JNAN ADHIN INSTITUUT (JAI)

Tijdens een goed­be­zochte studie­mid­dag in Rotter­dam van het Jnan Adhin Instituut (JAI) op 3 december 2023 vond een leven­dige discussie plaats over ontwik­ke­lingen binnen de Hindo­staan­se gemeen­schap in Nederland. Met deelnemers uit de oudere en jongere generatie werd gesproken over onderwerpen als beleving van de Surinaams-Hindostaanse cultuur, Hindo­staan­se identiteit, sociaal-maatschappelijke uitda­gingen, de relatie tussen jongeren

Jnan Adhin Instituut (JAI)

Inleiding Het Jnan Adhin Instituut (JAI) is op 2 april 2004 opgericht. De algemene doelstelling van JAI is om aan alles wat verband houdt met de Surinaams-Hindostaanse, cultuur bekend­heid te geven, alsook dit te verzamelen, te documenteren en te doen uitgeven. Zodoende wordt mede bijgedragen aan vergroting van kennis over de achtergrond van Hindostanen en

(Dit artikel is de derde bijdrage t.b.v. een studiemiddag van het Jnan Adhin Instituut (JAI) op 3 december 2023 te Rotterdam. Eerder zijn bijdragen van dr. Chan Choenni en dr. Ruben Gowricharn gepubliceerd. Zie meer informatie over de studiemiddag onder het artikel.) Een vraag die telkens weer gesteld wordt, is hoe we als Hindo­staan­se ge­meen­schap onze

(Dit artikel is de tweede bijdrage t.b.v. een studiemiddag van het Jnan Adhin Instituut (JAI) op 3 december 2023 te Rotterdam. Eerder is een bijdrage van dr. Chan Choenni gepubliceerd en er volgt nog een bijdrage van dr. Jaswina Elahi. Zie meer informatie over de studiemiddag onder het artikel.) In het kader van 150 jaar Hindostaanse

SURINAME • 10 november 2023 Onthulling borstbeeld Dr.Mr.Drs. Jnan Hansdev Adhin Dr. Sophie Redmondstraat (t.o. de A.T. Calorschool) Programma 10.30 – 11.00    Inloop / Ontvangst gasten – Soekdew Chotoe & Rakesh Adhin 11.00 – 11.10    Welkomstwoord MC / Enige woorden over het leven van J.H. Adhin – Mr. Carlo Jadnanansing 11.10 – 11.20  

(Dit artikel is de eerste bijdrage t.b.v. een studiemiddag van het Jnan Adhin Instituut (JAI) op 3 december 2023 te Rotterdam. Binnenkort volgen bijdragen van dr. Ruben Gowricharn en dr. Jaswina Elahi. Zie meer informatie over de studiemiddag onder het artikel.) De Hindostaanse gemeen­schap heeft binnen een tijdsbestek van 150 jaar twee grote migraties onder­gaan. Na

Dr. mr. drs. Jan Adhin. Zo stond wijlen dr. Jnan Hansdev Adhin bekend in Suriname. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd hij beschouwd als een van de geleerdste, zo niet de meest geleerde persoon van Suriname. Op 24 januari 2021 zou Jnan Adhin 94 jaar zijn geworden. Hij overleed echter op 16

Dr. mr. drs. Jan Adhin. That is how the late Dr. Jnan Hansdev Adhin was known in Suriname. In the sixties of the last century, he was considered one of the most learned, if not the most learned person in Suriname. On 24 January 2021, Jnan Adhin would have become 94 years old. He died,

“Het Hindoeïsme is geen godsdienst in de zin van het Christendom of de Islam. Het is een le­vens­houding, daar het uitgaat van de ver­on­der­stelling dat religie niet zozeer een juist geloof als wel een juist leven is. Niet geloof en dogma’s zijn belangrijk, maar gedrag en le­vens­wijze”. “Want mens-zijn is niet gegeven, doch opgegeven; het

