GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Natasha Mohamed-Hoesein

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Natasha Mohamed-Hoesein is kandidaat in de gemeen­te Rotterdam.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Ik ben geboren in tropisch Suriname in 1976. Als jong­volwassene ben ik naar Nederland gekomen met mijn ouders en broer. Mijn middelbare school, VWO B, en mijn universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid heb ik in Rotterdam afgerond. Na enige tijd op de rechtbank Rotterdam en Den Haag te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar de advocatuur. Inmiddels ben ik al 15 jaar advocaat en heb een eigen kantoor, Advocaten­kantoor HOESEIN op Kop van Zuid in Rotterdam.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Ik ben sedert 2018 in de actieve politiek. Mijn ervaringen in de advocatuur maakten mij nieuws­gierig naar de politiek; hoe kon het zo zijn dat zoveel mensen tussen wal en schip vielen terwijl ze hulp vroegen? Ik zag een ongelijkheid en onrechtvaardigheid die ik wilde weg­nemen. De armoedeproblematiek raakt meer mensen dan alleen degenen die een bijstands­uitkering krijgen. Ik zie armoede bij mensen die werken en bij wie het elke maand de vraag is of zij net wel of net niet uitkomen. De stijgende prijzen van woonlasten, benzine en energie maken het ontzettend moeilijk voor deze groep en het wordt alleen maar zwaarder. En ik zag ook hoe instanties zoals de Belastingdienst en de Gemeente omgingen met de burgers voor wie zij eigenlijk een zorgplicht hebben. Dat kon wat mij betreft niet zo blijven doorgaan. Ik kan als advocaat het verschil maken voor één cliënt, maar ik wil de regels en de uitvoering van de regels eerlijk en rechtvaardig maken. Gelijke kansen voor elke Rotter­dam­mer! Gehoord worden!

Voor ouderen bijvoorbeeld betekent Gehoord worden dat zij en hun familie ook echte inspraak krijgen in hoe de oudere wordt begeleid en ondersteund. Maar het belangrijkste is dat die ondersteuning gebeurt op een cultuur-sensitieve manier. Dus, met respect voor iemands cultuur en geloof. Dat de gemeente niet uitgaat van zelfredzaamheid, maar dat de basis is kijken naar wat iemand nodig heeft. Gehoord worden zal ook leiden tot gelijke kansen. In het welzijnswerk voor jongeren betekent dat niet OVER jongeren wordt gepraat maar MET jongeren. Zodat de jongeren die de stap voorwaarts maken, ondersteuning krijgen die bij hun levensfase en ontwikkeling past. Bij het vinden van een goede stage­plaats of een eigen huis. De gemeente moet investeren in de basis en zorgen dat er Gelijke kansen zijn voor iedereen.

In 2018 werd ik voor de partij DENK gekozen in de gemeenteraad van Rotterdam en in 2021 stond ik als nummer 4 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen waarbij DENK drie zetels behaalde. Maar ik was daarvoor al actief. Zo sprak ik, bijvoorbeeld, tijdens Tweede Kamersessies over het toenmalige Nederlandse beleid ten aanzien van  Suriname en over de problematiek die Nederlanders met een Surinaamse achtergrond hard raken. Het is voor mij dan ook een bijzondere ervaring om nu voor mijn partij eerste-opvolger kamerlid in de Tweede Kamer te zijn.

Bij welke partij bent u aange­slo­ten en waarom?
Ik heb mij bij DENK aan­ge­sloten omdat deze politieke beweging mij aansprak vanwege hun duidelijke standpunten over gelijk­waardig­heid en rechtvaardig­­heid. Zij waren de eerste die het Toeslagenschandaal aankaartten in de Tweede Kamer. Maar ook waren zij de partij die keihard vochten voor een oplossing voor de Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat. Ik ben er trots op dat dankzij een motie van DENK in de Tweede Kamer waar ik aan meewerkte de sociaal advocaten vanaf 1 januari 2022 een betere betaling krijgen om de meest kwetsbaren bij te staan. Wij zorgen als DENK voor de agendering en voor verandering in beleid en aanpak.

Zoals ik hierboven al aangaf, moeten er Gelijke kansen zijn voor iedereen en dit geldt ook voor na het overlijden. Ik ben blij dat DENK Rotterdam aan de basis staat van een islamitische begraafplaats en een As strooiplek voor de hindoe-rituelen. Dit is nu reeds in gang gezet en wordt de komende raadsperiode afge­rond.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Ik zet mij in voor een divers en inclusief Rotterdam op verschillende niveaus. Dat wil ik de komende periode doen door te zorgen dat de sollicitatiecommissies en adviesorganen van de gemeente ook een diverse achtergrond hebben, pas dan kun je spreken van een inclusief beleid van de gemeente zelf. Er moet daarvoor een gemeentelijk actieplan komen voor diversiteit en inclusie. Daarnaast willen wij stimuleren dat de Charter Diversiteit wordt omarmd en uitgevoerd. Dat betekent behalve vertegenwoordiging ook een rechtvaardige, gelijkwaardige vergoeding voor vrouwen en een markt­conforme vergoeding voor studenten die stage lopen. Maar ook dat binnen de culturele sector sub­si­dieregelingen toegankelijk worden gemaakt voor kleine bedrijven en lokale artiesten. Het welzijnswerk in de wijken moet ook cultuursensitief werken en daar moet de gemeente alert op zijn. Inclusief zijn is natuurlijk ook dat ouderen die niet goed met een computer kunnen omgaan, nog steeds bij de gemeente kunnen langsgaan of bellen. En dat losse en ongelijke stoep­tegels geen gevaar zijn voor mensen die een scootmobiel gebruiken. Inclusief en toegankelijk houdt ook in dat kinderen die in een rolstoel zitten ook naar de speeltuin kunnen. Gelukkig heb ik kunnen zorgen dat er daar al vooruit­gang wordt geboekt. En dat wil ik de komende raad­periode voortzetten.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
De komende raadsperiode wil ik mij met name richten op het bestrijden van de armoede in Rotterdam. Ik wil een aanpak van de hoge energierekeningen want mensen dreigen daardoor nu serieus in de problemen te komen. Je ziet dat er een wildgroei is ontstaan van deurwaarders en incassobureaus die steeds agressiever worden; dat wil ik aanpakken.

Ook wil ik dat er een betere ondersteuning komt van levensbeschouwelijke en religieuze organisaties zoals kerken, moskeeën en mandirs. Zij vangen nu de eerste signalen op van de meest kwetsbaren en zij verdienen meer ondersteuning van de gemeente. Zij waren tijdens de coronacrisis ook de partijen die informatie en hulp boden aan mensen die in de problemen raakten.

Kortom, ik zal mij inzetten om te zorgen dat er een gelijkwaardige basis is voor iedere Rotterdammer om zich te ontplooien. Als vrouw van kleur met een migratie-achtergrond ken ik zelf veel van de struggles waardoor ik in die strijd voor gelijke kansen en tegen armoede extra aandacht zal hebben voor mensen met een migratieachtergrond.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Stem in Rotterdam op nummer 3 lijst 6, Natasha Mohamed-Hoesein. Daarmee stem je voor een advocaat-ondernemer die jouw belangen nu als raadslid in de gemeenteraad vertegenwoordigt en kritisch controleert of de gemeente haar werk en plannen goed uitvoert. Zorg dat jouw stem gehoord wordt! DENK #3.

Foto’s: Movie Mix Photography – Baljinder Pal Singh (www.moviemix.nl) en Nelson Rodrigues (foto 4).

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP