GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Lenne Baboeram

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Lenne Baboeram is kandidaat in de gemeente Den Haag.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Ik ben geboren in Suriname en kwam op vierjarige leeftijd samen met het ouderlijk gezin vanuit Suriname naar Nederland. Ik woonde ruim tien jaar in Limburg in het dorpje Koningslust. Toen ik veertien jaar oud was, zijn wij verhuisd naar Den Haag, waar ik sindsdien met veel plezier woon met mijn eigen gezin en als mijn thuis beschouw.

Mijn hoogst genoten opleidingen zijn een hbo-opleiding Personeel & Arbeid en een post-hbo-opleiding tot Arbeidsdeskundige.

Ik ben nu ruim zes jaar werkzaam als arbeids­des­kun­dige. Hierbij werk ik samen met onder andere verzeke­ringsartsen bij het beoordelen van arbeids”vermogen, het advi­seren op het gebied van participatie en het bevorderen van de effectieve werkinpassing. Uiteraard ben ik in contact met allerlei externe partijen, zoals opdrachtgevers, werknemers en re-integratie­bureaus.

Voorafgaand aan mijn huidige functie heb ik diverse functies uitgeoefend, waarbij ik intensief werkte voor verschillende doelgroepen op het gebied van re-integratie en bemiddeling. Jarenlang heb ik voor de sectoren zakelijke dienstverlening, horeca en detail­handel de werving en selectie van nieuw personeel gedaan.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Vanaf 2018 geef ik – als vrijwilliger – trainingen bij de Stichting Yasmin op het gebied van participatie op de arbeidsmarkt en ben ik voorzitter van de werkgroep Sociaal bij GroenLinks Den Haag.

Naast mijn betrokkenheid bij mijn werk voel ik mij altijd betrokken bij mijn omgeving. Zowel mijn familie als mijn netwerk kent mij als iemand die graag voor een ander klaar staat. Deze betrokkenheid komt deels voort uit mijn opvoeding, maar ligt ook in mijn karakter. Velen zien mij dan ook als maatschappelijk werker. Ik heb mijn ouders altijd op vele manieren ondersteund, ook omdat ik mij van jongs af aan verantwoordelijk voelde voor mijn omgeving. Ik heb van dichtbij gezien hoe lastig het is als je niet over privileges beschikt en vanuit een achter­standspositie start, Dat heeft veel keuzes in mijn leven en loopbaan beïnvloed. Je toekomst wordt mede bepaald door de plek waar je wieg heeft gestaan.

Mijn interesse in de politiek is er altijd geweest, mede vanwege mijn werkomgeving die sterk afhankelijk is van de beslissingen en de keuzes die worden gemaakt door de politiek. Mijn collegas en ik voeren de sociaal­economische wetgeving uit, die weer de nodige weerslag heeft op de burgers. Je hebt bij dit werk dagelijks te maken met politiek, al vanaf het moment dat je opstaat. Dit realiseer ik mij heel goed.

Tegelijkertijd is de stap om ook daadwerkelijk actief te worden in de politiek voor mij niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn in mijn omgeving geen mensen die op mij lijken en die politiek actief zijn. Gelukkig zien we inmiddels toch wel steeds meer (Surinaams) Hindoe­staanse vrouwen politiek actief worden. Representatie doet ertoe, je hebt rolmodellen nodig die inspireren en snappen wat er speelt.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
Ik ben kandidaat voor GroenLinks in Den Haag en sta op nummer vier voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

De laatste jaren stemde ik vanuit mijn maatschappelijke interesse. De waarden die je in het leven (uit)draagt als hindoe zijn bijvoorbeeld het respect hebben voor de natuur en voor je medemensen. Deze aspecten vind ik terug in de idealen van GroenLinks. Tijdens mijn eerste bezoek aan de ledenvergadering van GroenLinks werd er geen vlees en vis gepresenteerd en dat voelde voor mij wel heel prettig aan. Ook al gebeurt dit vanuit andere redenen dan die wij vanuit het hindoeïsme kennen.

Dus niet alleen de ideologie, maar ook de cultuur van een organisatie als GroenLinks moet bij je passen. Natuurlijk is het bijzonder dat er anno 2022 nauwelijks vrouwen met een (Hindoestaanse) migratieachtergrond actief zijn in de Haagse politiek. Ik kan het vanuit mijn achtergrond deels verklaren. Wanneer je je inzet voor een politieke partij, vergt dit best veel inspanning naast de zorg voor je gezin, je baan en andere sociale verplichtingen. Daarbij stel je je kwetsbaar op, want je staat in de schijnwerpers. Een politieke loopbaan biedt je geen enkele zekerheid. Je moet wel de stap durven nemen om uit je comfortzone te stappen en zal dus keuzes moeten maken. Je kunt dan niet elk weekend bij phuwá of mausi (tante van vaderzijde resp. moederzijde) gaan zitten, omdat je vergaderingen hebt of voor­bereidingen moet treffen voor je politieke activi­teiten.

Dat er met mij een Hindoestaanse vrouw op een hoge, verkiesbare plek staat is nog iets betrekkelijk nieuws voor GroenLinks Den Haag. Juist daarom voel ik verantwoordelijkheid om een voortrekkersrol te nemen. Om enerzijds mijn gemeenschap te vertegenwoordigen, maar anderzijds juist ook iedereen die een groene en eerlijke samenleving nastreeft als mijn natuurlijke achterban te zien.

