OVERZICHT ARTIKELEN

  Het onware kan nooit tot waarheid worden door in macht toe te nemen. Rabindranath Tagore (1861–1941)   Op 29 november 2019 deed de Krijgsraad in Suriname uitspraak in het jaren slepende 8 december straf­proces. De hoofd­ver­dachte, die inmiddels het presi­dent­schap vervult, werd tot 20 jaar gevan­ge­nis­straf veroor­deeld voor zijn betrok­kenheid daarbij. Een betrok­kenheid die

Voorgerecht: 4 personen  Tijd: 15 minuten               Wijnadvies: Hardy’s Eileen, Australië   Ingrediënten • 20 plakken gerookte eenden­borst­filet • 1 stuk rijpe mango • 1 krop frisee sla • 1 cm verse gember, geschild en geraspt • Sap en rasp van ¼ sinaas­appel • 1 el witte wijnazijn • 2 el balsamico • 4 el geroos­terde

PARAMARIBO — Ronald van der Maesen en Cecillia Manichand hebben vorige week een handboek over past-life therapie in Suriname uitge­bracht. Het boek bevat infor­matie over deze nieuwe therapie, de behan­del­tech­nieken die worden toegepast en de resul­taten van een tevre­den­heids­on­derzoek onder meer dan honderd cliënten. Complement Het handboek wordt gezien als een enorme aanwinst, complement (aanvulling)

Culturen zijn niet statisch maar voort­durend aan veran­de­ringen onder­hevig. Tradities vormen een belangrijk onderdeel van een cultuur. Het gaat hierbij om gewoontes en rituelen die van generatie op generatie worden overge­dragen en mede onze culturele identiteit uitmaken. Ze kunnen door allerlei ontwik­ke­lingen veran­deren en zelfs verdwijnen. Een voorbeeld van een langzaam verdwij­nende traditie is die van

Een commissie onder leiding van jurist en econoom Bhimrao Ambedkar  heeft twee jaren, elf maanden en zeventien dagen gewerkt aan de grondwet van India.  Deze werd op 26 november 1949 aange­nomen en ging twee maanden later, op 26 januari 1950, van kracht. De Indiase ambassade in Suriname heeft de 70ste Constitution Day (aanname van de

Toen Sieuwnath Naipal vijf jaar geleden begon met het planten van mangrove bomen te Weg naar Zee, waren velen heel sceptisch. Zou de dwaze professor proberen om de machtige zee met kleine mangrove plantjes te bedwingen?, vroegen mensen zich af. Ze noemden het initi­atief: water naar zee dragen. Maar intussen heeft Naipal bewezen dat het

Inleiding Het Sarnámi is de moedertaal van de meeste Hindustanen in Suriname en Nederland. De taal is ontstaan uit diverse Indiase talen die door Brits-Indische contract­ar­beiders in de periode 1873–1916 uit het noordelijk deel van India werden overge­bracht naar Suriname. In die periode werden 64 schepen met 34.304 immigranten vanuit Brits-Indië naar Suriname gebracht om

Open INHOUDSOPGAVEN | 2000–2004 en thema­nummers 1993/1998  | TROUW kranten­be­richt: Hindostaanse glossy met ’empowerment’   1993 HINDORAMA Themanummer (aug. 1993) t.g.v. 120 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 20 jaar in Nederland HINDORAMA Themanummer (juni 1998) t.g.v. 125 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 25 jaar in Nederland HINDORAMA JRG1 NR1 (maart/april 2000) HINDORAMA JRG1 NR2 (mei/juni 2000) HINDORAMA JRG1

Het beeld van Suriname als een raciaal paradijs is tegen­woordig een populaire visie op de Surinaamse samen­leving. Culturele diver­siteit wordt aange­prezen als kenmerk van Suriname en de Surinaamse nationale identiteit. Tijdens de ACP/EU-parle­­men­taire verga­dering die in november 2012 in Suriname werd gehouden hield de toenmalige Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Moestadja, een lezing met als

Onder Hindostanen zijn er veel goed- tot hoogop­ge­leiden. En er is niets mis als je er trots op bent dat je een acade­mische titel hebt behaald. Je hebt er immers voor moeten werken. Storend is het wel als mensen hun titel te pas en te onpas gebruiken, ook in de privésfeer bijvoor­beeld bij het versturen

India is the land of the future, go there! The current Indian ambas­sador to the Netherlands, Venu Rajamony, made this appeal to the Hindustani community as a result of a conver­sation we had recently at the Indian Embassy.  Rajamony is a good-humoured, bearded man, who has been stationed in the Netherlands since 2017.  He was

Read in ENGLISH India is het land van de toekomst, ga er heen! De huidige Indiase ambas­sadeur in Nederland, Venu Rajamony, deed deze oproep aan de Hindostaanse gemeen­schap naar aanleiding van een gesprek dat wij onlangs hadden op de Indiase ambassade. Rajamony is een goedlachse, bebaarde man, die sinds 2017 in Nederland is gesta­ti­o­neerd. Hij

Indrukken van de eerste topbij­een­komst van het Global Peace Initiative of Women Religious and Spiritual Leaders (Genève, 6–9 oktober 2002) “De toekomst van onze planeet is in handen van vrouwen.” Woorden van VN-chef Kofi Annan, waarmee hij een directe impuls aan vrouwen gaf om zich meer te profi­leren op wereld­vraag­stukken als vrede en veiligheid, groeiende armoede

Ouders zijn de eerste guru’s van een kind. Daarom is het nuttig de aandacht te vestigen op wat ouders hun kinderen en eventueel klein­kin­deren le­ren, op­dat deze de maatschappij als stabiele volwas­senen kunnen tegemoet treden. Om het karakter van het kind positief te beïnvloeden zouden ouders zich moeten concen­treren op negen basis­kwa­li­teiten die voor de

Vegetarisme is niet alleen een eetpa­troon, maar ook een gehele levens­wijze. Het onder­lig­gende idee is dat elk wezen recht op leven heeft en dat ze er niet tot genoegen van een ander zijn. De mens als wezen met verstand zou daar het voortouw in moeten nemen. Helaas is de mens nog steeds het enige levende

De uitspraak van het Indiase hoogge­rechtshof over de toewijzing van de betwiste heilige plaats Ayodhya aan Hindoes, heeft ook in Suriname gezorgd voor veel blijd­schap binnen de Hindoegemeenschap. Nadat de Babri-moskee in de jaren negentig door Hindoes was gesloopt, werd ook uit Suriname geld en symbo­lische stenen opgestuurd voor de bouw van een Ram mandir

Wie enkele decennia geleden zou zeggen dat hij op vakantie gaat naar buurland Guyana, zou voor gek worden verklaard. Je ging er alleen naar toe als je er familie had wonen.  Nu is de situatie heel anders. Voor Surinamers is Guyana een belang­rijke vakan­tie­be­stemming aan het worden. Dagelijks gaan er verschil­lende tours met mensen die

Sharda Nandram kwam in augustus 1985 vanuit Suriname aan in Amsterdam voor studie. Vervolgens studeerde zij af in psycho­logie, promo­veerde in 1995 in de sociale psycho­logie en rondde in 1999 ook de studie economie af. Vanaf 2007 is ze univer­sitair hoofd­docent aan de Nyenrode Bu­si­ness Uni­ver­si­teit. Ze is sedert 2016 ook verbonden aan de Banasthali

Paramaribo — Honderden mensen hebben het afgelopen weekend meegedaan aan de Shiv Parthiv puja. Bij de afsluiting van de driedaagse dienst, stonden bezoekers in de rij om een laatste offerande te brengen aan de kleien Shivling als  symbool voor het universum. Het beeld werd overladen met melk, honing, ghee, water en bloemen. Daarna werd het

Wie in contact komt met een andere etnische groep of in een ander land komt, ervaart dat in bepaalde opzichten mensen daar anders omgaan met elkaar en met situaties. Dat wat opvallend anders is, noemen we in de regel typisch. Boeken over typisch Nederland of typisch Nederlanders vormen al enkele decennia een populair genre en

