Launch van Hindorama.com –
op weg naar een online Hindostaanse community

 

Op 5 juni 2019 werd de web­site van Hindorama.com offi­cieel gelanceerd tij­dens een druk bezochte bijeenkomst in het Indi­an Busi­ness & Cul­ture Cen­tre in Rijswijk. De lancer­ing viel samen met 146 jaar Hin­dostaanse immi­gratie en werd opgeluis­terd met baithak-gana liederen en live paint­ing.

146 jaar Hin­dostaanse immi­gratie. Een mooi moment om een dig­i­taal ver­volg van het tijd­schrift Hin­do­ra­ma in te luiden. Het tijd­schrift dat van 2000–2004 tweemaan­delijks ver­scheen fungeerde als infor­matiebron en vold­eed aan een com­mu­ni­catiebe­hoefte onder Hin­dosta­nen. Met de web­site wordt nagestreefd deze com­mu­ni­catie nog veel inter­ac­tiev­er te mak­en. De bedoel­ing is dat de web­site van een plat­form uit­groeit tot een dig­i­tale gemeen­schap waar mensen zich thuis voe­len in een waardi­ge belev­ing van hun eigen cul­tu­ur te mid­den van diverse andere cul­turen en tra­di­ties.

Hin­do­ra­ma en de Hin­dostaanse immi­gratie zijn nauw met elka­ar ver­bon­den. Wan­neer u de site bezoekt, zal de O in het logo van Hin­do­ra­ma u opvallen. Daar ziet u een beeld vanu­it een patri­jspoort: blauw water en oran­je lucht. Directeur Sampreshan/Hindorama, Rad­jin Thako­erdin, legt uit: ‘De con­trac­tar­bei­ders van wie velen gelokt waren met de belofte dat zij naar het land van Rama zouden wor­den gebracht, moesten een zware zeereis doorstaan. Vaak mocht­en ze niet eens op het boven­dek komen en moesten door kleine gaat­jes naar buiten loeren om iets te kun­nen zien. De zee en de lucht was het enige dat zij zagen. Ik wilde onze herkomst zek­er ver­w­erken in het logo.’

Na de lancer­ing door Kan­ta Adhin, voorzit­ter van het Jnan Adhin Insti­tu­ut, kreeg zij een schilder­ij van Ran­jan Akloe aange­bo­den, waarop in al zijn pracht een pauw staat afge­beeld. Dat was zeer toepas­selijk van­wege de bij­zon­dere sym­bol­iek die de pauw heeft in zow­el de west­erse chris­telijke als de oost­erse tra­di­tie. In de chris­telijke tra­di­tie staat de pauw voor de wederop­stand­ing, een nieuw lev­en. In de oost­erse tra­di­tie wordt de pauw geas­so­cieerd met waardigheid en wijsheid.

Chan Choen­ni, expert op het gebied van de Hin­dostaanse immi­gratie en adviseur van Hin­do­ra­ma,  ging terug naar com­mu­ni­catie in de con­tract­ti­jd en daar­na. Als tijd­schrift heeft Hin­do­ra­ma een bij­zon­dere rol vervult, niet alleen in Ned­er­land, maar ook in Suri­name en heeft het tijds­beeld van Hin­dosta­nen rond de mil­len­ni­umwis­sel­ing vast­gelegd. De web­site is een eigen­ti­jds medi­um.  ‘In deze mod­erne tijd met ver­schil­lende kanalen ver­gaart iedereen zijn eigen infor­matie. Hin­do­ra­ma is zo bij­zon­der omdat het niet alleen voor Hin­dosta­nen en door Hin­dosta­nen is, maar ook óver Hin­dosta­nen gaat’, aldus de heer Choen­ni.

De pre­sen­ta­tor, Joy Bindra­ban, slaagde erin de aan­wezi­gen zich zodanig thuis te lat­en voe­len dat een van hen spon­taan naar voren kwam om een eigen gedicht voor te dra­gen. De Friend­ly Musi­cians onder lei­d­ing van An Sagoe­nie zorgden voor toepas­selijke baithak-gana muziek. De live paint­ing van Ran­jan Akloe stond uit­er­aard ook in het teken van immi­gratie. Alle medew­erk­ers en bezoek­ers wor­den bedankt voor de ste­un en belang­stelling. Het realis­eren van een echte commu­ni­ty kan alleen samen met elka­ar.

Bekijk ook onze mediagalerie!

Klik op de button om meer foto's en video's van de launch te bekijken.

TOP