CULTUUR

De laatste jaren is er steeds meer belang­stelling voor de slavernij in Suriname en het slaver­nij­ver­leden van Nederland. Ook de contract­arbeid en de contracttijd in Suriname genieten steeds meer belang­stelling. Informatie over deze perioden kan men krijgen door de boeken en artikelen die worden gepubli­ceerd te lezen. Een andere infor­ma­tiebron vormen de zogeheten histo­rische romans.

Rákhi: Beschermingskoord Één van de feesten die niet op bijzonder opval­lende wijze worden gevierd, doch die een diepe zin hebben, is de Rakshá-Bandhan of het Rákhi-feest, ook wel Sávani- of Salúno-feest geheten. Evenals met vele andere feesten het geval is, verliest ook van dit feest de oorsprong zich in het grijze verleden van de Indische

apan-apan dhaplá apan-apan awáj verha­len­bundel in het Sarnámi Op zondag 12 juli vond de presen­tatie plaats van de eerste verha­len­bundel in het Sarnámi waaraan 13 verschil­lende auteurs hebben meege­werkt. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarnámi is verschenen waaraan 13 schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. De boekpre­sen­tatie werd georga­ni­seerd tijdens

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd

Op de golven van de wereld­wijde protesten tegen racisme en discri­mi­natie raast er een beelden­storm. Standbeelden van personen die symbool staan voor racisme en discri­mi­natie worden omver gehaald (ontsok­keling) of beklad. Een stand­beeld dat het inmiddels ook moet ontgelden is dat van Mahatma Gandhi. In een aantal Afrikaanse landen wordt al enkele jaren gepro­tes­teerd tegen

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path  and leave a trail (N.N.) Wereldtraditie In 1975 verhuisde ons gezin naar Nederland. Reden was de onzekerheid over de richting die het nieuwe Suriname zou inslaan. Ik kwam in Den Haag op een scholen­ge­meen­schap te zitten. Met een bepaalde klasgenoot

In Amsterdam is het beeld van de Indiase onafhan­ke­lijk­heids­strijder Mahatma Gandhi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is ‘racist’ geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de letters A‑C‑A‑B, all cops are bastards. De gemeen­te­lijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens vernieling, meldt AT5. Het beeld wordt zo

Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor

Tagged under: ,

BESTEL

Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) Het handzame boekje  Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contract­pe­riode in Suriname. Voorts

DONATIE

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama 2020’. Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons

Sunita Chote (Paramaribo, 1969) is lifecoach en sociaal onder­neemster die op een laagdrem­pelige manier probeert vrouwen met psychische klachten te helpen. De laagdrem­pe­ligheid zit in het bieden van zorg en hulp in een informele setting zoals in een buurthuis of als onderdeel van het vrijwil­li­gerswerk. Haar aandacht gaat in eerste instantie uit naar het welbe­vinden

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

Paramaribo kent veel gedenk­tekens, maar ik sluit niet uit dat bij het grote publiek slechts een aantal bekend is zoals het Monument van de Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog (1950) bij de Marinetrap aan de Waterkant, het stand­beeld van Mahatma Gandhi (1959) aan de Knuffelsgracht bij de Heiligenweg, het Vrijheidsbeeld Kwakoe (1963) op de

Verhaal van: Radj Ramcharan, project­leider bij de Stichting Lezen & Schrijven en secre­taris van de Stichting ASHA in Utrecht. Radj Ramcharan voelde zich niet goed en na onderzoek bleek hij corona te hebben. Hij lag enkele dagen in het ziekenhuis. Na een herstel­pe­riode blikt hij terug op een heftige tijd. Hij is een actieve hindoe in het Utrechtse met

Munshi Rahman Khan, Suriname’s eerste literator uit Hindostaanse gelederen heeft in de prachtige publi­catie van Manan uit de vorige eeuw —  ‘Van Brits-Indisch emigrant tot burger van Suriname’ — niet de plaats gekregen die hij verdiende. Hij was geboren in India en had voor zijn vertrek naar Suriname een zeer goede opleiding tot munshi genoten,

BHAGVÁN BUDDHA …In-Beweging-Brenger van het Wiel van de Wet…   II  ORDE EN WETMATIGHEID 1  Dharm: Grondslag van en Norm voor het Leven 1.1  Dharm: een Kernbegrip Eén der voornaamste funda­menten van de Indische cultuur is een sedert de grijze oudheid tot ons gekomen diepge­worteld besef van orde en regelmaat in het universum. Reeds in

