GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Chandra Jankie

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Chandra Jankie is kandidaat in de ge­meen­te Haarlemmermeer.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep? 
Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo. Ik woon vanaf mijn zesde in Nederland. Ik ben jurist. Ik heb Rechten gestudeerd aan de Universiteit te Leiden en haalde mijn doctoraal midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik heb sinds 2012 een juridisch adviesbureau (www.legal­sup­port­executives.nl).

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Ik ben in het verleden actief geweest voor de SP. In Haarlemmermeer was ik mede-oprichter en de eerste voor­zitter van de afdeling Haarlem­mer­meer. Die afdeling bestaat niet meer. Ik was ook lid van Provinciale Staten te Noord-Holland van 2004-2007 (termijn 2003-2007). Nadien heb ik mijn lidmaatschap opgezegd en ben niet meer iets specifiek in de politiek gaan doen. Ik deed daarna nog een tijd vrijwilligerswerk voor Amnesty International. Ik ben van nature een betrokken persoon en misschien ook vanwege mijn achtergrond als jurist iemand die ziet dat er recht en onrecht is en daar wat aan wil doen. De Toeslagenaffaire is een voorbeeld van niet gehoord worden door een niet integer functionerend bestuur en een falend systeem dat het bestuur moet controleren. Er moet een einde komen aan de manier waarop nu bestuurd wordt en het gebrek aan een gedegen controle daarop. Dat aanpakken, motiveert mij.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
Ik ben geen lid van een partij. Zolang partijen niet in staat zijn de interne democratie op orde te brengen, is er geen reden om je daarbij aan te sluiten wat mij betreft. Omdat wij geen partij naam hebben geregi­streerd, zijn wij een blanco lijst: groep Jankie. In feite kies je ook niet voor een partij maar voor een persoon. Die persoon kan weliswaar mede namens de partij zijn gekozen maar in ons systeem vertegen­woordig je nog altijd zonder last en rug­ge­spraak: een volksvertegen­woordiger mag zich niet laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban overleg ofwel ruggespraak te plegen. Het komt er dus op neer dat je de vertegenwoordiger die je kiest, moet vertrouwen. Kiezen is dus een kwestie van vertrouwen. Gekozen worden is voor mij een kwestie van integriteit omdat het vertrouwen niet mag worden beschaamd.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opgenomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Los van voorstellen, is dat voor ons alleen al de actie dat wij meedoen. Met wij bedoel ik dan de kandidaten op de lijst: zonder dat wij de intentie daartoe hadden, telt onze lijst (lijst 12 van de gemeente Haarlemmermeer) zeven kandidaten met dezelfde niet westerse migratie­achtergrond. Daarnaast gaan wij bewust “gender­neu­traal” de verkiezingen in. De duiding van het geslacht hebben wij op de kandidatenlijst voor de verkiezingen bewust achterwege gelaten omdat in het openbare leven dat er, net als etniciteit, niet toe mag doen. Om inclusiviteit te bevorderen willen wij bijvoorbeeld dat de gemeente een toewijzingsbeleid gaat voeren op basis van inclusiviteit en daarnaast willen we voor geïnsti­tutionaliseerde vormen van burgerparticipatie, zoals dorps- en wijkraden, op lokaal niveau loting intro­duceren. Loting in plaats van werving. Werving is geen garantie voor inclusiviteit: met loting heeft een ieder een gelijke kans. Ik neem aan dat ondertussen wel voor iedereen duidelijk zichtbaar is dat, zeg maar, de invulling van “hogere functies/de beste baantjes” in deze maatschappij niet bepaald een spectrum van diversiteit aan de dag legt. Het excuus om dat zo te kunnen houden,  is denk ik ook maar al te bekend: ze zouden niet te vinden zijn! Maar dat is natuurlijk niet waar. Daarnaast hebben wij ook voorstellen voor armoe­de­bestrijding, sport en gezond eten zodat de leefstijl in dat opzicht van mensen met lagere inkomens niet heel anders is dan die van de mensen met hogere inkomens: inclusiviteit betekent dat ook mensen die het minder hebben dezelfde perspectieven worden geboden.

Het team met v.l.n.r. N.S. (Niermala) Jankie, S.D. (Radha) Biekhram, C.K. (Airien) Thani. C. (Chandra) Jankie, S.A.S. (Sanjiv) Jankie, S.A.S. (Sanjana) Nabibaks en J.S. (Janita) Nabibaks

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en tolerantie middels wederzijds begrip. Het idee dat eenheid in verscheidenheid mogelijk en noodzakelijk is. Men moet zich meer bewust gaan worden van diversiteit en wat dat inhoudt. Dat mensen elkaar beter gaan leren kennen en elkaar beter gaan begrijpen. In die zin wil ik specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond. Namelijk laten zien dat de migratieachtergrond iets toevoegt aan deze maatschappij. De biodiversiteit is van belang voor de natuur. Diversiteit is van belang voor de maatschappij. Ik wil niet in een hokje worden geplaatst. Ik wil mensen juist uit hun hokje lokken en kennis laten maken met de wereld.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Je hoeft je niet aan te sluiten bij een partij als je in de politiek wilt. Zorg ervoor dat mensen om je heen je steunen omdat je betrouwbaar bent. Handel niet voor materieel persoonlijk gewin maar dien het hogere doel: de rechtvaardigheid! (Amen zou ik bijna willen zeggen.)

Ik wens de deelnemers die voor mij in deze rubriek verschenen en ook na mij hier verschijnen alvast heel veel succes bij de verkiezingen!

 Meer Haarlemmermeer 
Facebook: MeerHaarlemmermeer
www.meerhaarlemmermeer.nl

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP