GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Sanjay Drigpal

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Sanjay Drigpal is kandidaat in de gemeente Rotterdam.

Sanjay als ‘jonge politicus’

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke oplei­ding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Ik ben Sanjay Drigpal, echtgenoot en vader van drie prachtige kinderen. Ik ben op 27 juni 1974 geboren in Suriname (district Nickerie), mijn wortels liggen in India en ik heb mijn opvoeding en opleiding mogen verkrijgen in Nederland (sinds 1979). Suriname heeft mij het Zuid-Amerikaanse temperament en passie gegeven. India heeft mij de nodige emotie en filosofie geschonken. In Nederland heb ik kennis, resultaat­gericht­heid en ambitie verkregen.

Ik heb een sterk finan­cieel-econo­mische achtergrond opgedaan tijdens mijn studie Be­drijfskunde aan de Erasmus Universiteit, in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid aange­vuld met 15 jaar onderwijservaring als hoofddocent Finance aan de Hogeschool Rotterdam. Momenteel zit ik in de afrondende fase van mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Tevens heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter van de Raad van Toezicht van de landelijke onderwijs­organi­satie Stichting Hindoe Onder­wijs Nederland (SHON).

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Ik ben altijd politiek betrokken geweest, maar zet nu mijn eerste stap in de politieke arena door mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Ik ben van mening dat wij continu onderweg zijn naar een inclusieve samenleving, waar iedereen een waardige plek heeft! Ik wil gelijke en eerlijke kansen creëren en mogelijkheden vinden deze kansen te benutten. Er zijn vele uitdagingen en doelen, zoals goed onderwijs, betaalbaar wonen, een gezond milieu, een inclusieve stad. Ik wil graag mijn kennis en kunde inzetten door niet meer aan de zijlijn te staan, maar door lef te tonen en actief te helpen deze doelen te bereiken.

Wij kunnen juist nu, wanneer er steeds meer mensen en groepen tegenover elkaar komen te staan, een belangrijke bijdrage leveren aan het in balans brengen van de verschillende geluiden. Mijn cultuur leert mij ‘sewa’ (zorg) voor anderen en ‘ahimsa’ (geweldloosheid), niet alleen in mijn handelen, maar ook in mijn woorden en mijn gedachten. Dit zijn belangrijke aspecten, die ik wil meenemen in de politiek.

Bij welke partij bent u aange­slo­ten en waarom?
Ik sta op de lijst van D66, nummer 11. Waarom D66? Stel je staat aan het water en je stapt in het water. Dan zijn er partijen die je leren watertrappelen; je verzuipt niet, maar je komt ook niet vooruit. Andere partijen wachten totdat je naar hen toe kan zwemmen en dan hebben ze aandacht voor jou. D66 wil je helpen zwemmen; hoe hard je zwemt en waar je naartoe zwemt is aan jou. Dus D66, want deze partij werkt aan een samenleving waar iedereen echt vrij kan zijn en om dit te bereiken zal de overheid gelijke en eerlijke kansen voor iedereen moeten scheppen.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opgenomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
D66 heeft veel voorstellen. Ik zal er slechts enkele benoemen.

In Rotterdam zal het koloniaal- en slavernijverleden worden herdacht, zoals extra aandacht schenken aan de Hindostaanse immigratie en Keti Koti. Hiervoor willen we een speciaal (digitaal) loket en budget instellen. Ook de landen van herkomst benaderen we om actief mee te denken. Hier past ook excuses voor het koloniaal­verle­den bij. Mede op initiatief van D66, heeft de gemeente Rotterdam haar excuses aangeboden voor de rol die het gemeentebestuur speelde in dit verleden. Tevens moet een modern Sinter­klaas­feest zonder zwarte piet de norm worden in Rotterdam.

Preventief fouilleren door de politie moet stoppen, want dit brengt het risico van etnisch profileren met zich mee. Hierdoor verslechtert het vertrouwen in de politie en ontstaat juist meer onveiligheid op straat. Ook willen we dat iedere opsporingsambtenaar in Rotterdam met body- en dashcams gaat werken. En wij willen meer wijkagenten, zodat iedereen zich veilig voelt in de buurt.

Straatintimidatie van vrouwen en LHBTI+ personen is onacceptabel en verboden. Dit verbod blijft moeilijk te handhaven, dus investeren we ook in meerjarige preventie met aandacht voor opvoeding, voorlichting en onderwijs. Verder willen we dat Rotterdammers kunnen aangeven waar ze zich ‘s nachts onveilig voelen en waarom, zodat wij deze plekken veiliger kunnen maken, bijv. door betere verlichting. Ook gaan we een plek in het uitgaansgebied creëren waar je terecht kan als je je onveilig voelt.