Onlangs verscheen het boek Paramariboi. Met de creatieve titel Paramariboi wordt gerefe­reerd in het Sranan aan een jongen uit Paramaribo. Dat is trouwens ook de onder­titel van dit boek geschreven door Robby Choenni. De titel sugge­reert hoogst­waar­schijnlijk dat het gaat om een Creoolse jongen, maar het betreft een ‘vercre­ooli­seerde‘ Hindostaanse jongen. Het boek is een

De verdere ontwik­keling van het Sarnámi anno 2020 in zowel Suriname als in Nederland is best wel een grote uitdaging aan het worden. Vooral in Nederland is de taal een zogenaamde heritage language geworden. Een heritage language is een taal die enkel thuis of in de eigen kring gesproken wordt, terwijl die niet omschreven kan

Van de hand van oud-minister Jan Pronk (1940) verscheen zijn lang verwachte Suriname-boek: Suriname. Van wingewest tot natie­staat. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973–1977) en een groot voorstander van Suriname’s onafhan­ke­lijkheid. Samen met premier Den Uyl en minister De Gaay Fortman (ARP) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden geldt Pronk als

De Mahábhárata is één van de belang­rijkste zo niet het belang­rijkste geschrift van het Hindoeïsme dat ons leert hoe keuzes te maken in het leven. Het verhaal over de strijd van de Pandava’s en de Kaurava’s en de keuzes die zij maakten, zijn onze keuzes. Volgens sommigen uit andere religieuze tradities is het een menson­vrien­delijk

Humor is een van de manieren om om te gaan met crisis­si­tu­aties. De huidige Coronacrisis roept bij mij associ­aties op met de roman Liefde in tijden van cholera (1986) van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez over een onmogelijk en onver­ge­telijk liefdes­verhaal tussen twee mensen met als hoofdthema’s ziekte (cholera), liefde, ouderdom, eenzaamheid en humor. Evenals in

Navratri betekent letterlijk ‘negen nachten’. Gedurende deze periode vereren hindoes het vrouwe­lijke aspect van het godde­lijke. Per jaar zijn er twee van zulke periodes, namelijk in de maand Chait van de hindoe­ka­lender (maart / april) en in de maand Ashvin (september / oktober). De negen nachten liggen in de periode van de wassende maan, tussen

Vorm en Inhoud Tweemaal in het jaar, gedurende negen nachten (navrátri), vindt een bijzondere verering plaats: de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwe­lijke aspect van het godde­lijke, bekend als Shakti (letterlijk: kracht of energie) of Deví (d.i. de vrouwe­lijke vorm van Dev = de stralende). De “Navrátri” (in het Sarnámi: Navrátan) — in

SHRÍ SARASVATÍ DEVÍ …“Godin” van Kunst en Wetenschappen…   I  ORIËNTERING EN VERKENNING 1  Enige Aspecten van het Hindoeïsme 1.1  Inleiding Het Hindoeïsme is geen godsdienst in de zin van het Christendom of de Islam: het heeft geen stichter en kent geen belij­denis (credo). Het is een levens­houding, daar het uitgaat van de veron­der­stelling, dat

Universeel Feest Het Holífeest, dat ook onder de dialec­tische benaming Phaguá bekend staat, is een nieuw­jaars­feest en een overwin­nings­feest, met een universeel en democra­tisch karakter: de viering ervan beperkt zich niet tot de belijders van slechts één godsdienst, doch de gehele buurt­schap doet eraan mee, zonder onder­scheid van rang of stand, leeftijd of geslacht. De

Het Communistisch Manifest uit 1848 van Karl Marx en Friederich Engels opent met de zin dat er een spook door Europa waart, te weten het spook van het commu­nisme. In de 21e eeuw waart er een nieuw spook: het spook van het identi­teits­denken. Het houdt in dat in ons denken en bij de analyse en

Speciaal aan Shiva gewijd is de nacht van de veertiende dag (chatur­dashí) van de donkere maand­helft (krishna-paksh) van elke maand. Maar van al deze Shivrátri’s is die van de maand Phálgun of Phágun (febr./maart) de belang­rijkste; deze staat bekend als Mahá-Shivrátri (de Grote Nacht van Shiva), dit jaar (1990) vallend op 24 februari. Waarom juist

