Hanumán chálísá in Nederlands

Sabitrie Gangapersad

Op inter­net zijn er vele ver­sies van de Hanumán chálísá beschik­baar. Ver­schil­lende arti­esten bren­gen de lofzang op geëi­gende wijze ten gehore. Som­mige zijn heel snel gezon­gen en anderen weer langza­am met een aangepast refrein. Over een week komt er een nieuwe video van de Hanumán chálísá uit. Hierin pre­sen­teren veer­tig Suri­naamse jon­geren de chálísá in ruim vijf­tien minuten in het Ned­er­lands. Met dit ini­ti­atief wil de Sticht­ing Yuvadal Suri­name (SYS) dat mensen de diepere beteke­nis van de verzen beter begri­jpen.

SYS begon in juni 2019 jon­geren te polsen om mee te werken aan het project. “De verzen zijn ver­taald in het Ned­er­lands en waar nodig aangepast. Elke vers wordt door een jon­gere ver­tolkt in het Ned­er­lands met een Engelse onder­titel­ing erbij”, vertelt SYS-voorzit­ter Karan Jages­sar. “Er hebben Suri­naamse jon­geren vanu­it Ned­er­land en zelfs Chi­na een bij­drage geleverd. Die hebben hun video’s opgenomen en opges­tu­urd. In Suri­name hebben we op ver­schil­lende locaties gefilmd zoals Nieuw Ams­ter­dam, Baba en Mai plein, Pal­men­tu­in en Gronin­gen. In de Hanumán chálísá wor­den de helden­daden van Hanumán bezon­gen zoals ver­wo­ord door Goswa­mi Tul­si­das, schri­jver van de Ram­char­it Man­as (Ramayana). Hanu­man wordt gezien als de grootse devoot van Ram.”

SYS werkt als cul­turele jon­gerenor­gan­isatie intussen ook aan een ander project over hin­doe huwelijk­sritue­len. “We hebben mensen gevraagd om alle vra­gen die ze hebben over het huwelijk bij de Sanatan Dharm en Ariërs naar ons op te sturen. Hieruit hebben we ruim 85 vra­gen gesor­teerd. We gaan een serie video’s mak­en waarin de vra­gen wor­den beant­wo­ord door deskundi­gen.” De SYS is vorig jaar ook begonnen met het geven van Hindi­lessen via Sanatan Dharm tele­visie. Jages­sar noemt dit een ges­laagd project. “De lessen geven de basale zak­en met betrekking tot de Hin­di­taal. Wie daarin verder wilt verdiepen, moet zich aansluiten bij een Hindischool.” Sinds haar opricht­ing in 2014 heeft SYS zich voor­namelijk bezigge­houden met cul­turele activiteit­en zoals de jaar­lijkse Hin­di Bhasha ka Milan, een nationale com­peti­tie om de taal lev­endig te houden en een boost te geven. Vorig jaar is besloten om ook aan­dacht te schenken aan maatschap­pelijke kwest­ies. Daarom houdt de SYS op 2 augus­tus een zoom-meet­ing over de boedel­prob­lematiek in Suri­name. “Dat onder­w­erp speelt in de samen­lev­ing en weinig mensen weten hoe dat pre­cies in elka­ar zit en welke mogelijkhe­den er zijn. Van­daar dat we het onder­w­erp lat­en behan­de­len.”

Foto’s: Karans­ing Jages­sar

TOP