BIBLIOTHEEK

Op zaterdag 9 augustus 1890  kwam de eerste groep Javaanse contract­ar­beiders in Suriname aan. Ter gelegenheid van de viering en herdenking 130 jaar Javaanse  immigratie publi­ceren wij dit artikel over deze bijzondere Surinaamse bevol­kings­groep. Tussen 1890 en 1939 zijn in totaal 32.956 Javanen van uit Indonesië naar Suriname gemigreerd. Bijna een kwart keerde terug tussen

In Guyana kwam eindelijk na vijf maanden een eind aan de politieke strijd rond de uitslag van de verkie­zingen op 2 maart 2020. Afgelopen zondag (2 september) werd Irfaan Ali na  maanden van gesteggel en juridische strijd over de verkie­zings­uitslag benoemd als president. In die vijf maanden verkeerde dit buurland van Suriname in een soort

Naar aanleiding van de vele demon­straties tegen racisme en discri­mi­natie in Nederland verklaarde premier Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer op 1 juli jl. geen voorstander te zijn van het bieden van excuses voor het Nederlandse slaver­nij­ver­leden. Volgens hem zouden excuses polari­seren. Mensen die vandaag leven kun je namelijk niet verant­woor­delijk houden voor

De laatste jaren is er steeds meer belang­stelling voor de slavernij in Suriname en het slaver­nij­ver­leden van Nederland. Ook de contract­arbeid en de contracttijd in Suriname genieten steeds meer belang­stelling. Informatie over deze perioden kan men krijgen door de boeken en artikelen die worden gepubli­ceerd te lezen. Een andere infor­ma­tiebron vormen de zogeheten histo­rische romans.

Inaugurele Rede President van Suriname Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op donderdag 16 juli 2020 Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo   Acceptatie speech president-elect Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op maandag 13 juli 2020 De Nationale Assemblee, Paramaribo *** INAUGURELE REDE PRESIDENT VAN SURINAME Chandrikapersad Santokhi Uitgesproken op donderdag 16 juli 2020 Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo   Geachte voorzitter en vicevoor­zitter van de Nationale

Over de contracttijd die geduurd heeft van 1873 tot en met 1920 is betrek­kelijk weinig bekend. De laatste groep contract­ar­beiders kwam in mei 1916 in Suriname aan en diende tot eind 1920 toen hun contract afliep. Na 1920 waren er nog steeds Hindostanen die als contract­ar­beiders werkten, omdat zij bijvoor­beeld een hercon­tract (tweede contract) waren

In het debat over slaver­nij­ver­leden en etnische discri­mi­natie worden andere etnische groepen dan de zwarte bevolking algauw vergeten. Ruben Gowricharn, hoogleraar Hindostaanse diaspora studies aan de Vrije Universiteit, pleit ervoor om de focus op vrijheid en gelijk­waar­digheid te leggen. De Tweede Kamer discus­si­eerde begin deze maand over de betekenis van de slavernij in het voormalig

Met het aantreden van de nieuwe Surinaamse regering onder president Santokhi is de weg weer vrij voor norma­li­sering van de Surinaamse-Nederlandse betrek­kingen. Deze betrek­kingen hadden in de periode 1975–2010 het karakter van een ‘belaste relatie’ die het gevolg was van verschillen in opvatting over de besteding van de Nf 3.5 miljard ontwik­ke­lingshulp die Suriname als

Terwijl het debat over racisme in de samen­leving in alle media gevoerd wordt, presen­teert de NPO-televisie een programma waarin zowat alle Surinaamse bevol­kings­groepen worden buiten­ge­sloten. Alledaags racisme noemde Philomena Essed dit sluipende, zogenaamd “kleine racisme” al in een studie uit 1991, die onlangs werd herdrukt. De organi­sa­toren van de benefiet­avond Nederland voor Suriname, Jörgen Raymann

Inleiding De vermenging van Surinamers behorende tot verschil­lende bevol­kings­groepen in Suriname neemt de laatste jaren toe. In 2012 was bijna één op de zeven Surinamers van Gemengde afkomst. De zogenoemde groep Gemengden kan tegen­woordig dan ook worden gerekend tot een grote bevol­kings­groep in Suriname. In dit artikel geef ik een demogra­fische analyse van deze bevol­kings­groep. Omdat

