GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Gaitrie Soedamah

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Gaitrie Soedamah is kandidaat in de gemeen­te Meierij­stad, een fusiegemeente in Noord-Brabant sinds 1 januari 2017, be­staande uit 13 karakteristieke kernen.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Mijn naam is Gaitrie Soedamah, geboren in Suriname in het onvergetelijke en prachtige rijstdistrict Nickerie als dochter van Hilda Roekmien Soedamah, weduwe van Henri C. Raktoe, en Soemeer Mangal Mohabier, gehuwd met Moherbasie Mahendrie Bhawan. Een bijzondere gezinssamenstelling die, achteraf gezien, heeft gemaakt dat ik een grenzeloze doch realistische kijk heb ontwik­keld op wereldse zaken, mezelf toesta om ook te dromen en om in ieder individu een wereld van mogelijkheden te ontdekken. Deze kijk kan volgens mij het beste worden omschreven als een ‘filosofische verwondering’.
In het jaar van de onafhankelijkheid van Suriname besloot mijn moeder om met het hele gezin (6 zoons, 3 dochters, 2 schoondochters en 1 schoonzoon) te ver­kas­sen naar Nederland en we landden precies op 1 augustus 1975 op Schiphol. In minder dan 12 uur tijd in een heel andere wereld met andere gewoonten waar ik als 15-jarige moest transformeren van kokospalmen en rijsthalmen naar keurige rijtjeshuizen en gefatsoeneerd natuur.

Wat opleiding betreft, in Suriname had ik het tweede jaar van de mulo afgerond en in Nederland startte ik met het derde jaar van de mavo. Na de mavo ging ik de opleiding Kinder- en Jeugdverzorging doen, om er al gauw achter te komen dat alleen het onderdeel Kinderpsychologie me boeide. Op advies van een docente zette ik nog even door, maar moest op enig moment aan mezelf toegeven dat ik er geen plezier meer in beleefde. In die periode had ik verkering en we besloten om samen te gaan wonen en zo kwam ik terecht in wat destijds nog gemeente Veghel was, nu een kern van de fusiegemeente Meierijstad. Zomaar, zonder een kop of een schotel te verhuizen, woonde ik in een nieuwe gemeente. En, nog eens een keer in mijn leven ervaarde ik dat authenticiteit overal en altijd kan bestaan. Middels cursussen en trainingen ontdekte en ontwikkelde ik die talenten die gericht waren op bestaanszekerheid.

