspi­ratie in hindoe­ïs­tische geschriften om mensen te begeleiden bij hun psycho­lo­gische en spiri­tuele proces. Heel veel afbeel­dingen (poster, beeldjes) refereren aan kwali­teiten, eigen­schappen en vaardig­heden die wij allemaal hebben, aldus Sunita. Een voorbeeld is de shivs­hakti (Ardhanarishvara) die in ons allen aanwezig is, een combi­natie van de manne­lijke en vrouwe­lijke energie. Shiv is onze rationele kant, impli­ceert logisch redeneren en analy­tisch denken. Shakti betreft onze gevoels­leven en emoties. Indien wij in staat zijn een balans te vinden tussen onze ratio en gevoels­leven dan wordt het nemen van beslis­singen op zowel het voelen als denken goed afgewogen, aldus Sunita. Verder ziet zij het hindoeïsme als bron van bekende vormen van thera­pieën, zoals regres­sie­the­rapie, meditatie en yoga die mensen helpen om in contact te komen met het hogere zelf en het onder­be­wustzijn.

Gewoon stoer
De confron­tatie met haar eigen depressie heeft Sunita uitein­delijk geholpen om de mens en ziel te vinden achter de psychische klachten. Zij wist de inzichten op basis van kennis, ervaringen, weten­schap en het spiri­tuele met elkaar te verbinden. Er lopen veel vrouwen en mannen die het contact met zichzelf kwijt zijn. Haar advies is dan ook: ‘Geloof in de eigen oerkracht en zorg dat je hulp vraagt om te snappen wat er met je aan de hand is en maak kracht van je klacht!’ In een interview met het tijdschrift Margriet (1 november 2018) verhaalt Sunita over haar drijfveer in haar werk als lifecoach: ‘Ik vind het gewoon stoer om depressie bespreekbaar te maken, gewoon stoer om taboes te doorbreken en stigma te vermin­deren. Het is gewoon stoer een andere vrouw in haar kracht te zetten! Ook gewoon stoer om een mens uit schaam­te­cultuur te halen, gewoon stoer dat ik dat doe als ervarings­des­kundige!’

Op haar website vinden belang­stel­lenden nadere infor­matie over coachingstraject:
www.peerscoaching.com

TOP