Interview met VHP-voorzitter Chan Santokhi

www.hindorama.com

De VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij)  is één van de grootste politieke partijen van Suriname. De partij werd in 1949 opgericht. Het Jubileumboek 70 jaargeeft een beeld van de partij over 70 jaren. Chan Santokhi is sedert juli 2011 partij­leider en de VHP is onder zijn leiding bezig aan een trans­for­matie.

We zien een verloop van de tradi­ti­onele VHP naar een Orange Movement. Heeft u de aanzet tot deze trans­for­matie gegeven? Wat was de noodzaak hiertoe?

Na de verkie­zings­uitslag van 2015 heb ik samen met deskun­digen een grondige analyse gemaakt. VHP was die verkie­zingen samen met een aantal andere partijen ingegaan in de zogeheten V7 combi­natie. Van alle partijen in de V7 combi­natie was de VHP de enige die was gegroeid. Het was duidelijk dat de combi­natie die uitging van het bundelen van de verschil­lende achter­bannen niet meer aanspreekt. Mijn conclusie was duidelijk, het moet anders. Ik ben toen een traject ingegaan om vooral te luisteren naar alle stemmen en meningen, zowel binnen als buiten de partij. De uitkomst was helder: om te groeien moeten we zelf sterk en breed zijn. De VHP zal met woord en daad moeten laten zien dat ze een nationale partij is. Groeien door sommige delen van het ‘electoraat’ te outsourcen aan andere partijen werkt niet. We moeten het zelf doen. Dit inzicht had als logische conse­quentie dat de VHP zelfstandig de komende verkie­zingen in 2020 ingaat. Let wel, ik zeg niet dat we alleen de verkie­zingen ingaan. We gaan zelfstandig de verkie­zingen. Ik zeg dat omdat het voor eenieder duidelijk moet zijn dat we de crisis waar we voor staan gezamenlijk zullen moeten oplossen. De VHP zal samen­werken met eenieder die het goed meent met Suriname.

U bent een succesvol minister van Justitie en Politie geweest. Wat is uw meest bijzondere ervaring van toen? Daarna bent u voorzitter van de partij geworden. Wat is in die functie uw meest bijzondere ervaring tot nu toe?

Als minister van Justitie en Politie: het aannemen van vele wetten die de basis zijn voor vernieuwing en verste­viging van de rechts­staat. Veel mensen weten niet dat onder mijn leiding de vernieuwing van het burgerlijk wetboek is afgerond. Met o.a. verbe­tering van de rechts­po­sitie van de vrouw. Verder ben ik er trots op dat ik als minister van Justitie heb kunnen zorgen voor een veilige samen­leving. Suriname kreeg daar zelfs inter­na­ti­onale waardering voor.

Als partij­voor­zitter was de 70ste verjaardag van de VHP in januari van dit jaar voor mij een bijzonder moment. Het was mooi om te zien hoe de trans­for­matie van de partij vorm krijgt. Hoe we ons als nationale partij hebben gepre­sen­teerd. Het was voor velen ook het bewijs dat de trans­for­matie reëel is en dat we groeien. De partij is intussen uitge­groeid tot een nationale beweging, de Orange Movement.

U heeft onlangs in een toespraak de garantie gegeven dat de VHP alle Surinamers uit hun armoedige situatie zal halen. Kunt u die garantie wel geven? 

De taak van een politiek leider is om met visie en daadkracht te handelen in het belang van land en volk. Het is onze taak als politici om ervoor te zorgen dat elke stap die we nemen er één is om het leven van onze medemens te verbe­teren. Als we met die instelling aan het werk gaan zal het ook beter gaan. Als we met die houding van dienst­baarheid aan de samen­leving zaken aanpakken, dan zal het leiden tot verbe­tering van het leven van eenieder. Deze houding is een breuk met het corrupte handelen van de huidige regering, die niet bezig is met de samen­leving, maar met eigen­belang.

U heeft ook gezegd dat VHP voor 28 zetels gaat? Hoe hoog schat u die kans? En wat doet u als het niet lukt? (red: er zijn in totaal 51 zetels te behalen)

Een politiek leider die niet de grootste wil worden, die niet de meerderheid wil halen, kan beter thuis­blijven of met pensioen gaan. Red Suriname! Dat is de ambitie van de VHP. Die ambitie kan je niet waarmaken als je geen stevig mandaat krijgt van de kiezer. Ja, ik steek mijn nek uit en dat doe ik omdat ik weet dat de VHP dat kan. Juist deze nieuwe VHP, de brede VHP, de VHP met 70 jaar ervaring en wijsheid. De VHP die al eerder het land uit crises wist te halen. Ik ga voor het redden van Suriname, voor nu en volgende generaties, maar dan heb ik wel vertrouwen en mandaat nodig. En 28 zetels is een stevig mandaat. Tot we weten wat de kiezer heeft besloten op 25 mei 2020, heeft het geen zin om te specu­leren over hypothe­tische uitslagen. Ik focus me op het winnen van de verkie­zingen.

De schul­denlast van Suriname is heel hoog voor zo’n kleine bevolking. Heeft u hier een oplossing voor mocht VHP in mei 2020 aan de macht komen?

Ja, het kan én het moet. De schul­denlast zal aangepakt moeten worden. Dit probleem zal niet van de een op de andere dag zijn opgelost. Belangrijk is dat een nieuwe regering vertrouwen wint en krijgt. Als dat vertrouwen er is, dan is er heel veel mogelijk. Dan staat ook het buitenland klaar om te steunen met handel en inves­te­ringen. Als er vertrouwen is, dan zijn inves­teerders ook weer bereid bedrijven en projecten in Suriname te finan­cieren. We hebben deskun­digheid in huis en er wordt aan verschil­lende scenario’s gewerkt en gerekend. Deze regering heeft in de afgelopen bijna 10 jaar alle geloof­waar­digheid en vertrouwen verkwanseld. Dat maakt ook dat de VHP nu groeit, mensen hebben vertrouwen in ons.

Hoe bekend bent u onder Hindostanen in Nederland en hoe kunnen zij u helpen bij de verkie­zingen?   

Zoals ik in mijn antwoord op de eerste vraag al heb aange­geven, kijkt de nieuwe VHP, de Orange Movement, niet naar etniciteit of afkomst. We zijn allemaal Surinamers. Ja, ieder met zijn eigen identiteit, cultuur en geloof, maar eerst en vooral zijn we Surinamers. Dus ik reik mijn hand uit naar allen die Suriname willen helpen redden. Zowel in Suriname als daarbuiten. Ik zeg daarom: we zijn met één miljoen Surinamers samen. Dat is de power, die we moeten mobili­seren. Alle Surinamers in het buitenland kunnen helpen. Je hebt misschien geen stemrecht in Suriname, maar je hebt wel een stem! Gebruik die stem, help mee om familie en vrienden bewust te maken hoe belangrijk hun stem in 2020 is. Hun stem kan het verschil maken. Het verschil tussen doorgaan met armoede en corruptie, of een toekomst waar we weer gaan groeien en bloeien.

Hoe wilt u de gemeen­schap in Nederland bereiken?

De campagne is zoals gezegd gericht op alle Surinamers en niet op één bepaalde etniciteit. Het belang­rijkste is voort­du­rende commu­ni­catie. Via social media, via de pers, via eigen media, via activi­teiten van de VHP-kernen, zowel in Suriname als Nederland. In Suriname hebben we voort­durend Meet the People campagnes. We zijn continu in gesprek met mensen in het veld. De momenten waarop ik in Nederland ben, gebruik ik ook om mensen te ontmoeten via bijeen­komsten van VHP Nederland.

Probeert u ook, in het bijzonder, jongeren te bereiken? Denkt u dat jongeren in Suriname gaan stemmen op VHP nu de huidige regering hun letterlijk ‘uitkoopt’?

Jongeren zijn in elk opzicht belangrijk voor de VHP en voor Suriname. Zowel jongeren in Suriname als in Nederland. Uiteindelijk gaat het erom Suriname te redden zodat ook zij een goede toekomst hebben. We merken in het veld dat jongeren zich steeds meer tot de Orange Movement aange­trokken voelen. Ze zien dat we serieus bezig zijn en dat we perspectief bieden. Niet via pakketten, maar met mogelijk­heden voor nieuwe vormen van business. In de ICT, in moderne agro-industrie in duurzame bescherming van het milieu en ons tropisch regenwoud. Nieuwe terreinen waar de VHP straks ook op zal inzetten om weer te kunnen groeien. Uit de laatste peilingen die zijn gehouden in Paramaribo en Wanica, zien wij ook de verschuiving van jongere kiezers naar de VHP toe. Ook jongeren die vorige keer anders hadden gestemd, merken dat ze bedrogen zijn uitge­komen. Tijd voor een andere politiek. Een politiek die de burger centraal stelt, en niet de politicus.

Hoe denkt u te voorkomen dat personen die niet competent of integer zijn minister worden? Dus hoe zorgt u ervoor dat er een clean government komt?

Integere bestuurders zijn essen­tieel om het land weer op te bouwen. De corruptie waar deze regering voor verant­woor­delijk is, moet worden gestopt. En het weer terug­halen van gestolen gelden zal toppri­o­riteit zijn. Er zal een stevige selec­tie­pro­cedure zijn voor kandi­daten voor minis­te­riële of andere bestuurs­functies. Anticorruptiewetten die ik als minister van Justitie en Politie door het parlement heb geloodst, zullen weer nieuw leven worden ingeblazen. Dat geldt ook voor regel­geving die belan­gen­ver­stren­ge­lingen moet voorkomen en die trans­pa­rantie verschaft in het vermogen van hoge publieke functies. Veel wetten en regels zijn er al, ze worden alleen niet toegepast. Wij gaan dat wel doen. Integriteit en goed bestuur zijn voor mij kernwaarden. We moeten zelf het goede voorbeeld geven.

Foto: Ranjan Akloe e.a.

TOP