Op de arbeidsmarkt heb ik gefunctioneerd in diverse beroepen. Voor de geboorte van mijn zoon Michael heb ik gewerkt als productiemedewerker, magazijn­mede­werker en bedrijfsleidster in de horeca. Na de geboorte van Michael als secretaresse, P&O-medewerker, directie­secretaresse en management­assistente. Na ruim 35 jaar arbeid, besloot ik met vervroegd pensioen te gaan en mag ik mezelf sinds 1 februari 2021 pensionado noemen. Naast de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, ontwikkelde ik me ook middels vrijwilligerswerk, waarbij ik overwegend bestuursfuncties heb bekleed, zowel bij stichtingen/verenigingen binnen de Hindostaanse ge­meen­schap als in de lokale politiek. De activiste in mij kreeg een uitlaatklep als kadermedewerker bij vakbond FNV en als door de leden gekozen lid van het ledenparlement van FNV.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Mijn politieke activiteiten voeren terug naar 2004. Moet er een reden zijn om je sociaal-maatschappelijk in te zetten voor een betere wereld? Ik denk dat je je gewoon goed moet voelen bij wat je doet, want alleen dan kun je je inzetten vanuit én met heel je hart.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
Ik ben kandidaat voor de lokale politieke partij Hart. Deze partij staat voor mij voor het streven naar die betere wereld die ik mezelf en mijn medemens van harte gun, waarbij ieder binnen zijn/haar mogelijkheden een steentje bijdraagt, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Daarvoor werken wij van Hart vanuit een stevig en herkenbaar fundament, dat besloten ligt in de ‘vijf van Hart’ en beschreven in klare taal. Nummer 1 van de ‘vijf van Hart’ past precies in wat ik hier duidelijk probeer te maken: 1. Iedereen kan meedoen. In Meierijstad hoort iedereen erbij. Rijk, arm, slim, nog slimmer, werkend, werkloos, jong, oud, autochtoon, allochtoon, gezond, ziek: iedereen kan meedoen. En van iedereen verwachten we het een en ander. Ik begrijp dat het CBS kort geleden heeft aangegeven de term ‘allochtoon’ te willen vervangen, daar wetenschappers aangeven dat het woord ‘allochtoon’ een synoniem is geworden voor ‘iemand die er niet bij hoort’. Voor ‘niet-westers’ geldt hetzelfde. Best interessant om te zien hoe zaken met de tijdsgeest meegroeien. Voor geïnteres­seer­den hierbij de link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/cbs-introduceert-nieuwe-indeling-bevolking-naar-herkomst.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Nummer 1 van de ‘vijf van Hart’ Iedereen kan meedoen maakt deel uit van ons fundament. Inclusie hoort bij het fundament van Hart, omdat wij van Hart beseffen dat we elkaar nodig hebben om te komen tot ‘politieke burgerparticipatie’, wat erop neerkomt dat we de invloed en de inbreng van inwoners sterk willen verbeteren. Het spreekt voor zich dat als Inclusie deel uitmaakt van ons fundament, dat het dan als vanzelfsprekend is opge­no­men in het verkiezingsprogramma van Hart. Onder het kopje: “Inclusie: Je snapt het pas als je er niet bij hoort” zijn de volgende concrete voorstellen opgeno­men:

● Invoering omgekeerde besluitvorming, op zijn minst bij een reeks proefprojecten;
● Nadrukkelijker de stem van betrokkenen horen bij vraagstukken met betrekking tot inclusie;
● Krachtige en openlijke bestrijding van discriminatie door gemeente;
● Al in 2022 realisatie van openbare toiletten in de dorpscentra van de drie grootste dorpen, zoals op instigatie van Hart in 2021 besloten;
● Invoering track-and-trace-systeem bij aanvragen Wmo-hulpmiddelen;
● Invoering door de gemeente van anoniem solliciteren om (onbewuste) discriminatie op naam te voorkomen.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? 
Waar ik me specifiek voor wil inzetten is herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid. De ‘menselijke maat’ kan pas echt als dusdanig worden bestempeld als bij het maken van beleid geredeneerd wordt vanuit ‘Vertrouwen in de mens’ en niet vanuit ‘Wantrouwen in potentiële fraudeurs’. Met de toeslagenaffaire hebben we allemaal gezien waartoe het blindstaren op ‘het voorkomen van fraude’ toe heeft geleid. Mensen zijn letterlijk en figuurlijk ontmenselijkt en aan hun lot overgelaten. Financieel leed kan worden gecompenseerd door de overheid. Maar, hoe haal je het menselijk leed uit de mensen? De meeste mensen deugen en die verdienen het dat de overheid er voor ze is, dat de overheid ze er toe laat doen.

Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Bij deze vraag draait mijn maag ondersteboven, omdat daarin impliciet onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. Gelukkig heeft het CBS ook het voornemen om geen gebruik meer te maken van de term ‘migratie­achtergrond’. Wat betreft het tweede deel van de vraag ‘het niet per se in ‘dat hokje’ willen worden geplaatst’, ik ben een vrije geest, geen hokjesgeest. Ik treed de wereld open-minded tegemoet, want zo heb ik de wereld meer te bieden.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Ja, heel graag. “Balans is niet meer dan ‘geven’ en ‘nemen’ in evenwicht houden, ‘halen’ en ’brengen’ in evenwicht houden. Zo gaat dat ook op voor het ‘geven van vertrouwen’ en het ‘krijgen van vertrouwen’. Daar waar vertrouwen leeft, daar alleen kan vertrouwen groeien. Uitgaan van het kwade in de mens, zal het kwaad verder aanwakkeren.”

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP