Gaan de verkiezingen door in Suriname? - Hindorama

Toen op 13 maart 2020 de eerste Covid-19 besmette persoon in Suriname werd genoteerd, brandde de vraag op vele lippen: gaan de verkie­zingen in Suriname nog door? Op dezelfde dag werden de trainingen aan personen die op 25 mei moeten werken op een stembureau opgeschort. Intussen zijn deze online opgepakt en zijn alle andere activi­teiten voorbereid, maar in het onder­be­wustzijn blijft de vraag nog voort­leven: gaan de verkie­zingen door?

Geen sfeer
“Ik weet dat het moeilijk is om bepaalde werkzaam­heden uit te voeren, maar gelet op de situatie zijn er geen ingre­di­ënten aanwezig om de verkie­zingen uit te stellen. Er is geen sprake van verspreiding van het virus. We hebben al een poosje geen nieuwe besmet­tingen”, zegt districts­com­mis­saris Mike Nerkust, die ook deel uitmaakt van het Covid-manage­mentteam. Door de Covid-situatie is de voorbe­reiding naar de verkie­zingen, heel anders dan normaal. Zonder grote massa­mee­tings, veel propa­gan­da­ma­te­rialen en bijeen­komsten verspreid over het hele land, is er ook geen verkie­zings­sfeer.

Bezorgdheid
Vanuit het minis­terie van Binnenlandse Zaken worden alle zaken voor de verkie­zingen voorbereid. Een grote uitdaging is 25 mei zelf. Over de maatre­gelen die moeten gelden om stembu­reau­leden en kiezers te beschermen is er met het Covid-manage­mentteam overleg geweest. De mogelijk­heden worden deze week besproken met politieke organi­saties. Intussen worden de oproe­pings­kaarten huis aan huis bezorgd en ook voorbe­rei­dingen getroffen voor het drukken van de stembil­jetten. Veel mensen zijn bezorgd over de aanwe­zigheid van inter­na­ti­onale waarnemers en de opkomst van kiesge­rech­tigden. “Als er maar weinig mensen komen opdagen en de opkomst is minder dan dertig procent, zal de uitslag bindend worden verklaard door het Onafhankelijk Kiesbureau?”, vragen velen zich af.

Mobilisatie
Om toch een beetje sfeer te brengen, hebben twee grote politieke organi­saties, de NDP en de VHP, het afgelopen weekend door de straten van Paramaribo rondge­reden in auto’s met vlaggen. De ABOP van Ronnie Brunswijk heeft een online massa­meeting gehouden. Politieke partijen en hun kandi­daten maken vooral veel gebruik van sociale media, de televisie en de radio om zich te profi­leren. Op sociale media circu­leren ook video’s en berichten van partij­pro­pa­gan­disten die huis aan huis trekken om vlaggen te plaatsen, die weer door loyalisten van andere partijen worden vervangen. Heel veel instanties en personen worden ineens bedacht met pakketten. Zelfs aan de daklozen in de binnenstad wordt gedacht. “We zullen u op 25 mei ophalen en brengen naar het stembureau. En u weet waar u het moet kleuren toch?”, spreekt een partij­loy­alist een dakloze in de binnenstad van Paramaribo aan, die net een bakje eten van hem heeft ontvangen. Verdwaasd kijkt de dakloze op naar de man die aandringt op een antwoord en gebaart naar zijn paarse trui. Als de dakloze naar tevre­denheid heeft gerea­geerd, gaat de man verder. Aan de andere kant worden vrienden en familie aange­moedigd om af te rekenen met het desastreus finan­cieel beleid. “We moeten stemmen, omdat we beter dan dit verdienen”, merkt een man op. Al met al lijkt het goed te zullen komen op 25 mei, mits het belang­rijkste ingre­diënt ‘geld’ aanwezig is om de laatste zaken nog af te ronden.

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Wees niet verant­woor­delijk voor de verdere afbraak van Suriname. Stem op 25 mei niet met uw hart, maar met uw verstand. Stem SLIM !”

Gerelateerde artikelen

Verkiezingen 25 mei 2020: Suriname verdient beter  In dit onlangs gepubli­ceerde artikel van Hindorama staat een advies voor de VHP (Chan Santokhi) :  “Uit het oogpunt van trans­pa­rantie naar de kiezer toe is het van groot belang dat de VHP vóór mei 2020 openheid van zaken geeft over een eventuele samen­werking met de NDP van Bouterse.”

Bekijk op youtube Chan Santhoki : “VHP werkt niet samen met de NDP”

Als de pg een NDP’er vervolgt, is hij een Hindostaan; als de pg een VHP’er vervolgt, is hij een Srananman
Oproep tot Slim Stemmen — Make a diffe­rence — Make you vote count!

TOP