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path  and leave a trail (N.N.) Wereldtraditie In 1975 verhuisde ons gezin naar Nederland. Reden was de onzekerheid over de richting die het nieuwe Suriname zou inslaan. Ik kwam in Den Haag op een scholen­ge­meen­schap te zitten. Met een bepaalde klasgenoot

De politie­moord op de 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis in de VS op 25 mei j.l. heeft wereldwijd geleid tot een golf van anti-racis­­me­pro­­testen. Behalve in veel Amerikaanse steden gingen ook in andere steden buiten de VS demon­stranten de straat op om te protes­teren tegen racisme en discri­mi­natie. Sociale media spelen een belang­rijke rol

Zowel in Suriname als in het buurland Guyana zijn kortge­leden verkie­zingen gehouden. In beide landen weigeren de zittende presi­denten zich echter neer te leggen bij hun verkie­zings­ne­derlaag. Bij de afgelopen verkie­zingen op 25 mei in Suriname leed Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) een grote nederlaag (van 26 naar 16 zetels). Hij wenst een hertelling van

Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor

Tagged under: ,

WINACTIE  Doe mee en win het boek Oog in oog met Paramaribo Lees het artikel Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herin­ne­ringserfgoed. In samen­werking met de uitgever LM Publishers organi­seert Hindorama een winactie. Doe mee en maak kans om het boek te winnen. Er worden 2 exemplaren verloot. Beantwoord de volgende vraag: In

BESTEL

Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) Het handzame boekje  Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contract­pe­riode in Suriname. Voorts

Mahatma Gandhi (2 oktober 1869–30 januari 1948) geldt inter­na­ti­onaal als een icoon van geweldloos verzet tegen racisme, discri­mi­natie en koloni­a­lisme. Veel strijders voor mensen­rechten vonden en vinden hun inspi­ratie in Gandhi en zijn levens­missie, zoals Martin Luther King Jr. en Nelson Mandela. In 2007 werd zijn geboor­tedag door de Verenigde Naties uitge­roepen tot inter­na­ti­onale dag

DONATIE

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama 2020’. Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons

De 64 overtochten naar Suriname beslaan een periode van 44 jaar (1873–1916). Door de tijd heen werd het (scheeps)transport steeds beter mede als gevolg van vernieu­wingen in de (scheeps)transporttechnologie. Dat had natuurlijk invloed op de verkorting van de reisduur (van drie naar één maand) en verbe­tering van de voorzie­ningen aan boord en dat leidde weer

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

Paramaribo kent veel gedenk­tekens, maar ik sluit niet uit dat bij het grote publiek slechts een aantal bekend is zoals het Monument van de Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog (1950) bij de Marinetrap aan de Waterkant, het stand­beeld van Mahatma Gandhi (1959) aan de Knuffelsgracht bij de Heiligenweg, het Vrijheidsbeeld Kwakoe (1963) op de

De Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is een belangrijk onderdeel van het collec­tieve Nederlandse bewustzijn. Met collectief bewustzijn wordt bedoeld dat mensen een bepaalde voorstelling hebben over de samen­leving waarvan zij deel uitmaken. Die voorstelling is collectief omdat de beelden uit het verleden in het socia­li­sa­tie­proces (zoals onderwijs) worden overge­dragen en daarmee

Hindostanen zijn de nakome­lingen van de ruim 34.000 contract­ar­beiders die tussen 1873–1916 met 64 scheepstrans­porten van India naar Suriname zijn overge­bracht om op de plantages te werken. Ongeveer een derde is terug­ge­keerd naar India en tweederde heeft zich gevestigd in Suriname. Daarnaast hebben ongeveer 3.000 Hindostanen uit het Caraïbisch gebied zich gevestigd in Suriname. De

