COLUMN

Binnen de Hindostaanse gemeen­schap in Nederland is er geen eenstemmigheid over het gebruik van het woord Hindostanen. Vaak bezigt men de term Hin­doe­stanen, soms ook geschre­ven als Hindu­stanen. Dat dit niet alleen voor de eigen groep ver­war­rend is, maar vooral ook voor buitenstaanders behoeft geen betoog. Nu er in het hedendaagse debat over de koloniale

Afgelopen week was het weer Holi, het nieuwjaars-en lentefeest van hindoes. Het was goed te zien dat dit weer uitgebreid is gevierd op een aantal plaatsen met gekleurde poeders en de bijpassende vrolijke chautal muziek. Ook de Holika-verbranding de avond er­voor is een happening, meestal voor een kleiner publiek. Daar wordt, in de gedaante van

Enkele dagen geleden werd in India de prestigieuze Ram Mandir in Ayodhya geïnaugureerd. Deze hin­doe­tem­pel is gebouwd op de plek waar Ram zou zijn ge­boren (Ram Janma Bhú­mi). Voor hindoe­gelovi­­gen een zeer heilige plek, waar enkele eeuwen geleden tijdens de moslimoverheersing van India een moskee werd gebouwd, de Babri Masjid. Bij de inauguratie zei premier Modi

A few days ago, the prestigious Ram Mandir was inaugurated in Ayodhya, India. This Hindu temple is built on the spot where Ram is said to have been born (Ram Janma Bhúmi). For Hindus this is a very sacred site, where several centuries ago during India’s Muslim rule a mosque was built, the Babri Masjid.

Oud en nieuw – Kanta Adhin

“Al het oude is niet nood­zakelijk goed, al het nieuwe is niet noodzakelijk slecht.” Dit is een uitspraak die wordt toegeschreven aan de Indiase dichter Kálidás die in het begin van de christelijke jaartelling zou hebben geleefd. In deze uitspraak ligt een aan­moe­diging om je open te stellen voor vernieuwing en niet krampachtig vast te

Divali droom – Kanta Adhin

Halloween schijnt in Neder­land steeds populair­der te worden. Ik was gewend om ervoor te zorgen dat ik op 11 november met Sint Maarten wat snoepgoed in huis had voor de kinderen die al zingend met een lampion aan de deur kwa­men. De laatste jaren is dat echter niet meer gebeurd. Intussen zie je in de

Mens en dodo – Kanta Adhin

Als je op Mauritius vertelt dat je uit Nederland komt, krijg je meteen te horen: “Aah, Dutch. You know that the Dutch killed the dodo?” Voor mij was het niet altijd even duidelijk of het slechts grappig was bedoeld of dat het de Nederlanders nog steeds wordt aangerekend dat de dodo die alleen op Mauritius

Wormen – Kanta Adhin

Het recente bericht dat wormen die meer dan 146 duizend jaar ingevroren waren in de permanent bevroren grond (perma­frost) van Siberië bij ontdooiing weer tot leven kwamen, vond ik fasci­nerend. Ik vroeg me wel af wat we hier nu mee moeten. Willen we kijken of ook andere levensvormen na zo een lange tijd in bevroren

De maand juni stond vol­ledig in het teken van de herdenking en viering van 150 jaar Hindostaanse im­mi­gratie. Daarbij werd de gevleugelde tekst “Daar waar het mij goed gaat, is mijn Vaderland” regelmatig aangehaald. Dit is een Nederlandse vertaling van een tekst uit het hindoeïstische ge­schrift Ramayana (Jahán base wahán sundar desu) die staat op het Immigratiemonument

Ongezien Ongehoord – Hin­do­stanen in de Neder­landse koloniale geschiede­nis is het boek van Jaswina Elahi en Ruben Gowricharn dat op 27 mei jl. werd gepresenteerd. Een aan­klacht tegen het conse­quent negeren van Hindo­stanen en hun geschie­denis door de Nederlandse overheid en academische en andere instellingen die het koloniale verleden van Nederland gelijkstellen met het slavernij­verleden,

De wolf veroorzaakt veel ophef in Nederland. Sinds enige jaren is dit dier dat voor velen alleen bekend was uit sprookjes als Roodkapje en De wolf en de zeven geitjes, terug in Nederland. En dat wordt zeer verwelkomd door natuur­liefhebbers die hun enthousiasme niet op kun­nen dat het dier zich weer is komen vestigen in

