Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en Websites Sampreshan/Hindorama, gevestigd te Zoetermeer aan de Schoenerkade 89, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 68191316.

De internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren. Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama berusten bij Sampreshan/Hindorama, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld ten behoeve van de internetdiensten en op websites van Sampreshan/Hindorama.

Sampreshan/Hindorama behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Sampreshan/Hindorama op de inhoud van de internetdiensten en websites van de Sampreshan/Hindorama, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Sampreshan/Hindorama.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama  en de totstandkoming daarvan zijn naar beste weten en met de grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Sampreshan/Hindorama kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van de Sampreshan/Hindorama is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Sampreshan/Hindorama , niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via onze internetdiensten en websites aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via onze website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die het materiaal  heeft aangeleverd is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Sampreshan/Hindorama is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van onze internetdiensten en voor gebruiker.

Sampreshan/Hindorama hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Sampreshan/Hindorama. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van deze link te maken.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama zijn voorts de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u Sampreshan/Hindorama een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar redelijkerwijs toe verplicht zijn. U staat ervoor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om Sampreshan/Hindorama deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van de internetdiensten en websites van Sampreshan/Hindorama is het volgende Privacy statement van toepassing.

Sampreshan/Hindorama respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden, en vraagt hetzelfde van de gebruikers van onze internetdiensten en websites. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
 • uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan: Sampreshan => info@sampreshan.com

Copyright: Aanhalingen uit artikelen alléén met bronvermelding: www.hindorama.com. Overname van teksten, foto’s en andere content is niet toegestaan.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Hindorama.com, van de personeelsleden van Hindorama.com en van de personen voor wie Hindorama.com verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle (redactionele) informatie, of Informatie op andere wijze gepubliceerd op de websites van Hindorama.com is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Hindorama.com op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Hindorama.com en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze Informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken Informatie te controleren. De inhoud van advertenties, advertorials en persberichten samengesteld door of namens adverteerders, wordt door Hindorama.com niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Hindorama.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. Hindorama.com doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot websites van Hindorama.com kan niet leiden tot schadevergoeding door Hindorama.com aan (de) wederpartij. Hindorama.com is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen van welke aard dan ook (waaronder maar niet uitsluitend hacks en andere aanvallen). Privacy- en cookiebeleid Hindorama.com vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Privacy- en cookiebeleid

Hindorama.com vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

TOP