Munshi Rahman Khan, Suriname’s eerste literator uit Hindostaanse gelederen heeft in de prachtige publi­catie van Manan uit de vorige eeuw —  ‘Van Brits-Indisch emigrant tot burger van Suriname’ — niet de plaats gekregen die hij verdiende. Hij was geboren in India en had voor zijn vertrek naar Suriname een zeer goede opleiding tot munshi genoten,

Hindorama publi­ceert een serie artikelen over de Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis van prof. dr. Chan E.S. Choenni. Tevens zijn wij bezig om oude foto’s en documenten uit de Hindostaanse geschie­denis te verza­melen, in het bijzonder foto’s uit de contract­pe­riode (1873–1920) en de periode 1921–1970. Uitgever Sampreshan en Hindorama willen samen een collectie samen­stellen en op deze wijze

You can fool some people all of the time, You can fool all people some of the time, But you cannot fool all people all of the time. Abraham Lincoln 1858 Van de Britse oud-premier Winston Churchill is de uitspraak dat de democratie de slechtste staatsvorm is die hij kende op alle andere na die

Van de hand van oud-minister Jan Pronk (1940) verscheen zijn lang verwachte Suriname-boek: Suriname. Van wingewest tot natie­staat. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973–1977) en een groot voorstander van Suriname’s onafhan­ke­lijkheid. Samen met premier Den Uyl en minister De Gaay Fortman (ARP) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden geldt Pronk als

De Hindostaanse contract­ar­beiders die naar Suriname kwamen tekenden in het hoofd­depot in Calcutta voor vertrek een definitief arbeids­con­tract. De meerderheid kwam per trein aan in Calcutta en pas na onder­te­kening van hun contract mochten zij gebruik maken van de voorzie­ningen, zoals huisvesting, voeding en derge­lijke. Zij kregen ook nieuwe kleding. De Nederlandse regering zou immers

De Surinaamse bevolking in Nederland is sinds de onafhan­ke­lijkheid van Suriname op 25 november 1975 de afgelopen 40 jaar sterk gegroeid; tevens is de samen­stelling gewijzigd. Allereerst is de Surinaamse bevolking sterk gegroeid als gevolg van de massale emigratie uit Suriname en ten tweede door geboorten. Ten tijde van de onafhan­ke­lijkheid van Suriname (eind 1975)

Download

BIBLIOTHEEK — DOWNLOADS CHAN  We gaan Suriname redden Munshi Rahman Khan, een prominent immigrant Themamiddag “Het Hindostaanse gedach­tegoed in heden­daagse context” Het Coronavirus en de VEDA’s Heilige symbolen Yama’s en Niyama’s Drie-cirkels-model Hindostaanse ouderen in Nederland Immigratie Hindostanen en afstand Goudkust   OVERIGE LINKS VRIENDEN van HINDORAMA Donatie BESTEL < 2 ex. ONLINE HINDOSTAANSE MIGRATIEGESCHIEDENIS

Jonge Olifanten Nederland (JON) De interesse van jongeren in Nederland voor de Surinaamse politiek is altijd groot geweest. Op incidentele basis werden politieke discus­sie­bij­een­komsten georga­ni­seerd. Naar aanleiding van de gebleken behoefte aan gedach­te­wis­se­lingen over de politieke situatie in Suriname, ging een groep Hindostaanse studenten en werkende jongeren ertoe over om derge­lijke bijeen­komsten een meer regel­matig

Na de afschaffing van de immigratie van Hindostanen naar Suriname vanuit India in 1917, werden er pogingen onder­nomen om de vrije vestiging van Hindostanen aan te moedigen. Er was vooral een nijpend tekort aan Hindostaanse vrouwen. Vermeldenswaard is dat vanwege de Eerste Wereldoorlog twee lichtingen van contract­ar­beiders Suriname niet hebben bereikt. Zij waren al geselec­teerd

In de loop der tijd is de etnische samen­stelling van bevolking in Suriname in aanzien­lijke mate veranderd. Tot 1970 vormden Creolen de grootste bevol­kings­groep van Suriname. Daarna werden de Hindostanen de grootste bevol­kings­groep. De laatste 10 jaar is de Creoolse groep echter in omvang  niet meer de tweede grootste bevol­kings­groep. De Marrons, die voorheen bekend