Over het algemeen cremeren hindoes hun overle­denen. Crematie wordt beschouwd als een hygië­nische en efficiënte methode om het lichaam snel te laten te ontbinden in de basis­ele­menten. Ook voor de zielenrust en weder­ge­boorte is crematie de beste methode. In India, Suriname en andere landen, waar hindoes als contract­ar­beiders zijn gemigreerd, vindt de crematie meestal in

Meestal praten we liever niet over de dood. We zien wel als het zover is, of eerder: de familie ziet het wel. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek om een aantal zaken goed te overwegen. Als je echt bijzondere wensen hebt ten aanzien van de uitvaart en het rouwproces, is het aan te

Een seculiere staat betekent de scheiding van staat en religie. In bijna alle seculiere staten heeft alleen trouwen voor de burger­lijke stand een wette­lijke basis. Een kerkelijk of religieus huwelijk is in deze staten dan ook niet rechts­geldig. Lang niet alle Hindostanen in Nederland gaan eerst naar de burger­lijke stand gevolgd door een religieus huwelijk.

De Organisatie Hindoe Media Suriname (OHM) en de sociaal culturele vereniging Sewa zijn geruime tijd bezig om Hindostaanse muziek­on­derwijs te standaar­di­seren. Er zijn verschil­lende ontmoe­tingen geweest met muziek­le­raren en er zijn afspraken gemaakt over de start van muziek­scholen in verschil­lende buurten over het hele land. Zouden ouders hun kinderen moeten stimu­leren in karaoke of ze

Lichtfeest De symboliek van het licht speelt in alle culturen en godsdiensten een belang­rijke rol. Want het licht is niet alleen de fysisch noodza­ke­lijke voorwaarde voor het zien, waardoor de mogelijkheid van oriën­tering in en verkenning van de wereld wordt geschapen. Maar ook in diepere psycho­lo­gische zin voldoet het licht in een wezen­lijke behoefte, omdat

Feest- en Hoogtijdagen

2020   ALGEMENE EN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN Nieuwjaar                   01 januari Drie Koningen             06 januari Aswoensdag                 26 februari Goede Vrijdag              10 april Pasen                              12 — 13 april Koningsdag            

Bij  binnen­komst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waan je je in Suriname. In de hal is een (marron)korjaal tentoon­ge­steld en je wordt verwelkomd en begeleid door het geroep van de Grietjebie (op een band). De Grote Suriname-tentoon­­stelling in De Nieuwe Kerk is een visuele biografie, het levens­verhaal van Suriname en zijn bevolking, zoals vermeld

President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede op 30 september 2019 bekend­ge­maakt dat de algemene vrije en geheime verkie­zingen in Suriname op 25 mei 2020 plaats­vinden. Het minis­terie van Binnenlandse Zaken, dat belast is met de organi­satie van de verkie­zingen, is al geruime tijd bezig met de voorbe­rei­dingen. Vorige week werd speciaal voor jonge kiesge­rech­tigden

Hoofdgerecht: 6–8 personen  Tijd: 45–60 minuten   INGREDIËNTEN • 1 kilo verse sopropo (bittere komkommer) • 200 gram droge Surinaamse vis • 400 gram gedroogde gele erwten • 100 gram kleine okra’s • 60 gram verse tayerblad of spinazie in fijne reepjes gesneden • 600 gram basmati of pandan rijst, gekookt • 4 tl masala

De prijs van geluk is de eerste roman van Ruben Gowricharn. Hij is hoogleraar Hindostaanse diaspora aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het boek heeft als thema’s migratie, integratie, vervreemding, worsteling met culturele identiteit, succes en verlies. Het is niet gebrui­kelijk dat een wetenschapper/hoogleraar de weten­schap­pe­lijke pen verruilt voor de literaire. Het gaat namelijk om

De heer Jnan Adhin ging tijdens een in Den Haag gehouden lezing op 22 april 1989 in op de grond­slagen van de Vedánta en de wijze waarop oeroude Vedantische ideeën en principes kunnen worden toegepast op heden­daagse vraag­stukken, in casu de voort­schrij­dende milieu­pro­ble­matiek. Allereerst benadrukt de heer Adhin dat de Vedánta niet een filosofie is of

Tagged under: ,

  Verschillende tempels in Suriname houden tijdens Navratri een speciale Gáw puja voor heil van de buurt. Hoewel het animo bij jongeren gering is, voelen veel ouderen zich verbonden met deze activiteit. “Er zijn heel veel mensen die niet vaak naar de mandir komen, maar graag hun bijdrage leveren aan de Gáw puja. Ze hebben

Klimaathype — Kanta Adhin

Klimaatdemonstraties, de laatste tijd zien we er steeds meer van. Scholieren krijgen vrijaf om te demon­streren, want het is vooral hun toekomst die in het geding is. De oudere generaties hebben het aardig verpest voor hen. Het is goed dat dit vraagstuk nu volop in de aandacht is, maar schieten we nu weer eens door?

Verschillende ministers, parle­ments­leden, firstlady Ingrid Bouterse en anderen hebben op 2 oktober het stand­beeld van Mahatma Gandhi aan de Heiligenweg omhangen met mala’s. Zijn 150ste geboor­tedag wordt sinds vorig jaar wereldwijd gevierd met verschil­lende projecten die in het teken staan van klimaats­ver­an­dering en verant­woord milieu­ge­bruik. Klimaat en milieu In Suriname zijn er ruim 150 bomen

Op grootse wijze heeft de vereniging Arya Dewaker afgelopen weekend haar negen­tig­jarig bestaan gevierd. De organi­satie die beschikt over 22 tempels, dertien scholen en een kinderhuis, gaat zich nu ook richten op ouderenzorg. “Wij doen de samen­leving een senio­ren­centrum cadeau, omdat we weten dat adequate opvang en zorg voor ouderen een grote behoefte is”, zegt

In 2002 werd de histo­rische binnenstad van Paramaribo opgenomen op de werel­derf­goed­lijst van de Unesco. De Unesco is een  organi­satie van de Verenigde Naties die in 1945 is opgericht met onder meer als doel de bewust­wording van mensen voor het belang van erfgoed, bescherming en behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed wereldwijd. De status van werel­derfgoed brengt

Eindelijk was het zaterdag 14 september 2019 zover: de Arya Samaj Nederland (ASAN) mandir werd plechtig geopend in Den Haag. ASAN is een van de oude Hindoe-organi­­saties in Nederland en heeft er jarenlang naar gestreefd een karak­te­ris­tieke mandir te bouwen. Er is geld ingezameld op allerlei wijzen en na vele jaren is de Hindoe gemeen­schap

Met dank aan: dr. Freek L. Bakker (Hindus in the Netherlands) Omdat de Sikhs zichzelf niet als hindoes zien, zijn de gurudhwara’s niet in deze lijst van hindoe tempels opgenomen. De lijst is aangevuld met een aantal tempels die na de verschijning van het boek Hindus in The Netherlands (2018) geopend zijn. Mocht u tempels kennen

Saté Kambing — V. Akloe

BBQ/GRILL GERECHT Hoofdgerecht: 8 personen  Tijd: 45 minuten               Wijnadvies: Label Blanc   BENODIGDHEDEN: 1 kilo geiten­vlees van de achterbout (in blokjes van 1,5 cm x 1,5 cm) stokjes om het vlees aan te rijgen INGREDIËNTEN VOOR DE MARINADE: 6 teentjes knoflook, gepeld 2 stuks verse rode peper 3 grote sjalotten, gepeld 6  cm verse gember,

Onlangs is verschenen een roman van de hand van de arts Kirtie Ramdas getiteld Diya. Diya is de naam van de hoofd­persoon; een Hindostaanse jonge vrouw die verliefd raakt op een autochtone Nederlandse jongeman Lucas. Daarna beginnen echter de problemen; namelijk de accep­tatie van deze ‘bakra’ door de Hindostaanse familie. Ik heb dit boek in