We willen geen discriminatie in het uitgaansleven of in de woonsector. Discriminatie in het uitgaansleven tegengaan, zoals door het tijdelijk intrekken of helemaal niet verstrekken van exploitatievergunningen. Discri­mi­natie in de woonsector tegengaan door discriminerende makelaars, verhuurders en vastgoed­bemidde­laars te voorkomen en bestrijden.

Een inclusievere samenleving bereiken we sneller als we inzetten op een divers lokaal bestuur, dus wil D66 een inclusief wervings- en selectiebeleid. Hierdoor zal er een representatief bestuur komen in alle kleuren, geuren en maten.

Armoede moet de kansengelijkheid van kinderen zo weinig mogelijk belemmeren, daarom zorgt D66 ervoor dat meer arme huishoudens extra geld krijgen om, bijvoorbeeld, schoolspullen te kopen. Ook willen wij dat onze kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld. Wij willen dat onze kinderen toegang krijgen tot huiswerk­begelei­ding, sport, kunst en muziek. D66 wil dat kinderen tot 12 jaar uit gezinnen met een klein inkomen vrij mogen reizen met het OV. Ook AOW-gerechtigden met een klein inkomen blijven gratis reizen met het OV in Rotterdam. D66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Om dit aantrekkelijker te maken, willen we dat Rotterdammers die naast de bijstand betaald werk doen daar meer aan over houden. Daarom moet de door D66 bereikte Werkbonus in Rotterdam blijven bestaan.

D66 wil voldoende, passende en betaalbare huizen bouwen ongeacht iemands inkomen, zodat leraren, verpleegkundigen, agenten, maar ook studenten en werkzoekenden kunnen wonen in de wijk waar ze willen.

Sanjay Drigpal in gesprek over inclusie op de Hogeschool Rotterdam.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Ik wil de stem van onze gemeenschap zijn in de gemeenteraad van Rotterdam. En mijn gemeenschap bestaat uit alle Rotterdammers, want ik sluit niemand uit en ben er voor iedereen. Uiteindelijk kampen alle Rotter­dammers met dezelfde uitdagingen.

D66 wil het anders doen en stelt dat inclusiviteit begint met participatie. In Rotterdam mag iedereen zichzelf zijn, want ook hier is ‘eenheid in verscheidenheid’ krachtig! Ik neem het initiatief door ‘mijn anders zijn’ aan te bieden voor de nodige verrijking. Inclusiviteit en diversiteit in alle facetten zijn zeer bevorderlijk voor een juiste, evenwichtige en inclusieve besluitvorming(sproces). Ik zie in hoe waardevol permanente ontwikkeling voor het individu en de maatschappij is. De opdracht van goed onderwijs is, dat er gehoor wordt gegeven aan de behoeften van alle groepen in onze samenleving met als doel het creëren van een rijkere en completere maatschappij. Concreet betekent dit onder andere meer studieplekken in de stad, brede brugklassen en erkenning voor docenten. Ik wil kansen vergroten op een beter bestaan en toekomst voor alle Rotterdammers binnen deze complexe, multiculturele en veeleisende samenleving.

Minder marktdenken en -handelen is noodzakelijk, niet om de markt en economie te blokkeren, maar juist te bevorderen en bestendigen. Hierdoor dient de markt alle lagen van onze samenleving, wordt er ook gehandeld in het belang van sociale en ecologische waarden en komt onze stad echt in balans. Ik ben ervan overtuigd dat met dit ‘anders’ denken en handelen zaken – zoals niet-betaalbare woningen, kansenbeperkende onderwijsstructuren – zullen worden opgelost. Om dit ‘anders’ zijn, denken en handelen in de stad uit te dragen en daadwerkelijk doelen te bereiken, stel ik mij kandidaat voor GR2022 in Rotterdam.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Sta je voor gelijke en eerlijke kansen, goed onderwijs, betaalbaar wonen, een inclusieve stad en een gezond milieu, ga dan stemmen! Door jouw stem uit te brengen, zal je invloed hebben op jouw leven en de stad.

LinkedIn, Facebook en Instagram:

linkedin.com/in/sanjay-drigpal 

facebook.com/Sanjay-Drigpal-102683762288987 

instagram.com/sanjaydrigpal

16 maart 2022
Ga stemmen!

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP