Column Chan Choenni:

Hindorama nu digitaal en gratis!

Het glossy magazine Hindorama van en voor Hindostanen heeft vijf jaar bestaan. Van 2000 tot en met 2004 werd dit kleur­rijke tijdschrift tweemaan­de­lijks uitge­bracht door uitge­verij Sampreshan. Hindorama had gretig afzet en smachtend werd door velen gewacht op het nieuwe nummer, maar helaas waren veel lezers niet bereid om het blad te kopen of zich te abonneren. Vaak werd het tijdschrift geleend en regel­matig werden de artikelen gekopieerd. Het is dan ook begrij­pelijk dat uitgever/bladmanager Radijn Thakoerdin en hoofd­re­dacteur Kanta Adhin besloten om ermee te stoppen.

Hindorama heeft het tijds­beeld na de eeuwwis­seling (het millennium) vastgelegd met betrekking tot de Hindostanen in Nederland. Hindostanen aan de Noordzee was toen de gevleu­gelde aanduiding. Maar ook relevante ontwik­ke­lingen in Suriname, India en de Indiase diaspora werden gedocu­men­teerd. Na 14 jaar komt Hindorama opnieuw in beeld op eigen­tijdse wijze, namelijk digitaal. Hindorama is een website geworden met dezelfde ambities. Het is van en voor Hindostanen en richt zich ook op de Indiase diaspora. Nu kan iedereen op elk gewenst moment naar de website gaan om infor­matie tot zich te nemen en/of uit te printen. Discussies  volgen en zelf een bijdrage leveren via de Hindorama blog, is ook mogelijk. Bovendien is Hindorama nu gratis te downloaden en er is dus geen finan­ciële knelpunt meer.

Banbás
Met de lancering van de website kunnen wij met een knipoog vaststellen dat Hindorama een zogenaamde Banbás heeft doorstaan. Met Banbás wordt gerefe­reerd aan de zogeheten verbanning van de Goddelijke incar­natie Rama uit het epos Ramayana. Na veertien jaar van omzwer­vingen en avonturen (ban betekent woud) en wijzer geworden kwam hij met zijn echtgenote Sita terug naar Ajodhya om de troon te bestijgen. In onze digitale  eeuw  is veertien jaar (2005 — 2018) een vrij lange periode, mede gelet op de snelle veran­de­ringen die zich hebben voltrokken in de brede samen­leving en binnen de Hindostaanse gemeen­schap in het bijzonder.

Asha Bhosle

Ik stip in vogel­vlucht enkele veran­de­ringen in Nederland aan:

Allereerst vormen  de tweede en derde generatie Hindostanen  - dat zijn degenen die geboren zijn in Nederland – de meerderheid van de Hindostaanse bevolking.  Van de eerste generatie – zij die in Suriname zijn geboren — zal een aanzienlijk deel binnen 10–25 jaar uitsterven. Het is immers al 45 jaar geleden dat de grote emigratie van Hindostanen uit Suriname naar Nederland op gang kwam.

Ten tweede zijn er veel meer vrijge­zellen binnen de Hindostaanse gemeen­schap ‑ook in Suriname- verge­leken met vroeger. Er zijn verhou­dings­gewijs ook minder kinderen. Het zogeheten vrucht­baar­heids­cijfer onder Hindostaanse vrouwen is drastisch gedaald.

Ten derde moeten velen presteren in de ratrace met een overdosis aan infor­matie die via internet beschikbaar is. Hierdoor is er sprake van keuzestress. Welke infor­matie moet je tot je nemen? En nu heb je ook nog Hindorama!

Ten vierde is er sprake van indivi­du­a­li­sering en het verslijten van familie­banden en sociale relaties.

Tenslotte is er een toename i n de zogeheten consu­men­ten­soe­ve­rei­niteit. Op elk gewenst moment kan men door het ruime en gevari­eerde aanbod in de zogeheten sociale media – facebook, Instagram, youtube en derge­lijke- infor­matie tot zich nemen en delen. Het grote aantal (satelliet)zenders leidt ertoe dat velen niet meer naar dezelfde (televisie) programma’s kijken. Dat leidt ook tot verwa­tering van de identiteit.

Prof. dr. Chan E.S. Choenni

Met medewerking van de lezers en gebruikers kan de Website Hindorama Hindostanen een identi­fi­ca­tiepunt bieden. Hindorama wordt  weer een venster op de ontwik­ke­lingen van de Hindostaanse gemeen­schap ‑niet alleen in Nederland- maar ook in Suriname . En juist doordat in beide landen mensen  vaak tegelij­kertijd dezelfde artikelen kunnen lezen en op elkaar kunnen reageren, kan Hindorama ook een bijdrage leveren tot instand­houding van de Hindostaanse identiteit. Het succes van Hindorama is deels in handen van de webmaster Radijn Thakoerdin en de vrijwil­ligers, maar ander­deels in handen van de lezers en gebruikers. Laten wij samen Hindorama tot een succes maken. Immers: op degenen die het goed of beter gehad hebben rust de verplichting om goed te doen en niet om te kijken. Seva karna hamar Dharma hai. (Vrij vertaald: Dienstbaar zijn is mijn levenspad). Laten wij hopen dat Hindorama de komende vijf jaar en hopelijk veel langer een dienstbare rol kan vervullen.

TOP