Jonge kiezers gemobiliseerd voor verkiezingen

Sabitrie Gangapersad

President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede op 30 september 2019 bekend­ge­maakt dat de algemene vrije en geheime verkie­zingen in Suriname op 25 mei 2020 plaats­vinden. Het minis­terie van Binnenlandse Zaken, dat belast is met de organi­satie van de verkie­zingen, is al geruime tijd bezig met de voorbe­rei­dingen. Vorige week werd speciaal voor jonge kiesge­rech­tigden een edutainment event gehouden.

Electoraat
Het electoraat in Suriname bestaat voor ruim 25% uit jonge kiesge­rech­tigden die voor het eerst of voor de tweede keer naar de stembus zullen gaan. Om deze groep te bereiken werd het evenement doorspekt met enter­tainment en infor­matie over de verkie­zingen. De nadruk werd vooral gelegd op welke stappen kiesge­rech­tigden moeten onder­nemen om er zeker van te zijn dat ze op 25 mei probleemloos kunnen stemmen. Het belang­rijkste is dat kiesge­rech­tigden voorkomen op de kiezers­lijst, dat hun persoons­ge­gevens correct zijn en dat ze vooral op het juiste adres staan ingeschreven. Het laatste blijkt bij elke verkie­zingen een groot probleem te zijn. Doordat veel kiesge­rech­tigden elders staan ingeschreven dan waar ze werkelijk wonen, krijgen ze vaak hun oproe­pings­kaart (uitno­diging om deel te nemen aan de verkie­zingen) niet. Bij de verkie­zingen van 2015, waren ruim 39.000 kaarten niet afgegeven. Het overgrote deel had te maken met personen die niet meer op het opgegeven adres woonden.

Juiste adres
Om het aantal onbestelde oproe­pings­kaarten terug te dringen, hebben kiesge­rech­tigden de gelegenheid om tijdens de controle van persoons­ge­gevens hun juiste adres op te geven. Het minis­terie van Binnenlandse Zaken heeft bij de voorbe­rei­dingen van de verkie­zingen ook politieke partijen betrokken. De politieke partijen worden regel­matig geïnfor­meerd over de verkie­zings­werk­zaam­heden en kunnen over verschil­lende zaken discus­siëren met functi­o­na­rissen. Bij de verkie­zingen van 25 mei 2020 is het  politieke partijen verboden om samen te werken of als combi­natie deel te nemen aan het proces. Alle politieke partijen moeten nu ook een waarborgsom betalen voor deelname aan de verkie­zingen.

Foto’s: minis­terie van Binnenlandse Zaken (commu­ni­ca­tieafd.) — Suriname

TOP