Een inkijk aan de hand van vragen aan de schrijver

Handboek De Vedische Dharma ~ prof. dr. Chan Choenni

Waarom heeft u het boek de Vedische Dharma geschreven?

Er bestaan veel boeken over het Hindoeïsme. Maar er zijn weinig boeken in het Nederlands die op gemak­ke­lijke en overzich­te­lijke wijze de belang­rijkste opvat­tingen en inzichten over het Hindoeïsme voor het voetlicht brengen. Daarom heb ik dit boek geschreven. Ik ga in dit boek in het bijzonder in op de Vedische Dharma. Dat is primair gebaseerd op de Veda’s; dat zijn de belang­rijkste heilige boeken van het Hindoeïsme.

Waar gaat het boek de Vedische Dharma precies over?

Het is een handboek voor moraal, karma, mantra’s, rituelen en bhajans (spiri­tuele liederen)en geeft antwoord op eigen­tijdse vraag­stukken vanuit de Vedische Dharma. Het is namelijk gebaseerd op inzichten en wijsheden die hun wortels hebben in het oude India van 2.000 voor Christus tot 500 na Christus. Die inzichten zijn ‑zoals gezegd- primair gestoeld op de Veda’s – vier zeer oude heilige geschriften – en op andere religieuze werken. Dharma is een breed concept; het is breder dan religie. Dharma is een hele levens­be­schouwing en biedt daarom een betrouwbaar kompas om een goed leven te leiden en op de juiste manier te handelen. Leven in overeen­stemming met de Dharma bepaalt jouw Karma. De Vedische Dharma is onderdeel van het Hindoeïsme; eigenlijk is deze levens­be­schouwing het fundament daarvan.

 Het is dus geen boek over alleen maar de Arya Samaj?

Klopt! Dit boek is veel breder en voor alle stromingen bedoeld. Het gehele Hindoeïsme wordt in vogel­vlucht bestreken. Dat wil zeggen heel kort worden verschil­lende aspecten behandeld. Het is dus een kennis­making met het Hindoeïsme. Na dit boek kan men ‑indien nodig- de gespe­ci­a­li­seerde boeken gaan lezen. Dit boek is als het ware een inleiding of beter gezegd een intro­ductie. Als je het hebt gelezen, heb je een redelijk beeld gekregen. Dat heb ik ook gehoord van personen die het boek al hebben gelezen. Sommigen hebben het naast hun bed. Een lezer had het in het ziekenhuis naast zijn bed. Hij vertelde dat hij als troost en therapie dit boek heeft gelezen. Ik vind dit een mooi compliment. Ik wilde namelijk een bruikbaar boek schrijven; dus dat het wordt gelezen, vind ik mooi.

Maar het Hindoeïsme is toch heel ingewikkeld en veelvormig?

Juist daarom heb ik dit boek geschreven. Ik heb het boek in twee delen ingedeeld.

Deel I bestaat uit 10 hoofd­stukken. Deze gaan over uiteen­lo­pende onder­werpen variërend van de kennis over God en de verschil­lende wegen om God te bereiken, deugd­zaamheid en dienst­baarheid (seva) en de Vedischelevens­wijze. Ook thema’s als humaniteit en mensen­rechten, bestuur en leider­schap, opvoeding en gezins­leven, zelfbe­heersing en duurzaamheid komen aan bod in de verschil­lende hoofd­stukken. Tevens worden thema’s als tolerantie, non-discri­mi­natie en accep­tatie van mensen behorend tot het derde geslacht (LGBTI) gebaseerd op de Vedische bronnen behandeld. Hoofdstuk 10 van deel I gaat over riten en rituelen. Deel II bevat praktische infor­matie.

Geeft u ook praktische infor­matie over, bijvoor­beeld, liederen bij crematie en betekenis van symbolen?

Ja. Deel II geeft naast een korte inleiding over het Hindoeïsme en de verspreiding van de Hindoes over verschil­lende gebieden in onze wereld veel praktische infor­matie. Dit deel geeft tevens uitleg over het vuurof­fer­ri­tueel (havan/puja) en de Vedische i.c. Hindoe symbolen. Verder wordt aandacht geschonken aan epische werken als de Ramayana en Mahabharata en aan relevante passages over goed en kwaad in de Bhagavad Gita. Ook zijn er zestien bhajans (spiri­tuele liederen) in dit deel opgenomen, zowel treur­lie­deren als loflie­deren. De tekst daarvan is in het Hindi (in Romaanse spelling), maar de betekenis ervan is weerge­geven in het Nederlands. Dit handboek is dus niet alleen voor Hindoes bestemd maar voor iedereen die meer wil weten over de Vedische Dharma.

Is het boek dan ook voor niet-Hindoes?

Jazeker! Deze publi­catie kan beschouwd worden als een kennis­making met de Vedische Dharma en met de breedheid van het Hindoeïsme vanuit een humanis­tisch perspectief.Ik denk aan autochtone Nederlanders en Surinamers, maar vooral ook aan Hindostaanse moslims. Je kunt het boek kopen en bijvoor­beeld cadeau geven bij verjaar­dagen maar ook als huwelijks­cadeau.

Wij kennen u vanwege uw deskun­digheid op andere terreinen, maar u ben dus ook  deskundig op het terrein van het Hindoeïsme?

Ik ben opgevoed en gevormd in de traditie van de Vedische Dharma. Wij hadden thuis in Paramaribo Zuid (Abra Broki) een Hindi school en mandir (hindoe tempel). Ik heb Hindi geleerd en kan Hindi lezen. Mijn vader was een geleerde pandit.Ik stelde mijn guruji (Hindileraar) tijdens mijn jeugd allerlei moeilijke vragen. Hij kon niet altijd een duidelijk antwoord geven en bepaalde dingen wist hij ook niet. Ik bleef met de vragen zitten en heb daarom verschil­lende boeken over het Hindoeïsme gelezen. Ik heb ook (wetenschaps)filosofie gestu­deerd. Ik heb dan ook veel gelezen gedurende mijn loopbaan en wilde graag een toegan­kelijk en overzich­telijk boek schrijven over de Hindoeïsme. Ik heb daarom jarenlang materiaal verzameld en aante­ke­ningen gemaakt. Dit boek is vooral voor de Hindoes die in Nederland zijn geboren, de zogenoemde tweede generatie belangrijk en ook de jongeren in Suriname.

Hoe dik is het boek en kan iedereen het lezen en begrijpen?

Het boek telt 396 pagina’s, maar er zijn grote letters gebruikt. Ik heb gepro­beerd om allerlei ingewik­kelde concepten toe te lichten en op een makke­lijke wijze te beschrijven. Mijn dochter Roomyla die in Nederland is geboren heeft meege­lezen en mij geadvi­seerd. Ik heb de verschil­lende mantra’s en bhadjans vertaald in het Nederlands. Bijvoorbeeld de rouwlie­deren en loflie­deren. Je kunt het boek meenemen naar een crematie of rouwplech­tigheid en de Hinditekst meelezen tijdens het meezingen.

Waar is het boek verkrijgbaar en wat kost het?

Het boek De Vedische Dharma is in de boekhandel te koop of via indibol.com of Bruna.com. Het is in hardcover (harde kaft) uitge­geven. Het kost 27,50 euro, maar het is wel een luxe uitgave.

Is het boek ook in Suriname te koop?

Ja, bij boekhandel VACO in Paramaribo.De prijs is SRD 297.

 

Auteur: Prof. Chan Choenni, C.Choenni@kpnmail.nl

Uitgever: Frank Krishna, info@Saraswatiart.nl of bestel bij www.indibol.com

TOP