Historisch Erfgoed met inspirerende personen - Hum Log

[12 juli 2023]

In 2023 vieren we een bijzondere mijlpaal: het is 150 jaar geleden dat de eerste Hindostaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. Dit lustrumjaar is voor Stichting Hum Log een unieke gelegenheid om een lang gekoes­terde wens te verwezenlijken, namelijk de ontwikkeling van een archief dat betekenisvolle bijdragen van Hindostanen aan Suriname en de Hindostaanse gemeenschap in Nederland vastlegt.

Het doel van dit archief, in de vorm van een database, is tweeledig. Ten eerste willen we de kennis over belangrijke bijdragen van Hindostanen vergroten en daarmee anderen, met name jongeren, inspireren en motiveren ook een maatschappelijke bijdrage te leveren. De missie en doelstellingen van Hum Log zijn gericht op versterking en verbetering van de positie van Hindostanen in Nederland.

Daarnaast zien we het archief als een erkenning en waardering voor de prestaties van de betrokken indi­vi­duen, die zo een blijvende plaats krijgen in de Hindostaanse geschiedenis. De database zal op de website van Hum Log via een button “Hindostaans erfgoed” toegankelijk zijn. Het ligt in de bedoeling de database eind 2023 te lanceren.

Hum Log hecht aan actieve betrokkenheid van eenieder bij de samenstelling van dit waardevolle archief en moedigt daarom aan tot het indienen van suggesties.

Criteria voor opname in het archief

Personen die voor opname in het archief zullen worden geselecteerd, dienen ten minste te voldoen aan de volgende criteria:

  • ze moeten afstammelingen van Surinaams-Hindo­staanse immigranten zijn. Dat wil zeggen dat tenminste één ouder of voorouder van Surinaams-Hindostaanse afkomst moet zijn;
  • ze dienen een bijzondere prestatie te hebben geleverd. Het gaat daarbij om een uitzonderlijke en/of bovengemiddelde prestatie die, onder meer verband kan houden met:
    – specifiek bereikte doelen;
    – gerichtheid op de samenleving of gemeenschap;
    – de impact voor toekomstige generaties (prestatie die een stempel heeft gedrukt of die de weg voor anderen heeft geplaveid om zich te kunnen ontplooien)

Er zullen personen worden geselecteerd uit diverse sectoren, waaronder sociaal ondernemerschap, gezond­heid, ondernemerschap, juridische sector, bestuur en wetenschap, onderwijs, economie, politiek, landbouw, vrijwilligerswerk, sport, cultuur, kunst, media en religie.

De verzamelde gegevens zullen zorgvuldig worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen uitsluitend met toestemming van de daarbij betrokkenen worden opgenomen.

Zorgvuldige beoordeling

Een onafhankelijke toetsingscommissie zal de voorstellen zorgvuldig beoordelen. Deze commissie bestaat uit deskundigen met expertise op verschillende gebieden, waaronder geschiedenis, cultuur, onderzoek en maat­schap­pe­lijke betrokkenheid. Zij zullen elke voorgestelde persoon en hun bijdrage aan de Hindostaanse gemeenschap nauwgezet evalueren om ervoor te zorgen dat de selectie objectief en rechtvaardig plaatsvindt. In overeenstemming met de genoemde criteria zal de commissie onder meer kijken naar de impact van de prestatie(s), de relevantie voor de Hindostaanse ge­meen­schap, de historische betekenis van de prestatie(s) en de sociale bewogenheid van de betreffende personen. Daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit van sectoren en achtergronden van de betrokken personen.

Stichting Hum Log hecht grote waarde aan een transparant en rechtvaardig selectieproces en zal ervoor zorgen dat de beslissingen van de toetsingscommissie zorgvuldig worden gedocumenteerd. Op deze manier kan de gemeenschap vertrouwen op de authenticiteit en betrouwbaarheid van de opgenomen informatie in het archief.

Indienen van suggesties

Als u van mening bent dat er een persoon is die voldoet aan de criteria, aarzel dan niet uw suggestie voor 1 september 2023 te sturen naar: info@humlog.nl

Uw bijdrage is van onschatbare waarde voor het creëren van een zo volledig en divers mogelijk archief.

Voor meer informatie zie: https://humlog.nl/ of neem contact op met:

  • Mohamed Mahawat Khan, voorzitter Hum Log: 06 533 72 535
  • Savitri Changoe, secretaris Hum Log: 06 122 34 990
TOP