Prof. Chan E.S. Choenni

5 juni 2020: 147 jaar Hindostaanse immigratie

- handzaam boekje -
Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor anker liggen op de Surinamerivier bij Fort Nieuw Amsterdam. De Lalla Rookh was namelijk een ijzeren zeilschip van 1.277 ton (het draagvermogen/de inhoud van het schip) en had een te grote diepgang. Daarom kon het niet doorvaren naar de haven in Paramaribo. De 410 Hindostaanse immigranten werden pas op donderdag 5 juni 1873 ontscheept met kleine boten en opgevangen in het Fort Nieuw Amsterdam gelegen aan de rechter­oever van de Surinamerivier. Daarom is niet 4 juni, maar 5 juni de datum voor de herdenking en viering van de Hindostaanse immigratie. Vanuit Nieuw Amsterdam werden zij vervolgens toege­deeld aan de plantages van de eigenaren die hen hadden besteld. De eerste zending Hindostaanse immigranten is dus niet opgevangen in het zogeheten Koeliedepot te Paramaribo gelegen aan de linker­oever van Surinamerivier, de plek waar het immigra­tie­mo­nument Mai en Baba staat. De meeste immigranten die daarna in Suriname aankwamen werden wel in het depot opgevangen. De Lalla Rookh (betekent de tulpen­wangige) werd de icoon van de Hindostaanse immigratie. In Engelstalige landen staat de dag van eerste aankomst van Indiase immigranten bekend als Indian Arrival Day. Vermeldenswaard is dat ook de jonge vrouw Dhunputteea met de Lalla Rookh arriveerde. Zij was de áji (paternale groot­moeder) van dr. J. Ferrier, de eerste President van Suriname.

Traditiegetrouw zijn er op en rondom de jaarlijkse Hindostaanse immigra­tiedag herden­kingen en vieringen. Vaak worden er lezingen, studie­dagen en/of feesten georga­ni­seerd. Vroeger werden er ook optochten georga­ni­seerd in Suriname. Tevens werden soms brochures en boeken uitge­geven. Helaas zijn vanwege de zogeheten coron­a­pan­demie en het risico van verspreiding van de dodelijke COVID-19 alle Hindostaanse immigratie-activi­teiten afgeblazen. Toch heeft Hindorama besloten om de 147-ste Hindostaanse Immigratiedag niet ongemerkt voorbij te laten gaan en ondanks allerlei beper­kingen ter gelegenheid van deze dag een boekje met veel foto’s uit te geven. Met enthou­siaste onder­steuning van Radjin Thakoerdin (uitgever Sampreshan | Hindorama) en Kanta Adhin (redacteur Hindorama.com) heb ik dit kleurrijk werk samen­ge­steld over de Hindostaanse geschie­denis die de periode 1873–2015 bestrijkt. Het beslaat 52 pagina‘s in A5 formaat en is getiteld Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015). Dit handzaam boekje dat in 5 hoofd­stukken de immigratie uit India, vestiging en integratie in Suriname, alsmede de integratie in Nederland behandelt, is te BESTELLEN via Hindorama.com. De prijs is 5 euro exclusief verzend­kosten.

Chan Choenni et al., Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015). Zoetermeer 2020: Sampreshan, ISBN 9789080509269, 52 pp, prijs € 5,-

Historische foto’s

Het boekje is rijk geïllu­streerd met foto’s. Er zijn mooie histo­rische foto’s opgenomen die een sfeer­beeld geven van de ontwik­keling van de Hindostaanse gemeen­schap door de tijd heen. Dit maakt deel uit van een project histo­rische foto’s met als doel de visuele documen­tatie van de Hindostaanse geschie­denis. U kunt hieraan bijdragen door histo­rische foto’s in te zenden. Het uitge­brachte boekje toont op handzame wijze de fasci­ne­rende geschie­denis van een bijzondere bevol­kings­groep. Hindostanen zijn zowel in Suriname als in Nederland na verloop van tijd erin geslaagd in sociaal–economisch opzicht succesvol te zijn. Ook is hun cultuur in grote mate behouden. In politiek opzicht zijn ze minder succesvol geweest; een groot deel is gedwongen van Suriname naar Nederland gemigreerd. Maar tegen de achter­grond van hun emigratie uit India, de uitbuiting en ontbe­ringen in de contract­pe­riode is dit succes opmer­kelijk. De ruim 34.000 Hindostaanse contract­ar­beiders (bijna een derde keerde terug naar India) en de circa 3.000 Hindostanen uit de omrin­gende Caribische landen die tussen 1865–1920 naar Suriname migreerden,  hebben gaandeweg een Hindostaanse gemeen­schap gevormd. Het geeft de kracht weer van een gemeen­schap die het heeft gered ondanks alle tegen­slagen, waarbij ook velen zijn bezweken aan uitbuiting en ontbe­ringen. Hen gedenken wij vandaag, maar wij vieren tegelij­kertijd het succes van de Hindostaanse gemeen­schap. Door ijver, doorzet­tings­ver­mogen en geloof in vooruitgang hebben de overlevers hun nakome­lingen de weg gewezen. Wij zijn hun dankbaar en zijn trots op wat wij naar vermogen hebben bereikt. Hun geschie­denis en onze geschie­denis mag niet verloren gaan. Integendeel: deze geschie­denis moet worden gedocu­men­teerd en doorge­geven aan de huidige en volgende generaties. Mede voor dit doel is vorig jaar juni Hindorama.com als website van start gegaan. Dit portal van en over de Hindostanen geeft ook actuele infor­matie zowel in Nederland als in Suriname. Hindorama.com bestaat nu één jaar en is een succes­volle website met een digitale bibli­o­theek geworden, beheerd door vrijwil­ligers. Helaas is de viering van één jaar Hindorama.com thans niet mogelijk in verband met de coron­a­pan­demie. Wij hopen echter in augustus 2020 alsnog een viering te houden in de vorm van een studiedag. Het boekje over de Hindostaanse geschie­denis zal daar ter plekke verkrijgbaar zijn. Nadere infor­matie daarover volgt te zijner tijd.

BESTEL NU

De prijs van het boekje bedraagt €5,- + €3,64 verzend­kosten. Houdt u er rekening mee dat in verband met de corona­crisis de bezorging vertraging kan oplopen. 

Verkooppunten in Nederland en Suriname

TOP