Bekijk een video met een gedicht (kawitá) van Rabin Baldewsingh: Pyár nasá men náce hai   Bekijk een video met een gedicht (kawitá) van Rabin Baldewsingh: Dil men pyár sulge hai, sáthi

Zittend in meditatie op mijn favoriete rots bij de oever van de Ganges in Rishikesh voel ik een krachtige nieuwe inspi­re­rende energie door m’n hele zijn circu­leren. Een dankbaar, intens geluks­gevoel stroomt door me heen. Als ik uit de meditatie kom, geniet ik van het rustige kabbelen van de stroom­ver­snelling van de Ganges en van

Ham jab aili birdhálaywá men, tab baithaká ekdam bharal rahá. Ek se ek burh‑puraniyan apan-apan kamará chorke nicce áil rahin eksab se bhent-mulákát kare khát aur sáthe bhi khái khát. Baithaká men bahut hallá rahá. Sab koi apane men jor se bát-cit karat rahin aur ek sangit samáj jor se bájá bajáwat rahá. Sab koi

In ons ouderlijk huis hingen foto’s in de voorzaal (woonkamer) die dateren van eind jaren vijftig en begin jaren zestig. Het waren de bekende foto’s die je bij veel gezinnen in de voorzaal zag hangen: zwart-wit-foto met ouders die op een stoel zitten en met daarachter de kinderen. Als ik mij niet vergis was het

Suriname en Nederland zijn reeds eeuwen aan elkaar verbonden, met een gezamen­lijke geschie­denis die maar weinig mensen in Nederland kennen. Dit, vooral ook omdat hier weinig aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Ook in het publieke debat over de relatie tussen Suriname en Nederland komt deze geschie­denis maar weinig tot uiting. En als dit

Zo langzaamaan kom ik tot de conclusie dat het Sarnámi, de moedertaal van veel Hindustanen in Suriname en Nederland, een bedreigde taal is geworden. Natuurlijk is het proces van onder­drukking van de taal al enige tijd gaande, maar nu, bijna 150 jaar na het ontstaan van de taal op Surinaamse bodem, kan ik niets anders

Achter de façade van de zo geroemde vreedzame co-existentie van de verschil­lende bevol­kings­groepen in Suriname gaat een onver­holen etnocen­trisme schuil. In eigen (etnische) kring hebben we het over ‘Negers’, ‘Djoeka’s’ of ‘Koelies’. Over en weer schrijven we kwali­fi­caties toe aan andere etnische groepen zoals luiheid, inhaligheid, gierigheid, onbetrouw­baarheid, losse seksuele moraal et cetera.   Het is

God zij met ons Suriname is een publi­catie van de Nederlandse socioloog, schrijver en oud-journalist Herman Vuisje (1946) over multi-religi­o­­siteit in Suriname. De titel verwijst niet alleen naar de eerste regel van het Nederlandse couplet van het Surinaamse volkslied, maar is ook een verzuchting van de auteur die begaan is met Suriname en zich afvraagt

                  Een boek begint met een titel. Soms is het moeilijker om een passende titel te vinden, dan een heel boek te schrijven. Toen ik Zeven rivieren ver zag op de boeken­tafel van Uitgeverij In de Knipscheer in Vereniging Ons Suriname, dacht ik meteen aan de Brits-Indische

Het Sarnámi is sinds 1986 een gestan­daar­di­seerde Surinaamse taal. In oktober 1984 werd een nationale ‘Spellingscommissie Sarnámi’ geïnstal­leerd om tot een ‘fonema­tisch verant­woorde en praktisch hanteerbare spelling van het Sarnámi’ te komen. Dit op initi­atief van de Surinaamse overheid. In juli 1986 werd de spelling van het Sarnámi door de toenmalige regering van Suriname officieel

Culturen zijn niet statisch maar voort­durend aan veran­de­ringen onder­hevig. Tradities vormen een belangrijk onderdeel van een cultuur. Het gaat hierbij om gewoontes en rituelen die van generatie op generatie worden overge­dragen en mede onze culturele identiteit uitmaken. Ze kunnen door allerlei ontwik­ke­lingen veran­deren en zelfs verdwijnen. Een voorbeeld van een langzaam verdwij­nende traditie is die van

