Handboek over past-life therapie in Suriname

Sabitrie Gangapersad

PARAMARIBO — Ronald van der Maesen en Cecillia Manichand hebben vorige week een handboek over past-life therapie in Suriname uitge­bracht. Het boek bevat infor­matie over deze nieuwe therapie, de behan­del­tech­nieken die worden toegepast en de resul­taten van een tevre­den­heids­on­derzoek onder meer dan honderd cliënten.

Complement
Het handboek wordt gezien als een enorme aanwinst, complement (aanvulling) voor de gezond­heidszorg en bekroning van ruim twee decennia werk in Suriname. “Reïncarnatie is de basis voor past-life therapie. Vaak wordt reïncar­natie geasso­cieerd met het hindoeïsme, maar het is veel univer­seler”, zegt professor Jack Mencke, die het voorwoord van het boek heeft neergepend. “De ziel is eeuwig en incar­neert. Niet alleen de Hindoes geloven het, maar ook in andere culturen, zoals bij de Saramaccaners is dit bekend. Die groep gelooft dat eigen­schappen van de overleden persoon terugkomt in het lichaam van een nieuw geborene. Dit handboek geeft inzichten in de mogelijk­heden van past-life therapie voor chronische, psychische, licha­me­lijke en relati­onele problemen. Het is een vernieuwing in het weten­schap­pelijk denken”, benadrukt Mencke en noemt daarbij ook de promotie van Kamla Nannan Panday-Jhingoerie die in februari haar proef­schrift over pluralisme/integratie van past-life therapie in de gezond­heidszorg presen­teerde.

Verworvenheid
In de 535 pagina’s van het boek worden drie facetten behandeld: past-life therapie en de ontwik­keling ervan, behan­del­tech­nieken en de praktijk. “Als vedantik en filosoof geloof ik in de wet van karma. Kennis kun je op verschil­lende manier krijgen: door waarneming, het af te leiden, analogie, deductie of door ervaring. Past-life therapie is voor mij het bewijs en beves­tiging van alles wat ik heb gelezen in boeken zoals de Bhagavad Gita en Upnishads.  Voor de gezond­heidszorg is dit boek een zegen. Er zal weerstand zijn om het toe te passen, maar  dat moet je overwinnen. De regering is bezig met een commissie voor alter­na­tieve genees­wijzen. Groepen krijgen een platform om door toetsing, scholing en praktijk emperisch materiaal te verza­melen. We moeten meer vaart zetten. Laat het niet zo zijn dat de Wereld Gezondheidsorganisatie ons deze nieuwe therapie aanbiedt, maar laat het onze verwor­venheid zijn”, zegt vicepre­sident Ashwin Adhin die het eerste exemplaar van het boek heeft ontvangen en zich zelf ook in de materie heeft verdiept.

Uniek en zorg op maat
Bij past-life therapie worden de oorzaken van klachten en problemen niet alleen in het huidig leven, maar ook in vorige levens gezocht en gevonden. Dit maakt de therapie uniek en zorg op maat. Het vinden van de oorzaak, veelal trauma­ti­se­rende gebeur­te­nissen die alsnog moeten worden verwerkt, leidt tot een trauma­be­han­deling waarvan de positieve resul­taten weten­schap­pelijk zijn aange­toond. Ook mensen met ‘vreemde’ niet-eigen, vaak hinder­lijke energieën ervaren bevrijding. In het boek is opgenomen het resultaat van een tevre­den­heids­on­derzoek onder honderd cliënten, die in de afgelopen vijf jaar in deze behan­deling hebben ondergaan. Daarnaast bevat het boek twintig casussen van Nederlandse en Surinaamse thera­peuten waarin aandacht wordt besteed aan de behan­deling van levens­be­drei­gende ziekten, dementie, werken met kinderen, innerlijk kind, winti, celthe­rapie en inter­me­diair therapie wanneer de cliënt zelf niet in therapie kan verschijnen.

Bij de foto: De schrijvers Cecillia Manichand en Ronald van der Maesen bij de presen­tatie van het handboek over past-life therapie in Suriname.

Foto: Sabitrie Gangapersad

TOP