Het jaar 1672 staat in Nederland te boek als een rampjaar. Het was namelijk met vier landen (Frankrijk, Engeland en de bisdommen Münster en Keulen) tegelijk in oorlog. Nederland (des­tijds de Republiek der Zeven Verenigde Neder­lan­den ge­heten) leek redde­loos verloren. De regering wist niet wat ze moest doen en was radeloos. Als gevolg van de oorlog

Afgelopen week stond in het teken van Holi, het hindoeïstisch lente- en nieuwjaarsfeest dat dit jaar op 8 maart viel. Het wordt ook wel als een overwin­nings­feest gezien in de zin dat de koude, grijze winter wordt overwonnen door de warme, fleurige lente. De overwinnings­ge­dach­te heeft ook een religieuze connotatie met een verhaal over de

De aandacht voor moeder­talen op de Inter­natio­nale dag van de Moeder­taal (21 februari ) bracht me ertoe mij weer af te vragen waarom Hindo­stanen zo weinig te zien zijn in het literaire landschap. En dan heb ik het over de in Neder­land geboren en opgegroei­de/opgroeiende generaties. In het artikel van Moti Marhé hebben we kunnen

Ondanks de vele moeilijke en ongewisse ontwikke­ling­en van de laatste tijd hebben we elkaar monter een goed 2023 toegewenst. En dat is prima. We moeten ons niet laten gijzelen door alle crises van de laatste tijd maar altijd hoopvol blijven op betere tijden. De coro­na­crisis van de af­ge­lopen jaren lijken we gelukkig achter de rug

40 jaar verder – Kanta Adhin

Het is nu 40 jaar geleden dat in Suri­name de zoge­noem­de December­moor­den plaatsvonden. Het hoger beroep in de straf­zaak tegen de in eerste instantie ver­oor­deel­de hoofd­ver­dachte D. Bouterse loopt nog en de rechtszaak geeft nog altijd veel stof tot discussie. Voor nabestaanden van de slachtoffers en Surinamers die rechtsstatelijke principes hoog houden, is het niet

De OneLove-campagne in het voetbal is bedoeld om alle vormen van discri­minatie en intolerantie tegen te gaan. Een terecht streven gezien de vele uitingen van racisme tegen­over zwarte spelers, anti­semitisme, homo­fo­bie en wat dies meer zij. Dit speelt zich niet op het veld af, maar op de tribune. Is het dan aan de aanvoerders van

Als Jagernath Lachmon en Jopie Pengel mochten kie­zen of er een standbeeld van hen moest komen, had Jopie Pengel als eerste zijn vinger opgestoken: “Ja, voor mij zeker een standbeeld.” Hij zou er zelfs op gestaan hebben en ook nog de plek hebben aangewezen: het Oranjeplein. Onafhankelijkheid van Suriname was voor de gewezen premier geen

Onlangs werd een lied van de Suri­naam­se zanger Ruben del Prado weer onder de aan­dacht ge­bracht. Het is een lied dat hij in 1986 schreef ten tijde van de binnen­land­se oorlog in Suriname toen hij als arts werkzaam was op de artsenpost Dyumu en het onme­te­lijk lijden, verdriet en ellende van de bin­nenland­bewoners moest aanschouwen.

De maand juli staat weer volop in het teken van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli was het 159 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Nederland­se Antil­len door Nederland werd afgeschaft. En 5 juni was het 149 jaar geleden dat de eerste con­tract­arbeiders uit toenmalig Brits-Indië voet aan wal zette

Ik las recent over de foto expositie in Amsterdam Ik Azië die tot 30 juni loopt in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. De exposi­tie is een initiatief van vier fotografen met een Azia­tische achtergrond, die met dit initiatief beogen stereo­typen over Aziaten te be­strijden. Stereotypen die zij tegenkomen, zijn onder andere: “Aziaten zijn allemaal Chinezen”

In de Volkskrant van 9 april 2022 verscheen een opi­nie­artikel over de Indiase film The Kashmir Files. Deze film handelt over het lot van de hindoe­gemeen­schap (Pan­dits) na de bestorming van de Kashmir-vallei in 1989-1990 door islamitische mili­tan­ten. De auteurs van het stuk, allen verbonden aan de in Nederland gevestigde stichting The London Story, wijzen

On 9 April 2022, the na­tion­al newspaper Volks­krant published an opinion article about the Indian film The Kashmir Files. This film deals with the fate of the Hindu community (Pandits) after the storming of the Kashmir valley in 1989-1990 by Islamic militants. The authors of the piece, all affiliated with the Netherlands-based foundation The London

Vorige week waren de ge­meenteraads­verkie­zin­gen waarbij ook veel perso­nen met een Suri­naam­se achtergrond mee­don­gen naar een plaats in de raad van hun ge­meen­te. Na de eerste telling van de uit­ge­brachte stemmen en voor­lopige uitslagen per partij, is het altijd nog wachten op het tellen van de voorkeursstemmen die kandidaten hebben gekregen. Op die wijze kan

Tot enkele weken terug werd het nieuws be­heerst door de vluch­te­lingen­stroom vanuit Noord – Afrika en Turkije naar Europa. Europa dreigt overspoeld te worden door ‘horden’ uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De gren­zen moeten dicht om Fort Europa te beschermen is een veelgehoorde kreet. Sinds enkele weken wordt het nieuws nu beheerst door de

Bar en boos – Kanta Adhin

De aflevering van het pro­gram­ma BOOS van BNN / VARA over seksueel grens­overschrijdend ge­drag bij The Voice of Holland heeft een sneeuw­bal­effect te­weeg­­ge­bracht. Behalve bij dit programma op de Neder­landse tv kwamen er ook bij voetbalclub Ajax de nodige schan­dalen naar buiten en moest er ook een politicus het veld ruimen vanwege onoorbaar seksueel gedrag.

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een fris begin en een mo­ment om met goede voornemens van start te gaan. Of die voornemens altijd realis­tisch zijn, is wat anders. Met de feestdagen eten we over het algemeen te veel. Allerlei lekkere gerechten worden gemaakt uit een verscheidenheid aan keukens, zoals bij ons, bijvoor­beeld, kreeftensoep,

Al ruim twee jaar is wereldwijd heel het sociaal-maatschappelijke en economische leven in de greep van Corona. Het zijn nu vooral het cha­grijn en de korte lontjes die overheersen. Het eind van corona is nog lang niet in zicht. Inmid­dels worden we met de zoveelste coronamutant geconfronteerd waarbij duidelijk is dat het nog enige tijd

Alle doeleinden die door een kleine bron worden gediend, kunnen ineens worden gediend door meren en zeeën (Bhagvad Gita, II.46) 10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze datum in 1948 werd de Univer­sele Ver­kla­ring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties (VN) aangenomen. Er zijn in VN-verband

Goed en kwaad – Kanta Adhin

4 november was het Diváli, het lichtjesfeest van hindoes gekenmerkt door de vele lichtjes in aardewerken bakjes (dia’s). We zien al enige tijd dat dit feest een steeds grotere uitstraling in Nederland heeft. In verschillende steden zijn er fakkeloptochten en worden evenementen ge­­organiseerd. Vorig jaar sprak voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de minister-president

De uitspraak van de Nederlandse rechter van 22 september jl., over het gebruik van etniciteit bij het zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) door de Koninklijke Ma­re­chaus­see heeft tot veel ophef geleid. Terecht? Volgens de rechter mag de marechaussee bij MTV-controles aan de grens die bedoeld zijn om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan, letten

Op 10 september 2021 heeft de president van Suriname, Chan Santo­khi, de Anton de Kom­-lezing gehouden in Amsterdam. We hebben kunnen zien en lezen dat een groep personen hiertegen heeft geprotes­teerd. Op de site van Hindorama is al het een en ander geschreven over deze protestactie. Bij de over­handiging van hun petitie aan de Surinaamse

Er is al veel gezegd en geschre­ven over recente uitspraken die schrijfster Astrid Roemer deed op facebook en die ertoe hebben geleid dat de Taalunie afziet van een ceremo­niële uitreiking van de haar toege­kende Prijs der Neder­landse Letteren. Daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het wel heb­ben over de term ‘8

“De Surinamer bestaat helemaal niet, net als de Nederlander. Suriname bestaat uit een groep mensen, verzameld uit alle delen van de wereld. Surinaams is wel een cultuur en een nationaliteit.” Deze quote van Prem Radhakishun houdt mij, vooral bij herdenkings- en immigratie­dagen bezig. Want, ikzelf ben een afstammeling van Hindostaanse contractarbeiders, geboren en getogen in

Op 4 augustus 2021 overleed na een ziekbed op 56-jarige leeftijd schrijfster/dich­teres en beeldend kunstenares Saya Yasmine Amores, geboren in Suriname als Asha Radjkoemar. Tot 2007 stond zij bekend onder haar schrijverspseudoniem Cándani. In 2007 liet zij haar naam officieel veranderen in Saya Yasmine Amores. Zij schreef gedichten in het Nederlands en Sarnámi en Nederlandstalig

Op 12 oktober ontvangt de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer uit handen van de Belgische koning Filip de Prijs der Nederlandse Letteren. Deze prijs is een prestigieuze literaire onder­scheiding in het Nederlandse taalgebied en wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. Deze