Inleiding Het Sarnámi is de moedertaal van de meeste Hindustanen in Suriname en Nederland. De taal is ontstaan uit diverse Indiase talen die door Brits-Indische contract­ar­beiders in de periode 1873–1916 uit het noordelijk deel van India werden overge­bracht naar Suriname. In die periode werden 64 schepen met 34.304 immigranten vanuit Brits-Indië naar Suriname gebracht om

Indrukken van de eerste topbij­een­komst van het Global Peace Initiative of Women Religious and Spiritual Leaders (Genève, 6–9 oktober 2002) “De toekomst van onze planeet is in handen van vrouwen.” Woorden van VN-chef Kofi Annan, waarmee hij een directe impuls aan vrouwen gaf om zich meer te profi­leren op wereld­vraag­stukken als vrede en veiligheid, groeiende armoede

Ouders zijn de eerste guru’s van een kind. Daarom is het nuttig de aandacht te vestigen op wat ouders hun kinderen en eventueel klein­kin­deren le­ren, op­dat deze de maatschappij als stabiele volwas­senen kunnen tegemoet treden. Om het karakter van het kind positief te beïnvloeden zouden ouders zich moeten concen­treren op negen basis­kwa­li­teiten die voor de

Vegetarisme is niet alleen een eetpa­troon, maar ook een gehele levens­wijze. Het onder­lig­gende idee is dat elk wezen recht op leven heeft en dat ze er niet tot genoegen van een ander zijn. De mens als wezen met verstand zou daar het voortouw in moeten nemen. Helaas is de mens nog steeds het enige levende

Wie in contact komt met een andere etnische groep of in een ander land komt, ervaart dat in bepaalde opzichten mensen daar anders omgaan met elkaar en met situaties. Dat wat opvallend anders is, noemen we in de regel typisch. Boeken over typisch Nederland of typisch Nederlanders vormen al enkele decennia een populair genre en

Over het algemeen cremeren hindoes hun overle­denen. Crematie wordt beschouwd als een hygië­nische en efficiënte methode om het lichaam snel te laten te ontbinden in de basis­ele­menten. Ook voor de zielenrust en weder­ge­boorte is crematie de beste methode. In India, Suriname en andere landen, waar hindoes als contract­ar­beiders zijn gemigreerd, vindt de crematie meestal in

Meestal praten we liever niet over de dood. We zien wel als het zover is, of eerder: de familie ziet het wel. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek om een aantal zaken goed te overwegen. Als je echt bijzondere wensen hebt ten aanzien van de uitvaart en het rouwproces, is het aan te

Lichtfeest De symboliek van het licht speelt in alle culturen en godsdiensten een belang­rijke rol. Want het licht is niet alleen de fysisch noodza­ke­lijke voorwaarde voor het zien, waardoor de mogelijkheid van oriën­tering in en verkenning van de wereld wordt geschapen. Maar ook in diepere psycho­lo­gische zin voldoet het licht in een wezen­lijke behoefte, omdat

Feest- en Hoogtijdagen

2020   ALGEMENE EN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN Nieuwjaar                   01 januari Drie Koningen             06 januari Aswoensdag                 26 februari Goede Vrijdag              10 april Pasen                              12 — 13 april Koningsdag            

De prijs van geluk is de eerste roman van Ruben Gowricharn. Hij is hoogleraar Hindostaanse diaspora aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het boek heeft als thema’s migratie, integratie, vervreemding, worsteling met culturele identiteit, succes en verlies. Het is niet gebrui­kelijk dat een wetenschapper/hoogleraar de weten­schap­pe­lijke pen verruilt voor de literaire. Het gaat namelijk om

De heer Jnan Adhin ging tijdens een in Den Haag gehouden lezing op 22 april 1989 in op de grond­slagen van de Vedánta en de wijze waarop oeroude Vedantische ideeën en principes kunnen worden toegepast op heden­daagse vraag­stukken, in casu de voort­schrij­dende milieu­pro­ble­matiek. Allereerst benadrukt de heer Adhin dat de Vedánta niet een filosofie is of

Tagged under: ,

Eindelijk was het zaterdag 14 september 2019 zover: de Arya Samaj Nederland (ASAN) mandir werd plechtig geopend in Den Haag. ASAN is een van de oude Hindoe-organi­­saties in Nederland en heeft er jarenlang naar gestreefd een karak­te­ris­tieke mandir te bouwen. Er is geld ingezameld op allerlei wijzen en na vele jaren is de Hindoe gemeen­schap

TOP