Op 1 augustus 2019 is in Nederland bij wet een verbod op het dragen van gezichts­be­dek­kende kleding ingevoerd. De wet heeft betrekking op alle vormen van gezichts­be­dek­kende kleding, maar staat bekend als het ‘boerka­verbod’. Niet verwon­derlijk, want de wet is echt niet ingevoerd omdat we zoveel mensen kennen die zich dagelijks in het openbare leven

Hindus in the Netherlands is een studie van Freek L. Bakker over hindoeïsme en hindoes in Nederland met daarbij de focus op tempels die als tempels zijn gebouwd. De vraag­stelling luidt: wat is de plaats, positie en rol van deze tempels in Nederland? Waar in praktisch de meeste westerse landen het hindoeïsme wordt aange­hangen door hindoes

De VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij)  is één van de grootste politieke partijen van Suriname. De partij werd in 1949 opgericht. Het Jubileumboek 70 jaargeeft een beeld van de partij over 70 jaren. Chan Santokhi is sedert juli 2011 partij­leider en de VHP is onder zijn leiding bezig aan een trans­for­matie. We zien een verloop van

Onlangs is voldoende geld verzameld om het zogeheten slaven­re­gister openbaar te maken. De slaven­re­gisters zijn boeken waarin van iedereen die in slavernij leefde het geboor­tejaar wordt vermeld en meestal ook met de naam van de moeder erbij. Verder staat er infor­matie over wanneer ze waren overleden, wanneer ze werden verkocht en wanneer ze werden vrijge­laten.

De Hindoe genees­kunst Ayurveda behoort tot de oudste genees­wijzen van de wereld. Ayurveda betekent letterlijk kennis van het leven en is een gezond­heids­systeem dat evenwicht tussen lichaam en geest nastreeft. Deze genees­wijze beoogt meer dan alleen maar het bestrijden van ziekten. Gezondheidseducatie en ziekte­pre­ventie vormen wezen­lijke aspecten van de Ayurveda. De eigen verant­woor­de­lijkheid van de

Hoofdgerecht: 6 tot 8 personen  Tijd: 30 minuten               Wijnadvies: Paco & Lola, Albarino  Rias Baixas, Spanje   INGREDIËNTEN 1kilo grote garnalen, gepeld en schoon­ge­maakt 1 middel­grote ui in ringen 4 teentjes knoflook grof gesneden 1 peper madame Jeanette, fijn gesneden ½ stengel sereh, gekneusd 2 st paprika in reepjes 1 bouil­lonblok 3 takjes verse koriander 1

Het is een feit dat het leven niet eeuwig is. Dagelijks is het komen en gaan van zielen. Frappant wordt het wel als  binnen een tijds­bestek van niet eens twee maanden, drie bijzondere zonen ervoor kiezen om het aardse te verlaten. Ja! Het Surinaamse, Nederlandse en Caraïbische gebied schrok er wel van. De Surinaamse dichter

Eind juni publi­ceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn rapport “Denkend aan Nederland”, waarin wordt beschreven wat Nederlanders belangrijk vinden als ze het hebben over ‘de Nederlandse identiteit’. De titel van het rapport is ontleend aan het gedicht “Herinnering aan Holland” (1936) van Hendrik Marsman dat als volgt gaat. (1) Denkend aan Holland    

Waarom heeft u het boek de Vedische Dharma geschreven? Er bestaan veel boeken over het Hindoeïsme. Maar er zijn weinig boeken in het Nederlands die op gemak­ke­lijke en overzich­te­lijke wijze de belang­rijkste opvat­tingen en inzichten over het Hindoeïsme voor het voetlicht brengen. Daarom heb ik dit boek geschreven. Ik ga in dit boek in het bijzonder

1993 HINDORAMA Themanummer (aug. 1993) t.g.v. 120 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 20 jaar in Nederland Redactioneel: Lang gewacht, nimmer gezwegen, nooit gedacht, en uitein­delijk toch gekregen (Aniel Autar) De geboorte van een nieuwe immigrant (R. Ramsahai) Politieke parti­ci­patie van Hindostanen in Nederland (Dowlat Ramlal) Een bruine jood? (Pablo Jose María) Hindoes in de ether

TOP