George Hindori gold in 1975 en in de jaren daarna voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en veel Hindostanen als een ‘verrader’ en ‘overloper’. Tijdens de politieke patstelling in Suriname rond de onafhan­ke­lijkheid in oktober 1975 hielp hij als opposi­tielid de regerings­co­a­litie aan een nipte meerderheid (1 stem) waardoor de onafhan­ke­lijkheid alsnog met een parle­men­taire meerderheid

Lezersfoto

Heeft u een interes­sante foto voor Hindorama? e‑mail: info@hindorama.com en app: +31 (0)6 24284890 | Copyright Sampreshan | Hindorama — de fotograaf |

Open INHOUDSOPGAVEN | 2000–2004 en thema­nummers 1993/1998  | TROUW kranten­be­richt: Hindostaanse glossy met ’empowerment’   1993 HINDORAMA Themanummer (aug. 1993) t.g.v. 120 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 20 jaar in Nederland HINDORAMA Themanummer (juni 1998) t.g.v. 125 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 25 jaar in Nederland HINDORAMA JRG1 NR1 (maart/april 2000) HINDORAMA JRG1 NR2 (mei/juni 2000) HINDORAMA JRG1

Het beeld van Suriname als een raciaal paradijs is tegen­woordig een populaire visie op de Surinaamse samen­leving. Culturele diver­siteit wordt aange­prezen als kenmerk van Suriname en de Surinaamse nationale identiteit. Tijdens de ACP/EU-parle­­men­taire verga­dering die in november 2012 in Suriname werd gehouden hield de toenmalige Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Moestadja, een lezing met als

Een seculiere staat betekent de scheiding van staat en religie. In bijna alle seculiere staten heeft alleen trouwen voor de burger­lijke stand een wette­lijke basis. Een kerkelijk of religieus huwelijk is in deze staten dan ook niet rechts­geldig. Lang niet alle Hindostanen in Nederland gaan eerst naar de burger­lijke stand gevolgd door een religieus huwelijk.

Onlangs is voldoende geld verzameld om het zogeheten slaven­re­gister openbaar te maken. De slaven­re­gisters zijn boeken waarin van iedereen die in slavernij leefde het geboor­tejaar wordt vermeld en meestal ook met de naam van de moeder erbij. Verder staat er infor­matie over wanneer ze waren overleden, wanneer ze werden verkocht en wanneer ze werden vrijge­laten.

Het is een feit dat het leven niet eeuwig is. Dagelijks is het komen en gaan van zielen. Frappant wordt het wel als  binnen een tijds­bestek van niet eens twee maanden, drie bijzondere zonen ervoor kiezen om het aardse te verlaten. Ja! Het Surinaamse, Nederlandse en Caraïbische gebied schrok er wel van. De Surinaamse dichter

1993 HINDORAMA Themanummer (aug. 1993) t.g.v. 120 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname / 20 jaar in Nederland Redactioneel: Lang gewacht, nimmer gezwegen, nooit gedacht, en uitein­delijk toch gekregen (Aniel Autar) De geboorte van een nieuwe immigrant (R. Ramsahai) Politieke parti­ci­patie van Hindostanen in Nederland (Dowlat Ramlal) Een bruine jood? (Pablo Jose María) Hindoes in de ether

Ik denk dat het goed is in dit gezel­schap iets te vertellen over een man die mag gelden als een van de grote figuren uit de Surinaamse geschie­denis, al staat er geen stand­beeld voor hem op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. De jongeren in dit publiek zullen mogelijk niet beseffen wat de erfenis is geweest die

Surinaamse Ramlila ontroert India Suriname heeft een goede beurt gemaakt tijdens het Kumbh Mela festival in Prayagraj, Allahabad India. Op 2 februari is het spel van Ram en Sita uit de Ramayana door een Surinaamse Ramlilagroep opgevoerd in het Hindi. De tweede show die in het Sarnami zou worden gespeeld op 3 februari, werd om

TOP