5 juni is de dag van de Hindostaanse immigra­tie in Suriname. Een dag waarop we worden teruggevoerd naar het verleden toen onze voorouders India verlie­ten met een voor hen onbekende bestem­ming. Toch besloten ze de stap te zetten, de stap aan boord van het schip dat hen zou wegvoeren naar de plantages in Suriname. Er

5 June marks the immigration of Hindo­stani people to Surina­me. A day on which we are taken back to the past when our ances­tors left India to an unknown destination. Never­the­less, they deci­ded to step aboard the ship that would take them to the plantations in Suriname where they had to work on the basis

Vrijheid is een be­grip met veel dimensies waar veel interpretaties aan kunnen worden gege­ven. Het kan zelfs zo zijn dat degenen die het meest van vrijheid willen genieten of denken te genieten het minst beseffen wat vrijheid eigenlijk is. Op 5 mei wordt in Nederland de vrijheid gevierd. Op die dag in 1945 werd Nederland

Zondag, 11 april. Het is vandaag de dag voor nieuwe maan. Gelovige hindoes vereren vandaag God Shiva, want elke maand is de avond voorafgaand aan nieuwe maan Shivrátri, de nacht van Shiva. Hij wordt gezien als de vernietiger en herschepper. Aangezien met nieuwe maan de maan als het ware wordt ‘vernietigd’ om daarna weer te

Sunday, 11 April. Today is the day before the day of New Moon. Faithful Hindus today worship God Shiva, for every month the evening before the New Moon is Shivrátri, the night of Shiva. He is worshipped as the destroyer and recreator. Since the moon is ‘destroyed’, as it were, on the occasion of a

Eindelijk weer Tweede Kamer­leden gekozen met een Surinaamse achter­grond. Bij de afgelopen verkiezingen werden Raoul Boucke (D66), Don Ceder (Christen Unie) en Sylvana Simons (BIJ1) gekozen als Tweede Kamer­lid. In landen als Engeland en Frankrijk is het al geruime tijd gebruikelijk dat leden van het parlement en de regering een migratieachtergrond hebben. In vergelijking met

Finally again Members of Parliament (MP) were elected with a Suri­namese background. In the last elections on March 17, 2021, Raoul Boucke (D66-Social Liber­al Party), Don Ceder (CU – christian party) and Sylvana Simons (BIJ1- black activist party) were elected as MP’s. In countries such as England and France, it has long been common for

Binnenkort gaan we weer naar de stembus. Voor velen is het nog geen uitgemaakte zaak welke partij of welke naam zij in het stemhokje zullen aan­kruisen. Het wordt inder­daad steeds lastiger om een keuze te maken omdat de meningen en verlangens van mensen al lang niet meer langs geijkte tegenstellingen lopen. Kiezers zijn niet zonder

In the Netherlands, we will go to the polls on 17 March to vote in the elections for the House of Represetatives. Many have not yet decided which party or name they will tick in the ballot box. Indeed, it is becoming increasingly difficult to make a choice, because people’s opinions and desires no longer

Het verbod op discriminatie is een universele norm die is vastgelegd in diverse verdragen en nationale grond­wetten. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods­dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Op basis

The prohibition of discrimination is a universal standard that has been laid down in various treaties and national constitutions. Article 1 of the Dutch Constitution reads: “All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal cases. Discrimination on the basis of religion, belief, political opinion, race, gender or any other grounds whatsoever shall

Ik ontkom er niet aan het weer over het coronavirus te hebben. Ons hele dagelijkse leven is er immers door in de war gegooid. Hoe vervelend ik al die beperkende maatregelen ook vind, ik probeer mijn energie niet te verspillen aan mij daartegen te verzetten. Ook al vind ik dat soms wel beter naar maatregelen

Als gevolg van corona viel er dit jaar weinig te beleven. Het was vooral afzien. Er wordt dan ook  reikhalzend uitgekeken naar het coronavaccin in de hoop dat het ‘normale’ leven weer zijn gang neemt. Toch waren er twee hoopvolle momenten dit jaar. Het eerste was het wegstemmen van Desi Bouterse afgelopen mei, de meest

Feestdagen – Kanta Adhin

Nu we het einde van 2020 naderen hoor je heel vaak de verzuchting dat dit een abnormaal jaar was en dat we volgend jaar hopelijk weer normalere tijden tegemoet gaan. Inderdaad, afgelopen periode zijn er offers van ons gevraagd en is een beroep gedaan op ons gevoel voor eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. De coronacrisis heeft

TOP