SHRÍ SARASVATÍ DEVÍ …”Godin” van Kunst en Wetenschappen…   I  ORIËNTERING EN VERKENNING 1  Enige Aspecten van het Hindoeïsme 1.1  Inleiding Het Hindoeïsme is geen godsdienst in de zin van het Christendom of de Islam: het heeft geen stichter en kent geen belijdenis (credo). Het is een levenshouding, daar het uitgaat van de veronderstelling, dat

BHAGVÁN BUDDHA …In-Beweging-Brenger van het Wiel van de Wet…   II  ORDE EN WETMATIGHEID 1  Dharm: Grondslag van en Norm voor het Leven 1.1  Dharm: een Kernbegrip Eén der voornaamste fundamenten van de Indische cultuur is een sedert de grijze oudheid tot ons gekomen diepgeworteld besef van orde en regelmaat in het universum. Reeds in

BHAGVÁN KRISHNA …Onderrichter van de Wegen naar het Spirituele…   III  OEFENING EN DISCIPLINE 1  Dharm-Lakshan: Tien Beginselen der Moraal 1.1  Kenmerk en Beginsel Reeds in de aloude Rig-Veda treffen wij de overtuiging aan, dat er een immanente kosmische orde (rita) bestaat, zich manifesterend in auto­no­me kosmische verschijn­se­len en gebeur­te­nis­sen, die door hun regelmaat van

BHAGVÁN RÁM …Lichtend Voorbeeld voor Mens en Maatschappij…   IV  INDIVIDU EN GEMEENSCHAP 1  Rinatraya: Drievoudige Schuld van de Mens 1.1  Schuld en Plicht Nog te vaak bestaat in het Westen de opvatting, dat de Indische cultuur we­reldverzakend en asce­tisch, levensont­ken­nend en pessimistisch zou zijn; dat het leven wordt be­schouwd als een groot kwaad, waarvan

Rákhi: Beschermingskoord Één van de feesten die niet op bijzonder opvallende wijze worden gevierd, doch die een diepe zin hebben, is de Rakshá-Bandhan of het Rákhi-feest, ook wel Sávani– of Salúno-feest geheten. Evenals met vele andere feesten het geval is, verliest ook van dit feest de oorsprong zich in het grijze verleden van de Indische

Vorm en Inhoud Tweemaal in het jaar, gedurende negen nachten (navrátri), vindt een bijzondere verering plaats: de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwelijke aspect van het goddelijke, bekend als Shakti (letterlijk: kracht of energie) of Deví (d.i. de vrouwelijke vorm van Dev = de stralende). De “Navrátri” (in het Sarnámi: Navrátan) – in

Universeel Feest Het Holífeest, dat ook onder de dialectische benaming Phaguá bekend staat, is een nieuwjaarsfeest en een overwinningsfeest, met een universeel en democratisch karakter: de viering ervan beperkt zich niet tot de belijders van slechts één godsdienst, doch de gehele buurtschap doet eraan mee, zonder onderscheid van rang of stand, leeftijd of geslacht. De

Speciaal aan Shiva gewijd is de nacht van de veertiende dag (chaturdashí) van de donkere maandhelft (krishna-paksh) van elke maand. Maar van al deze Shivrátri’s is die van de maand Phálgun of Phágun (febr./maart) de belangrijkste; deze staat bekend als Mahá-Shivrátri (de Grote Nacht van Shiva), dit jaar (1990) vallend op 24 februari. Waarom juist

Lichtfeest De symboliek van het licht speelt in alle culturen en godsdiensten een belangrijke rol. Want het licht is niet alleen de fysisch noodzakelijke voorwaarde voor het zien, waardoor de mogelijkheid van oriëntering in en verkenning van de wereld wordt geschapen. Maar ook in diepere psychologische zin voldoet het licht in een wezenlijke behoefte, omdat

Ik denk dat het goed is in dit gezelschap iets te vertellen over een man die mag gelden als een van de grote figuren uit de Surinaamse geschiedenis, al staat er geen standbeeld voor hem op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. De jongeren in dit publiek zullen mogelijk niet beseffen wat de erfenis is geweest die

TOP