Gedurende mijn hele loopbaan ben ik direct betrokken bij mensen uit alle lagen van de samenleving. Je ziet vaak dat basiszekerheden als wonen, werk en inkomen juist bij de kwetsbare groepen in de samenleving spaak lopen. De huidige corona-pandemie heeft duidelijk zichtbaar gemaakt wie de kwetsbaren in de samenleving zijn. Zo bleven mensen die in cruciale beroepen werken, buiten werken en waren minder beschermd. Mensen met tijdelijke contracten, ZZP-ers, kregen bijna geen opdrachten meer en verkeren nu vaker in de schulden. We zien regelmatig dat de sterkeren in de samenleving overleven en dat zijn toch meestal de mensen met een hogere opleiding en een goed salaris.

Als uitvoerder van de wetgeving kan ik hierop geen invloed uitoefenen of veranderingen aanbrengen. Je hoopt dan dat je met een functie in de politiek hier wél het verschil kunt maken en invloed op zaken kunt hebben. Daarnaast ben je dan niet alleen bezig met maatschappelijke en sociale vraagstukken, maar kun je ook meer gevoelige zaken bespreekbaar maken. Goed om te zien bijvoorbeeld, dat er platforms zijn voor, onder andere lhbtqia’ers en andere gevoelige themas.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opgenomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Onze partij GroenLinks is trots op de diversiteit die Den Haag kent. De partij staat voor acceptatie van alle mensen ongeacht hun achtergrond, oorsprong en levensovertuiging. En we staan pal voor de LHBT+ gemeenschap. Je moet jezelf kunnen zijn wat je gender of seksuele oriëntatie ook is. Dat vraagt om een stadsbestuur dat stelling neemt, een bestuur dat ervoor kiest alleen samen te werken met instellingen of bedrijven die racisme en discriminatie uitsluiten. Binnen de eigen organisatie streeft de gemeente er nadrukkelijk naar om een afspiegeling van de Haagse samenleving te zijn.

We ondersteunen Haagse initiatieven die het doel hebben elkaar beter te leren kennen en dingen samen te doen. Wij vinden segregatie niet normaal. Want zo wij iets zijn, zijn wij allemaal Hagenaren. Wij tolereren geen racisme, discriminatie, homohaat, seksisme en leeftijds­discriminatie. Wie op straat gezet wordt vanwege zijn of haar seksuele geaardheid, beledigd wordt om haar hoofddoek of de deur gewezen wordt om zijn huidskleur zal ons altijd aan zijn of haar zijde vinden.

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. We willen ons allemaal veilig voelen in Den Haag zowel thuis als op straat, in een café of op het voetbalveld. De openbare ruimte hoort voor iedereen een prettige plek zijn. Samen met de politie werkt de gemeente aan veilige buurten en grijpt ze in waar het misgaat. Maar het voorkomen van criminaliteit is nog beter, in het bijzonder het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving en die waarden moeten we beschermen. Er is een grote stap gemaakt op onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Er staan vier mensen met een migratieachtergrond op een verkiesbare plek.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
De komende periode wil ik mij inzetten voor maat­schappelijke en sociale vraagstukken en dan met name die op het gebied van werk en inkomen. Belangrijke items als: het vergroten van de arbeids­participatie van zowel mannen als vrouwen, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, een zelfstandig inkomen voor hen mogelijk maken en werken aan onafhankelijkheid en ontplooiingsmogelijkheden. Het vergaren van een eigen inkomen biedt niet alleen zelfstandigheid maar ook kansen voor het gehele gezin (kinderen groeien minder op in armoede). Deze aanpak biedt vele kansen. Mijn ambitie is om de komende jaren echt werk te gaan maken van de sociale coöperaties. Want ik vermoed dat niet eenieder kan instromen op de reguliere arbeidsmarkt en er zijn alternatieve initiatieven om inkomen te genereren noodzakelijk.

De integrale samenwerking met verschillende disciplines in een wijk is daarom ook heel belangrijk. Er zijn randvoorwaarden nodig om dit allemaal te kunnen realiseren. Daarbij wil ik ook de gezondheid en welzijn van mensen centraal stellen. We zien vaak dat mensen met een laag inkomen, die in wijken wonen waar zij slecht behuisd zijn, ook korter leven. Kinderen slaan hun ontbijt over. Het zou toch mooi zijn als we in arme wijken op scholen een gratis lunch kunnen bieden? Dit is een onder andere een wens van mij.

Aandacht voor duurzaamheid en het ecosysteem vind ik erg belangrijk. Er wordt van de mensen verwacht dat zij duurzaam en eerlijk met hun omgeving omgaan, maar in de praktijk zien we dat veel initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid liggen bij de groep mensen die beschikken over geld, kennis en de juiste relaties. Dat vind ik meer onrechtvaardig dan duurzaam en dat zie ik ook wereldwijd. De slachtoffers van de klimaatcrisis zijn niet degenen die het veroorzaakt hebben. De grote vervuilers, zoals bedrijven die veel CO2 afstoten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Eerdergenoemde themas zijn voor verschillende doel­groepen belangrijk. We zien juist bij mensen met een migratieachtergrond dat ze vanwege allerlei redenen en/of barrières moeite hebben om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als er specifieke maat­schappelijke vraagstukken zijn die spelen bij onze Haagse Hindoestanen, dan zal ik het zeker niet nalaten om mij hiervoor in te zetten.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Mijn persoonlijke boodschap: Vasudhaiva kutambakam, de wereld is een familie.

Reik je handen onvoorwaardelijk uit naar de mensen die je nodig hebben…

16 maart 2022 Ga stemmen!

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP